Nederlandse Dansdagen

Nederlandse Dansdagen

Stichting Nederlandse Dansdagen (hierna: Nederlandse Dansdagen) is een Nederlands dansfestival in Maastricht. Jaarlijks toont en stimuleert het festival de state of the art op het gebied van de Nederlandse dans, en draagt het bij aan een (inter)nationale positie hiervan. Het festival wil het publiek uitnodigen om ‘waarheden te verkennen, te bevragen, te voelen, te beleven en te delen’. Het festival profileert zich als hét festival voor de Nederlands dans via samenwerkingen met verschillende partners in de stedelijke, (eu)regionale en (inter)nationale omgeving.

Subsidieadvies

De Raad voor Cultuur adviseert Stichting Nederlandse Dansdagen een subsidiebedrag toe te kennen van € 200.000, op voorwaarde dat zij een aangepast activiteitenplan indient, waarin de instelling de zelf geïnitieerde (co)producties verder uitwerkt.

De raad is in grote lijnen positief over de aanvraag en waardeert de ambities van de Nederlandse Dansdagen. De twee kernactiviteiten van het festival, presenteren en stimuleren, zet het de komende jaren voort. In het presenterende gedeelte heeft de raad vertrouwen; het coproducerende gedeelte schiet daarentegen volgens de raad nog tekort. Hij rekent erop dat een dansfestival in de basisinfrastructuur de eigen (co)producties en de internationale projecten tot een wezenlijk aspect van de programmering maakt. Dit is ook een kans voor de nieuwe artistiek directeur om zijn signatuur te laten zien.

De raad waardeert de verdiepende en participatieve activiteiten van het reguliere programma. De schoolgebonden activiteiten vindt hij beperkt beschreven. Het festival is goed geworteld in het zuiden en heeft tegelijkertijd een landelijke uitstraling. Wanneer de gemeente en provincie hun cofinanciering toezeggen, vertrouwt de raad erop dat de Nederlandse Dansdagen zijn verwachte publieksgroei realiseert en een professionaliseringsslag maakt.

Beoordeling

Kwaliteit

De Nederlandse Dansdagen heeft de afgelopen jaren een positie in het zuiden opgebouwd. De getoonde producties, zoals reprises, premières en coproducties uit voorbije edities, zijn van hoog niveau en geven een goed beeld van het huidige Nederlands dansaanbod; het betreft hier producties die ook zonder het festival tot stand komen. Binnen de zelf geïnitieerde coproducties vinden interessante cross-overs plaats met andere maatschappelijke domeinen en krijgen jonge makers ruimte om zich te ontwikkelen. Het festival is een succesvol platform gebleken voor uitwisselingen tussen (inter)nationale professionals en een waardevolle ontmoetingsplaats voor publiek.

Begin 2016 is Ronald Wintjens als nieuwe directeur aangetreden. De raad is benieuwd naar de accenten die hij gaat leggen binnen het festival; deze zijn in het plan echter nog niet uitgewerkt.

Ook voor de komende periode heeft de Nederlandse Dansdagen twee kernactiviteiten: het tonen van een staalkaart van de Nederlandse dans en het stimuleren van (inter)nationale projecten. Zo wil het festival nauwgezet de ontwikkelingen binnen de Nederlandse dans volgen. De raad vindt dat de tweeledigheid van de kernactiviteiten in de plannen onvoldoende evenwichtig is uitgewerkt. De eigen (co)producties en de internationale projecten nemen vooralsnog een marginale plek in ten opzichte van de geselecteerde reprises en premières. Ze ogen ook kleinschalig. Bovendien wordt het voornemen om het aantal projecten fors uit te breiden niet toegelicht in het plan.

De raad verwacht van de Nederlandse Dansdagen meer nieuwe initiatieven en een steviger aandeel van het vernieuwende en actuele aanbod, waarmee het festival duidelijker zijn rol als initiator van ontwikkelingen in de dans aantoont. Deze ambitie is in elk geval aanwezig, maar de raad wil graag een aanvulling hierop zien. Hij meent ook dat een uitbreiding van het korte festivalweekend naar meerdere dagen onontkoombaar is om verbreding van het aanbod mogelijk te maken.

De raad waardeert de samenwerkingsverbanden met uiteenlopende partners, waaruit blijkt dat het festival goed geworteld is in de eigen omgeving, een (inter)nationale uitstraling heeft en niet schroomt om dansprojecten te verbinden met maatschappelijke thema’s en andere disciplines. De raad gaat er wel van uit dat de Europese projecten, die in samenwerking met voormalig zakelijk leider Peggy Olislaegers worden gecontinueerd, goed ingebed blijven in het festival.

Educatie en participatie

De raad oordeelt positief over de keuze voor een meer participatieve focus binnen de educatieve activiteiten. Er zijn nagesprekken, in de open studio’s worden toeschouwers betrokken bij het repetitieproces en in bepaalde Europese projecten is het publiek zelfs volwaardig deelnemer. Deze openbare activiteiten, gemiddeld 25 in 2013 en 2014, worden door het festival goed uitgevoerd.

Daartegenover biedt de Nederlandse Dansdagen slechts een klein aantal schoolvoorstellingen en workshops voor het voortgezet onderwijs. De raad mist een uitleg bij deze schoolgebonden activiteiten.

Maatschappelijke waarde

Publieksbereik

De Nederlandse Dansdagen heeft tussen 2013 en 2014 – met gemiddeld honderd bezoekers per voorstelling – voldoende publiek bereikt, gelet op het kortstondige karakter van het festival. Voor de komende periode streeft het festival naar gemiddeld bijna 12.600 bezoekers. De raad waardeert deze flinke ambitie; het festival kiest voor een ervaringsgerichte aanpak in de programmering, waarbij de bezoeker als deelgenoot wordt betrokken, en zet dit door in de publiekswerving en -werking. Wel constateert de raad dat de strategieën voor het bereiken van een jonger en diverser publiek, alsmede voor het aantrekken van buitenlandse toeschouwers, beperkt worden uitgewerkt.

De raad is blij met het voornemen van de Nederlandse Dansdagen om niet alleen publiek voor herhaalbezoek te werven, maar het juist ook voor de dans in het algemeen te enthousiasmeren. Zo wordt het gemotiveerd om ook andere dansvoorstellingen te bezoeken.

Ondernemerschap

De financiële positie van de instelling is gezond, al is het weerstandsvermogen aan de lage kant. De strategie in het geval de inkomsten tegenvallen, is zodanig vormgegeven dat er pas nieuwe projecten starten als de financiering daarvoor rond is.

Uit de aanvraag komen sterk de urgentie voor structurele subsidie en de wens om te professionaliseren naar voren. De raad juicht de verwachte cofinanciering door de gemeente en de provincie van elk 200.000 euro toe; er zijn echter nog geen toezeggingen gedaan.

De Nederlandse Dansdagen heeft sinds kort een tweekoppige directie, waardoor de continuïteit in de bedrijfsvoering gewaarborgd is. Het team van gemiddeld 4,3 vaste fte in 2017 – 2020, aangevuld met flexibele krachten in de maanden voor het festival, vindt de raad voor de omvang en de verwachte activiteiten relatief groot. In het plan ontbreekt een duidelijke toelichting hierop. Met structurele subsidie wil de Nederlandse Dansdagen zijn personeel conform de cao Theater betalen. De raad moedigt de instelling aan daartoe zo snel mogelijk over te gaan.

De Governance Code Cultuur wordt toegepast, al gaat de Nederlandse Dansdagen niet in op de wijze waarop de bevoegdheden, de taakverdeling, het toezicht en de deskundigheid van het bestuur zijn geregeld.

Nederlandse Dansdagen

Nederlandse Dansdagen

Aanvullend advies
27 februari 2017

De minister heeft de Nederlandse Dansdagen gevraagd om een aanvulling op het activiteitenplan, waarin de zelf geïnitieerde (co)producties verder worden uitgewerkt. Volgens de raad heeft het festival aan deze voorwaarde voldaan.

De raad kan zich vinden in de gepresenteerde plannen en de signatuur van de nieuwe directeur, Ronald Wientjes. De Nederlandse Dansdagen wil zich ontwikkelen van een branchefestival naar een meer publieksgericht festival, naar eigen zeggen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van het programma. De raad waardeert de ambitie van de Nederlandse Dansdagen om een breder en jonger publiek op te bouwen.

In het aanvullende plan zet de instelling uiteen dat zij geen eigen producties maakt, maar juist de taak van coproducent op zich neemt. Dit doet de Nederlandse Dansdagen door zich te richten op bestaande initiatieven, waarbinnen ruim baan wordt gemaakt voor talent. De raad vindt de keuze om ook de nadruk te leggen op mid career makers lovenswaardig.

Het festival meldt in zijn aanvullende brief dat de subsidies van de provincie en gemeente lager uitvallen dan verwacht. De instelling wil het verschil via private fondsen en incidentele publieke subsidies compenseren. De raad vindt het plan van de Nederlandse Dansdagen om bij tegenvallende inkomsten/honoreringen een aantal projecten niet door te laten gaan, realistisch.