Noord Nederlands Orkest

Noord Nederlands Orkest

Stichting Noord Nederlands Orkest (hierna: Noord Nederlands Orkest), met als thuisbasis Groningen, verzorgt concerten met een overwegend symfonisch repertoire in de regio Noord. Het orkest profileert zich met een veelzijdige programmering en focust op het bedienen van een breed publiek. Het Noord Nederlands Orkest houdt de symfonische uitvoeringspraktijk in de regio levend door avontuurlijke programma’s op een hoog niveau te presenteren.

Subsidieadvies

De Raad voor Cultuur adviseert Stichting Noord Nederlands Orkest een subsidiebedrag toe te kennen van € 6.090.000.

De raad vindt dat het Noord Nederlands Orkest op overtuigende wijze een prikkelend aanbod van symfonische muziek biedt. De raad heeft waardering voor de wijze waarop het orkest zijn positie in het bestel waarmaakt door een eigenzinnige programmering en bijzondere projecten in de regio Noord. De raad constateert dat het orkest goed verankerd is in de regio.

Het orkest bereikt met goede educatieprogramma’s verschillende doelgroepen. De raad vindt de inspanningen voor publieksbereik realistisch en waardeert de inventieve pogingen van het Noord Nederlands Orkest om met een brede programmering nieuwe publieksgroepen aan te boren. De financiële positie van het Noord Nederlands Orkest is stabiel.

Beoordeling

Kwaliteit

De raad is positief over de activiteiten van het Noord Nederlands Orkest en het uitvoeringsniveau van de concerten. De afgelopen periode heeft het orkest bewezen in staat te zijn met verschillende concertformats en avontuurlijk repertoire een breed publiek te bereiken.

Het orkest heeft de afgelopen periode een kwaliteitsslag gemaakt in spelniveau. Het Noord Nederlands Orkest bestaat uit een groep gemotiveerde en veelal jonge musici die met elan de verschillende concerten op de podia presenteren. Daarnaast weet het orkest met speciale programma’s speelbeurten elders in het land te krijgen, wat zijn reputatie ten goede komt en het niveau hoog houdt.

De raad waardeert de breedte van het symfonische repertoire en het onderscheidende karakter ervan: het Noord Nederlands Orkest speelt regelmatig hedendaagse muziek en ontwikkelt concertprogramma’s, waarin ook verbindingen met andere muziekgenres voorkomen, zoals jazz en pop. Het orkest speelt waar mogelijk in op de actualiteit en werkt regelmatig met solisten en dirigenten van een nieuwe generatie. Het orkest zoekt op innovatieve wijze verbinding met de regio en is een gewaardeerde partner voor festivals, evenementen en amateurkoren in het noorden.

Het Noord Nederlands Orkest heeft volgens de raad een onderscheidend profiel. Het orkest weet voor de komende BIS-periode zijn vooruitstrevende programmering in duidelijke artistieke kaders en met visie te presenteren. De raad is ervan overtuigd dat de instelling de artistieke plannen zal waarmaken.

Educatie en participatie

De educatieve activiteiten van het Noord Nederlands Orkest vindt de raad van een goed niveau. Het Noord Nederlands Orkest is effectief in het bereiken van verschillende doelgroepen en zorgt ervoor dat een substantieel aantal bewoners van de regio Noord kan deelnemen aan educatieve projecten. Het orkest richt zich met maatwerk op alle groepen van basisscholen in de noordelijke provincies, het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs. Daarnaast organiseert het workshops en ontwikkelt het speciaal lesmateriaal bij jeugdconcerten.

Het Noord Nederlands Orkest omschrijft in de aanvraag duidelijk zijn plannen voor het educatieprogramma in de drie noordelijke provincies en de samenwerkingsverbanden waarmee het dit wil realiseren. De raad vindt het positief dat naast de bestaande activiteiten het Noord Nederlands Orkest een samenwerking is gestart met het Leerorkest Groningen en het Frysk Leerorkest, die basisschoolleerlingen uit alle lagen van de bevolking in staat stellen een instrument te leren bespelen.

Maatschappelijke waarde

Publieksbereik

Het Noord Nederlands Orkest heeft het bezoekersaantal voor zijn kernactiviteiten de afgelopen jaren stabiel weten te houden met circa 65.000 bezoekers per jaar. Het orkest kent een gedegen marketingbeleid. De raad ziet ook dat de pogingen van het orkest om met cross-overs nieuwe publieksgroepen aan te boren, de afgelopen periode tot een positief resultaat hebben geleid. Bij sommige kleine zalen bleek het voor het Noord Nederlands Orkest lastiger om voldoende publiek te trekken. Het orkest is regelmatig te gast bij concertzalen in de Randstad, zoals het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam, TivoliVredenburg in Utrecht en de Doelen in Rotterdam.

De raad vindt de inspanningen voor het vergroten van het publieksbereik realistisch; die gaan uit van een lichte stijging bij verschillende concertformules naar 67.500 bezoekers in 2020. De raad waardeert de wijze waarop het Noord Nederlands Orkest de artistieke kaders koppelt aan de doelstellingen om het vaste publiek te behouden en nieuw publiek te bereiken. De raad heeft er vertrouwen in dat het Noord Nederlands Orkest de doelstellingen zal behalen.

Ondernemerschap

De financiën van het Noord Nederlands Orkest zijn stabiel. Het orkest neemt weinig zakelijke risico’s. De activiteiten en doelstellingen zijn overwegend goed gekwantificeerd en realistisch. Het activiteitenplan is gericht op vergroting van de eigen inkomsten, geïllustreerd door een matrix die de relatie tussen product en publiek duidelijk maakt. Als kanttekening merkt de raad op dat het verdienvermogen van het Noord Nederlands Orkest beperkt blijft en dat de afhankelijkheid van rijkssubsidie hoog blijft.

Het valt de raad op dat de noordelijke provincies, zeker in vergelijking met andere provincies, nauwelijks structurele financiële bijdragen leveren aan het orkest in de eigen regio. De raad adviseert met de lagere overheden in regio Noord in gesprek te gaan over ondersteuning van het orkest.

In de aanvraag is summier uitgewerkt hoe het orkest de Governance Code Cultuur naleeft.

Noord Nederlands Orkest

Noord Nederlands Orkest

Aanvullend advies
14 juli 2016

Het Noord Nederlands Orkest wijst er in zijn reactie op dat de door de raad aangehaalde bezoekcijfers te laag zijn. De raad spreekt van 65.000 bezoekers per jaar en van een prognose om in de nieuwe BIS-periode 67.500 bezoekers te halen. De instelling wijst erop dat dit alleen de bezoekers van reguliere uitvoeringen betreft, terwijl voor de prestatie-eisen van de minister ook de schoolgebonden voorstellingen worden meegerekend.

De raad erkent dat hij deze cijfers had moeten meetellen; inclusief schoolgebonden voorstellingen trok het orkest in 2013 en 2014 gemiddeld ruim 76.000 bezoekers per jaar. Voor de komende periode verwacht het orkest inclusief schoolbezoeken gemiddeld bijna 85.000 bezoekers.

De reactie van het Noord Nederlands Orkest heeft geen consequenties voor het positieve advies van de Raad voor Cultuur.