Muiderslot

Muiderslot

Stichting Rijksmuseum Muiderslot (hierna: Muiderslot) is een kasteelmuseum en toont ruim zeven eeuwen geschiedenis voor een breed publiek. Aan de hand van het kasteel en de collectie worden drie verhalen uitgelicht: Graaf Floris V en het Graafschap Holland, P.C. Hooft en de Muiderkring, en zeven eeuwen waterdefensie. Het museum profileert zich als een laagdrempelig, toegankelijk, verrassend en leerzaam museum voor een breed publiek uit binnen- en buitenland. Gezinnen en het onderwijs vormen de belangrijkste doelgroepen.

Subsidieadvies

De Raad voor Cultuur adviseert Stichting Rijksmuseum Muiderslot een subsidiebedrag toe te kennen van € 269.022. Dit bedrag is conform de indeling in categorie 2.

De raad is van mening dat het Muiderslot zich helder profileert als het museum van de Hollandse graven in de middeleeuwen en is positief over de inspanningen die zijn verricht om de collectie te verdiepen en te verbeteren. Voor de komende periode presenteert het Muiderslot een uitgewerkt en goed onderbouwd plan met een gedegen tentoonstellings- en educatieprogramma. De raad heeft vertrouwen in de koers van het Muiderslot. Hij is van mening dat, met de keuze voor een vernieuwing van de vaste middeleeuwse presentatie, het profiel van het museum wordt aangescherpt en versterkt. Het Muiderslot is initiatiefrijk, gaat samenwerkingsverbanden aan, zowel commercieel als inhoudelijk, en heeft een voorbeeldige doelgroepenanalyse. De raad prijst het ondernemerschap en de marketingstrategie van het Muiderslot, maar mist nog een strategie bij tegenvallende inkomsten.

Beoordeling

Kwaliteit

Het Muiderslot is een kasteel van nationaal belang, gelegen op een plek met een rijke geschiedenis. De museale waarde van het Muiderslot is volgens de raad gelegen in de ensemblewaarde van het monumentale slot, de plek en de collectie. De belevingswaarde is hoog en de roerende collectie heeft afzonderlijk bezien ook een museale waarde, met name de interieurcollectie en de collectie wapentuig.

Het Muiderslot heeft in de ogen van de raad een coherent, goed onderbouwd en uitgewerkt plan gepresenteerd, met een gedegen tentoonstellingsprogramma. Hierin worden de thema’s Graaf Floris V en het Graafschap Holland (middeleeuwen), P.C. Hooft en de Muiderkring (Gouden Eeuw) en zeven eeuwen waterdefensie toegankelijk gemaakt.

De afgelopen jaren wisselden de vaste opstelling en de rondleidingen nauwelijks, waardoor deze minder aantrekkelijk waren voor herhaalbezoek. Ook miste de presentatie – omdat die zich nadrukkelijk op kinderen richtte – naar de mening van de raad diepgang. De raad is dan ook positief over de inspanningen die zijn verricht om de presentatie te verdiepen en te verbeteren. De introductie van themajaren, de presentatie van de Gouden Eeuw en de altijd aanwezige bedrijvigheid zijn de raad positief opgevallen en versterken het profiel van het Muiderslot. Het slot profileert zich als het museum van de Hollandse graven in de middeleeuwen en wil met ‘Het verhaal van Holland’ een nieuwe vaste presentatie opstellen. Het zal in de winter van 2019 – 2020 vanwege de realisatie van deze nieuwe presentatie tijdelijk gesloten zijn.

Het Muiderslot is diverse samenwerkingsverbanden aangegaan. De initiatieven en activiteiten met samenwerkingspartners, zoals ook de Kastelen-zomertour, dragen bij aan publieksverbreding en inhoudelijke kennisdeling.

Educatie en participatie

De raad is positief over de verschillende educatieve activiteiten die het Muiderslot organiseert voor zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. De programmaonderdelen sluiten aan bij de kerndoelen en verschillende vensters uit de Canon van Nederland. Het museum benut het gebouw goed en de museumdocenten en vrijwilligers zijn enthousiast.

Het museum werkt samen met het onderwijs en richt zijn presentatie en educatie met name op kinderen en hun beleving van het kasteel. Het bezoek uit het onderwijs is in 2015 gestegen naar bijna 19.000 leerlingen. In 2013 lag dit aantal op ruim 15.000 leerlingen. Het Muiderslot houdt de komende jaren rekening met demografische ontwikkelingen en verwacht in 2020 15.600 leerlingen uit basis- en voortgezet onderwijs. De raad vindt dit een realistisch aantal.

Maatschappelijke waarde

Publieksbereik

Het Muiderslot heeft redelijk stabiele bezoekersaantallen, met een lichte daling in 2014 naar bijna 128.000 bezoekers ten opzichte van ruim 135.000 in 2013. In 2015 kwamen er circa 134.000 bezoekers naar het museum. Voor de komende jaren verwacht het Muiderslot met de nieuwe opstelling, het aangescherpte tentoonstellingsprogramma en een gedegen marketingplan 136.600 bezoekers in 2017 en 129.000 in 2020. Het bezoekcijfer in 2020 is lager vanwege de tijdelijke sluiting. De raad vindt deze prognose realistisch.

Het Muiderslot heeft op voorbeeldige wijze een doelgroepenanalyse gemaakt, waarin per doelgroep het aanbod, het middel, het marktgebied en de percentages zijn uitgewerkt. Wel mist de raad in het beleid de relatie tussen de tentoonstellingen en deze doelgroepen. Het voornemen om de komende periode actieve senioren en buitenlandse bezoekers te verleiden tot een bezoek in de rustige uren, vindt de raad een goed idee.

Het Muiderslot streeft ernaar een zo breed mogelijke doelgroep te bereiken en is bewust laagdrempelig. De laatste jaren trekt het als Amsterdam Castle Muiderslot – in samenwerking met Amsterdam Marketing – naast veel gezinnen, steeds meer internationaal en divers publiek. Inmiddels komt 18 procent van de bezoekers uit het buitenland.

Ondernemerschap

De raad stelt vast dat het Muiderslot een goede verbinding weet te maken tussen de culturele en zakelijke kant vanhet museum. Het Muiderslot ziet zichzelf als een culturele ondernemer en heeft een hoog eigen inkomstenpercentage.

Het Muiderslot toont aan dat de financiële stabiliteit en continuïteit de komende tijd gewaarborgd zijn. De raad heeft er vertrouwen in dat het museum zijn plannen zonder grote financiële risico’s kan uitvoeren. Het museum heeft een solide verdienmodel en financieringsmix, maar de strategie bij tegenvallende inkomsten vindt de raad te summier. De raad zou graag zien dat het museum een uitgewerkte terugvaloptie opstelt.

Het Muiderslot werkt met vaste en flexibel inzetbare werknemers – samen 16,5 fte – en heeft daarnaast 85 vrijwilligers aan zich weten te binden. De raad heeft echter geen vrijwilligersbeleid aangetroffen in het plan. Het Muiderslot onderschrijft de Governance Code Cultuur en gebruikt deze voor de jaarlijkse zelfevaluatie. Het museum vermeldt in zijn plan de competenties van de raad van toezicht.