Maas

Maas

Stichting Maas theater en dans (hierna: Maas) maakt fysiek theater vanuit universele thema’s voor kinderen en ‘iedereen die zich jong voelt’. Zijn voorstellingen zetten de toeschouwer aan tot nadenken over zichzelf, de ander en de samenleving. De zintuiglijke ervaring speelt een even grote rol als de intellectuele. Het uitgangspunt van de producties zijn de disciplines theater en dans, maar ook performance, muziek, theatraal debat, interventies, mime en nieuwe media keren terug op het toneel. Educatie vormt bij Maas een onlosmakelijk onderdeel van het werk. Daarom werkt Maas samen met alle mogelijke onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke partners. Behalve als producent van voorstellingen treedt Maas ook op als programmeur van het eigen Maaspodium in Rotterdam. Maas trekt een groot en zeer (cultureel) divers publiek; verschillende culturen zijn ook vertegenwoordigd in de casts.

Subsidieadvies

De Raad voor Cultuur adviseert Stichting Maas theater en dans een subsidiebedrag toe te kennen van € 585.000.

Maas is bij aanvang van de huidige BIS-periode ontstaan uit een fusie van de jeugdtheatergezelschappen Max, Siberia en De Meekers. De raad oordeelt zeer positief over de wijze waarop deze fusie heeft uitgepakt. De voorstellingen zijn van een constant hoge kwaliteit en laten spannende cross-overs zien tussen verschillende disciplines, ook voor de grote zaal. Maas bereikt veel publiek en culturele diversiteit is voor dit gezelschap een vanzelfsprekendheid, zowel in de zaal als op het podium.

Voor de komende periode legt Maas een bevlogen plan neer, waaruit heel duidelijk een visie spreekt op de rol van een theatergezelschap in een grootstedelijke omgeving. Daarmee kan het zowel in Rotterdam als in de rest van het land van betekenis zijn. De raad mist in het plan een concrete uitwerking van de producties in de komende periode, maar de raad heeft veel vertrouwen in de gepresenteerde makers. Het educatiebeleid sluit goed aan bij de onderzoekende theatermentaliteit van Maas.

Maas is financieel gezond. De financieringsmix is goed gespreid en de eigen inkomsten zijn hoog. De instelling maakt alleen niet duidelijk of de begrote, forse subsidie van de gemeente Rotterdam reeds is toegezegd. Tevens ontbreekt er een plan van aanpak in het geval de inkomsten tegenvallen.

Beoordeling

Kwaliteit

Maas ontstond bij aanvang van de huidige BIS-periode uit de jeugdgezelschappen Max, Siberia en De Meekers, die met hun fusie daadwerkelijk iets nieuws van de grond wilden brengen. De raad noemde het plan destijds gedurfd en origineel en moet terugkijkend vaststellen dat Maas ruimschoots aan de verwachtingen heeft voldaan.

Maas levert voorstellingen van een constant hoge kwaliteit en onderscheidt zich als jeugdgezelschap door steeds nieuwe cross-overs te ontwikkelen van teksttoneel, dans, mime, performance, muziek en nieuwe media, waarin de disciplines niet voor elkaar onderdoen. De raad heeft waardering voor de manier waarop Maas met spannende, gelaagde voorstellingen zowel het jeugdige publiek als de volwassenen in de zaal aanspreekt, ook in de grote zaal. Er wordt steeds gekozen voor uitmuntende uitvoerenden. De raad vindt het zeer positief dat bij Maas culturele diversiteit in de zaal én op het podium een vanzelfsprekendheid is. Het gezelschap is in dit opzicht voorbeeldstellend.

Het plan dat Maas de raad voorlegt voor de periode 2017 – 2020, is bevlogen geschreven. De raad oordeelt positief over de manieren waarop Maas de komende periode invulling gaat geven aan zijn interdisciplinaire, grootstedelijke profiel. Het gezelschap blijft zich, met zijn vele activiteiten en het eigen podium, sterk richten op Rotterdam, en ambieert een grote uitstraling naar de rest van het land, waar diverse stedelijke theaters zijn werk al afnemen. Ook speelt Maas geregeld in het buitenland. Speerpunten van de instelling zijn verder onder andere het spelen van langere series, het vergroten van de aandacht voor talentontwikkeling, de keuze voor bijzondere locaties en een geïntensiveerde samenwerking met het onderwijs. Maas werkt samen met een breed netwerk van samenwerkingspartners, zowel binnen als buiten de cultuursector. Ook hiervoor heeft de raad waardering.

De raad mist een concrete uitwerking van de artistieke plannen die Maas met zijn (gast)regisseurs en choreografen gaat ontwikkelen. De raad had een uitvoeriger toelichting op (bijvoorbeeld) beoogde titels verwacht. Wel heeft hij vertrouwen in de gekozen makers.

Ook het talentontwikkelingstraject, met elementen als het festival ‘Voor de leeuwen’ en de korte tour ‘Loslopend wild’, vindt de raad van hoog niveau. Hetzelfde geldt voor de keuze om behalve jong talent ook ervaren makers te begeleiden die voor het eerst voor een jong publiek gaan werken.

Educatie en participatie

Maas heeft een sterk educatiebeleid ontwikkeld. Het gezelschap bedenkt per productie een nieuwe educatieve vorm die daarbij aansluit. Onder de noemer ‘belichaamd leren’ wil Maas kinderen aanmoedigen hun verbeelding vorm te geven en complexe of abstracte onderwerpen om te zetten in beeld en beweging. Meer dan op het aanleren van vaardigheden legt Maas in zijn educatieve activiteiten de nadruk op het aanwakkeren van competenties bij deelnemers, zoals het onderzoekend vermogen. De raad vindt dit zeer positief.

Behalve educatie rond voorstellingen maakt Maas ook programma’s om kunst en cultuur een centrale plek te geven in het onderwijs, zoals de leerlijn ‘Stel je voor’ (samen met Villa Zebra en het KCR). De raad vindt het te prijzen dat Maas kunsteducatie hiermee naar een hoger plan tilt en heeft waardering voor de samenwerkingsverbanden die het gezelschap op dit terrein aangaat. Hiermee draagt Maas bij aan een diepere verankering van cultuureducatie op scholen. Hetzelfde vindt de raad van de praktijk om door middel van trainingen en coaching de deskundigheid onder leerkrachten te vergroten.

Maatschappelijke waarde

Publieksbereik

Maas heeft zichzelf in zijn eerste beleidsperiode goed op de kaart gezet. Het gezelschap trok met gemiddeld 45.000 bezoekers in 2013 en 2014 niet alleen veel publiek naar het eigen theater en de reizende voorstellingen, maar is ook actief aanwezig op sociale media en de eigen website, waar het aantal bezoekers eveneens hoog is. Opvallend is de diversiteit van het publiek, dat zich ten dele ook vertegenwoordigd kan zien in de casts. De raad vindt het tweejaarlijkse publieksonderzoek dat Maas verricht een goed initiatief om nieuw en bestaand publiek beter te leren kennen en constateert dat Maas goed zicht heeft op de doelgroepen die de voorstellingen bezoeken.

De marketingmix waarmee Maas producties onder de aandacht brengt, getuigt van een goed inzicht in de wijze waarop deze doelgroepen kunnen worden bereikt. Maas werkt samen met grote landelijke en regionale partners en ontwikkelt vele online en offline middelen, gericht op kinderen en ouders, docenten, programmeurs, kunstbemiddelaars en zakelijke stakeholders. Maas wil zich meer richten op specifieke publieksgroepen en meer inzetten op series in de grote steden en het bereiken van scholen in Rotterdam.

Ondernemerschap

De raad heeft waardering voor de wijze waarop Maas in de eerste jaren van zijn bestaan een solide financiële basis heeft weten te leggen. De financieringsmix is goed gespreid, de eigen inkomsten zijn hoog. Omdat scholen weinig kunnen uitgeven aan voorstellingsbezoeken, heeft Maas geïnvesteerd in extra personele ondersteuning voor het benaderen van private fondsen. Als gevolg hiervan ontvangt Maas geregeld bijdragen van landelijke en lokale fondsen. Daarnaast ontvangt het een forse subsidie van de gemeente, die deels aan het theater en deels aan de eigen producties wordt besteed. Het Fonds Podiumkunsten ondersteunt Maas structureel voor de jeugddansactiviteiten.

De raad mist in het plan een strategie bij tegenvallende inkomsten. Mochten de begrote subsidies niet worden toegekend of de overige eigen inkomsten niet worden verworven, dan is het de raad niet duidelijk hoe Maas dit ondervangt.

Maas toont zich een goed werkgever. De organisatie werkt met een kleine vaste formatie voor de uitvoering van de kerntaken en werkt verder met medewerkers die op projectbasis worden aangetrokken. Zij krijgen een tijdelijke arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht. Alle medewerkers met een arbeidsovereenkomst beloont Maas volgens de cao Theater. In de organisatie is veel aandacht voor culturele diversiteit en andere maatschappelijke waarden.

Op de naleving van de Governance Code Cultuur en de wijze waarop Maas hieraan invulling geeft, wordt in de aanvraag niet ingegaan. Het besturingsmodel wordt niet toegelicht; taakverdeling, benoeming en samenstelling van het bestuur en de invulling van het toezicht evenmin.