Akoesticum

Akoesticum

Stichting Akoesticum (hierna: Akoesticum) is een nationale trainingslocatie in Ede voor het beoefenen van podiumkunsten in combinatie met bij- en nascholing. Daarnaast biedt de stichting ruimte en ondersteuning aan professionele gezelschappen en amateurgezelschappen. De instelling profileert zich als knooppunt van talentontwikkeling en als productiehuis voor de podiumkunsten door haar faciliteiten ter beschikking te stellen. De instelling maakt deel uit van een breed netwerk van regionale, landelijke en buitenlandse (culturele) organisaties en gezelschappen.

Subsidieadvies

De Raad voor Cultuur adviseert Stichting Akoesticum geen subsidie toe te kennen.

De raad vindt de plannen van Akoesticum met betrekking tot de functie als productiehuis onvoldoende overtuigend. Hij constateert dat Akoesticum eerder een faciliterende dan een producerende instelling is; de instelling ondersteunt een groot aantal artistieke projecten, maar mist zelf een overkoepelend artistiek profiel vanwaaruit zij nieuwe producties creëert en talentontwikkelingstrajecten formuleert.

Akoesticum heeft goed zicht op zijn doelgroepen. De meeste daarvan zijn deelnemers aan de gefaciliteerde projecten. De raad mist een duidelijke visie op het bereiken van regulier publiek.

Akoesticum is financieel gezond en toont zich volgens de raad een goed ondernemer. De raad vindt de verwachte publieksinkomsten realistisch.

Beoordeling

Kwaliteit

Sinds de oprichting in 2014 biedt Akoesticum facilitaire ondersteuning; in het gebouw zijn repetitie- en congresruimtes aanwezig, er zijn overnachtingsmogelijkheden en er zijn coaches en mentoren beschikbaar. Doordat er voldoende vraag vanuit (culturele) organisaties en gezelschappen naar de faciliteiten van Akoesticum is, vinden er gedurende het jaar veel verschillende activiteiten plaats. Het gebouw wordt hoofdzakelijk gebruikt voor repetitieweekenden, bijscholing, trainingen, optredens en bijeenkomsten. De raad heeft geen zicht op de artistieke kwaliteit van de afzonderlijke activiteiten, omdat die afhangt van individuele kunstbeoefenaars. De komende periode bouwt Akoesticum voort op zijn huidige werkwijze. Akoesticum wil als knooppunt van talentontwikkeling uitgroeien tot een expertisecentrum met een structureel scholingsaanbod voor podiumkunstbeoefenaars en ‘uitzonderlijk’ talent.

De raad waardeert de bevlogenheid, het onderscheidende profiel en het grote netwerk van Akoesticum. Op basis van het ingediende plan constateert de raad echter dat Akoesticum in de eerste plaats een faciliterende en geen producerende instelling is, waardoor het niet in aanmerking kan komen voor een plek als productiehuis in de basisinfrastructuur. De instelling heeft naar eigen zeggen als kerntaak de faciliterende ondersteuning van productie, presentatie en talentontwikkelingstrajecten. Ook ontbreekt in het plan een overkoepelende visie op de wijze waarop het productiehuis en de daarbij horende activiteiten, zoals talentontwikkelingstrajecten en begeleiding, vorm moeten krijgen. Ondersteuning vanuit een eigen artistieke visie ontbreekt.

Daarnaast vindt de raad het verschil tussen de plannen met en zonder extra financiering uit de basisinfrastructuur minimaal. De bestaande activiteiten kunnen in de toekomst ook zonder rijksoverheidsgeld worden voortgezet en de urgentie van de nieuw te ontwikkelen activiteiten, waarbij Akoesticum hoogstwaarschijnlijk alleen als facilitator of als coproducent betrokken is, wordt niet beschreven.

Educatie en participatie

Akoesticum heeft een groot netwerk van coaches en mentoren die vraaggericht masterclasses, workshops en scholing geven. Deze educatieve activiteiten, die tot de kerntaak van de instelling behoren, worden door de instelling goed georganiseerd en gefaciliteerd. Akoesticum heeft de afgelopen jaren zijn contacten met diverse opleidingen succesvol vergroot.

Aanvullend op deze educatieve activiteiten organiseert Akoesticum, zoals uit de begroting blijkt, een klein aantal schoolgebonden activiteiten. De instelling gaat hier in haar plan verder niet op in.

Maatschappelijke waarde

Publieksbereik

Akoesticum heeft de afgelopen twee jaar gemiddeld 8.250 bezoekers bereikt. De primaire doelgroep van Akoesticum zijn de deelnemers aan de activiteiten in het gebouw: gezelschappen, organisaties en individuen met een trainings- en opleidingsbehoefte op het gebied van muziek, dans en theater. De raad vindt dat Akoesticum als trainingslocatie goed zicht heeft op de verschillende doelgroepen die de ruimtes huren. Van een productiehuis mag echter worden verwacht dat er duidelijk aandacht is voor het werven en binden van regulier publiek. Ook betreurt de raad de beperkte opvatting van Akoesticum over het aantrekken van cultureel divers publiek.

Ondernemerschap

Akoesticum is een financieel stabiele organisatie. De afgelopen jaren kwamen bijna alle inkomsten van bijdragen uit private middelen. In 2017 en 2020 verwacht Akoesticum een groot deel van zijn inkomsten uit publieksinkomsten te halen. De raad heeft hier vertrouwen in. Uit de begroting kan de raad niet opmaken welke middelen precies worden besteed aan het producerende gedeelte van Akoesticum.

De raad waardeert de ondernemende en ambitieuze houding van Akoesticum. In korte tijd heeft de instelling een mooi en succesvol initiatief op de kaart weten te zetten. Onder meer door zijn goede samenwerkingsverbanden met diverse organisaties, verenigingen en opleidingen in binnen- en buitenland vinden er veel activiteiten plaats in Akoesticum. De raad waardeert de gehanteerde prijsstrategie, waarbinnen onderscheid wordt gemaakt tussen zijn primaire doelgroep en doelgroepen die niet voor culturele activiteiten komen.

De raad mist een goed beschreven personeelsbeleid; de raad kan niet vaststellen welk inhoudelijk beleid wordt gehanteerd voor vaste en flexibele krachten en voor vrijwilligers.

De Governance Code Cultuur wordt toegepast, al wordt in de aanvraag niet toegelicht op welke manier de instelling daarmee omgaat.

Akoesticum

Akoesticum

Aanvullend advies
14 juli 2016

Akoesticum schrijft in zijn reactie 16.500 bezoekers in één jaar te hebben bereikt, en niet gemiddeld 8.250 bezoekers over twee jaar. De raad erkent dat hij op dit punt een fout heeft gemaakt.

Ten tweede is Akoesticum van mening dat de raad zichzelf tegenspreekt wanneer hij schrijft ‘een visie te missen op het bereiken van regulier publiek’ en tegelijkertijd constateert dat Akoesticum een groot netwerk heeft en goed zicht heeft op de verschillende doelgroepen.

De raad meent echter dat hier geen sprake is van een contradictie. Hij vindt dat Akoesticum goed zicht heeft op zijn primaire doelgroep, namelijk de organisaties, gezelschappen en individuele podiumkunstenaars die aan de gefaciliteerde projecten deelnemen. Daarentegen constateert de raad dat in de aanvraag weinig aandacht wordt besteed aan het werven en binden van regulier publiek: publiek dat als toeschouwer de resultaten bezoekt van projecten die het productiehuis faciliteert.

De reactie van Akoesticum heeft geen consequenties voor het advies van de Raad voor Cultuur.