Kröller-Müller Museum

Kröller-Müller Museum

Stichting Kröller-Müller Museum (hierna: Kröller-Müller Museum) beheert en ontsluit moderne en hedendaagse kunst, voornamelijk uit de negentiende en twintigste eeuw, in een unieke setting in het Nationale Park De Hoge Veluwe. Het museum profileert zich als internationaal toonaangevend museum met een wereldberoemde collectie van Vincent van Gogh en zijn tijdgenoten en van kunstenaars die na hen bepalend zijn geweest in de kunstgeschiedenis. Het museum wordt omgeven door een beeldentuin. De instelling ambieert het museum voort te zetten in de geest van zijn grondlegster, Helene Kröller-Müller.

Subsidieadvies

De Raad voor Cultuur adviseert Stichting Kröller-Müller Museum een subsidiebedrag toe te kennen van € 1.692.671. Dit bedrag is conform de indeling in categorie 2.

De raad vindt het Kröller-Müller Museum met zijn zorgvuldig samengestelde collectie, de beeldentuin en de architectuur te midden van de natuur een uniek ensemble van consistente kwaliteit. Het museum kiest over het algemeen voor een veilige koers. Deze lijn wordt voortgezet in het activiteitenplan voor de komende subsidieperiode. In het nieuwe profiel, waarin de focus vooral gericht is op Vincent van Gogh en zijn tijdgenoten, mist de raad een reflectie op de rol van het Kröller-Müller Museum in het museale bestel en de onderscheidende positie die het museum daarin kan bekleden. De raad is positief over het educatieve programma. Met name de educatielijn ‘Filosoferen met …’, waarmee het museum al geruime tijd ervaring heeft, blijft aansprekend. Ook positief oordeelt de raad over het initiatief om een talentenpool in te stellen voor studenten cultuureducatie. Het museum heeft goed in beeld wie zijn bezoekers zijn, maar kan volgens de raad meer ondernemen om een breder publiek te bereiken. Het museum toont zich een gedegen ondernemer. Met het Helene Kröller-Müller Fonds heeft het private middelen weten te genereren. Het museum presenteert nieuwbouwplannen, maar legt onvoldoende uit wat de noodzaak daarvoor is en wat het daarmee beoogt.

Beoordeling

Kwaliteit

De raad vindt het Kröller-Müller Museum een hoogwaardig museum in een unieke omgeving van natuur en architectuur. Het museum heeft een zorgvuldig gekozen collectie van consistente kwaliteit. Het heeft de afgelopen periode gekozen voor een solide koers, waardoor het tentoonstellingsbeleid soms wat conventioneel overkomt. De tentoonstellingen ‘Expose’ en ‘Mix Match’, waarbij het publiek een actieve rol had, zijn de raad in positieve zin opgevallen.

Het verrast de raad dat het Kröller-Müller Museum zijn focus heeft verlegd naar Vincent van Gogh en zijn tijdgenoten en minder aandacht heeft voor het gedachtegoed van zijn grondlegster, Helene Kröller-Müller, waarin het verzamelen en het vernieuwen centraal stonden. De raad mist in de missie van het museum aandacht voor actuele kunst, voor de beeldentuin en voor de unieke setting in de natuur, die het voorheen wel had. In de ogen van de raad zijn dit, naast de collectie van het werk van Van Gogh en zijn tijdgenoten, de kwaliteiten en de aantrekkingskracht van het Kröller-Müller Museum. Juist hier liggen de onderscheidende aspecten van het museum ten opzichte van het museale bestel.

De raad waardeert de aandacht voor de oorspronkelijke Kröller-Müllercollectie, die een vast onderdeel vormt van de collectiepresentatie. De raad vindt de tentoonstellingsplannen voor 2017 – 2020 echter summier beschreven. Het museum werkt slechts één concrete tentoonstelling uit, ‘Arp: The Poetry of Forms’. De raad is benieuwd naar de uitwerking van de tentoonstelling rond het werk van Odilon Redon en mist in de tentoonstellingsplannen aandacht voor de hedendaagse kunst.

Educatie en participatie

De raad vindt het educatieprogramma van het Kröller-Müller Museum gedegen en goed uitgewerkt. De educatielijn ‘Filosoferen met …’, waarin kinderen worden uitgedaagd onder leiding van een deskundige te filosoferen over een kunstwerk, is onderscheidend en past bij het museum. Het verheugt de raad dat het museum ook zorgt voor deskundigheidsbevordering door leerkrachten uit te rusten met technieken waarmee zij in de klas aan de slag kunnen gaan met deze educatielijn.

Het museum beoogt een toename van het aantal leerlingen uit het basisonderwijs van ruim 5.700 in 2015 naar 7.500 per jaar in de nieuwe subsidieperiode. Het museum wil met ingang van het schooljaar 2016 – 2017 het voortgezet onderwijs gratis toegang bieden. Het museum wil op jaarbasis 25.000 leerlingen uit het voortgezet onderwijs bereiken. Dit aantal is nagenoeg gelijk aan het behaalde resultaat in 2013 en 2014, en betekent een afname ten opzichte van 2015 (bijna 29.000). De raad vindt hier geen toelichting op in het plan.

Het museum heeft aandacht voor de 21st-century skills en heeft het voornemen het educatieprogramma ook in het Engels aan te bieden. De raad is benieuwd naar het cross-overprogramma ‘Dancing with the Arts’ (in samenwerking met Introdans) en de uitwerking van de creatieve workshops voor kwetsbare ouderen. Het verheugt de raad dat het succesvolle participatieproject ‘Mix Match Museum’ een vervolg krijgt. Het museum gaat een talentenpool starten voor studenten die verder willen in het cultuureducatievak. In de ogen van de raad is dit een goed initiatief.

Maatschappelijke waarde

Publieksbereik

Het bezoekersaantal is de afgelopen jaren gestegen. Het Kröller-Müller Museum ontving bijna 333.000 bezoekers in 2013 en ruim 391.000 in 2014. Wel nam het bezoekersaantal in 2015 weer iets af, tot bijna 379.000 bezoekers. In 2020 wil het museum 360.000 bezoekers per jaar ontvangen door meer publiek te bereiken uit de bekende doelgroepen en uit de buitenlandse toeristische markt.

De raad is van mening dat de focus op de bekende doelgroepen behoudend is. Het Kröller-Müller Museum is juist aantrekkelijk voor een breder publiek. De raad mist daarom in het plan een visie op het bereiken van een breder en divers publiek.

Ondernemerschap

De raad vindt het ondernemerschap van het Kröller-Müller Museum gedegen. Het museum werkt al geruime tijd met een verdienmodel dat mede gebaseerd is op internationaal bruikleenverkeer. De financiële huishouding van het museum is op orde. De aanvraag bevat een goed uitgewerkt en onderbouwd marketingplan. Het in 2013 opgerichte Helene Kröller-Müller Fonds, dat wordt aangewend voor activiteiten die niet uit de normale exploitatie worden bekostigd, heeft in korte tijd een kapitaal toegezegd gekregen van 1 miljoen euro (tot en met 2020). De raad prijst de voortvarendheid waarmee het fonds dit bedrag heeft weten te genereren. Mede in dat licht kan hij de begrote afname van private inkomsten niet plaatsen.

Het Kröller-Müller Museum heeft plannen voor uitbreiding gepresenteerd: een verdubbeling van het aantal vierkante meters. Het is de raad niet duidelijk in hoeverre deze uitbreiding een toegevoegde waarde heeft voor het museum. De uitbreiding is slechts summier beschreven en bovendien ontbreekt een dekkingsplan.

Het personeelsbeleid is gericht op continuïteit en staat op essentiële onderdelen goed in relatie tot de activiteiten. Er is een wisselwerking en een goed evenwicht tussen ervaren krachten en jonge instroom. Het Kröller-Müller Museum hanteert de Governance Code Cultuur. De belangrijkste punten zijn in het plan beschreven; een specifieke uitwerking ontbreekt.