Noorderlicht

Noorderlicht

Stichting Fotografie Noorderlicht (hierna: Noorderlicht) brengt ‘vanuit engagement en hartstocht een breed (inter)nationaal publiek in contact met maatschappelijk relevante fotografie’. Noorderlicht is gericht op één specialisme binnen de beeldende kunst, de fotografie. De instelling geniet internationale bekendheid, vooral door haar jaarlijkse fotomanifestatie, waar fotografen uit de hele wereld materiaal voor inzenden. Het festival, dat per editie een maatschappelijk thema vaststelt en dit vertaalt in aparte tentoonstellingen, toont met name verhalende fotografie voor een groot publiek. De instelling maakt daarnaast het hele jaar door in haar presentatieruimte exposities met verhalende fotografie en in veel mindere mate met autonome fotografie of cross-overs met film, nieuwe media of journalistiek. (Delen van) de exposities van Noorderlicht reizen door naar buitenlandse of regionale podia. De instelling positioneert zich sterk in de noordelijke regio en in een internationale context. Noorderlicht wil het auteurschap in de fotografie versterken en foto-opdrachten verstrekken.

Subsidieadvies

De Raad voor Cultuur adviseert Stichting Fotografie Noorderlicht geen subsidie toe te kennen.

De raad vindt dat Noorderlicht onvoldoende voldoet aan de criteria van vernieuwing en experiment die op grond van de regeling zijn vereist voor presentatie-instellingen. De focus ligt, in vergelijking met andere presentatie-instellingen, te weinig op vernieuwing in relatie tot actuele ontwikkelingen binnen de fotografie en de beeldende kunst. De raad mist verder een reflectie van de instelling op haar positionering ten opzichte van andere fotografie-instellingen in Nederland.

De raad onderkent de waardering en grote bekendheid van (de fotomanifestatie) Noorderlicht bij professionals en een breed publiek. Maar in de vernieuwing van de (presentatie van) fotografie blijft Noorderlicht achter en worden ontwikkelingen binnen de fotografie onvoldoende gevolgd en opgepakt. De raad is van mening dat de plannen om de fotomanifestatie te verkleinen, ten gunste van de projecten in de fotogalerie en tijdelijke presentaties op uiteenlopende plekken in het publieke domein, risicovol zijn. Juist aan de groots aangepakte, jaarlijkse fotomanifestatie heeft Noorderlicht zijn internationale reputatie en positie te danken.

Noorderlicht is sterk geworteld in de noordelijke regio en heeft een programmering ontwikkeld waarmee (inter)nationaal en regionaal publiek, waaronder veel studenten, wordt bediend. De raad vindt dit positief en verwacht dat Noorderlicht deze positie in de samenwerking met overheden en culturele instellingen in de noordelijke regio zal consolideren en uitbouwen. Noorderlicht heeft ervaring met educatie die gericht is op scholen en maakt zich sterk voor talentontwikkeling die gericht is op het kunstvakonderwijs en de beroepsgroep.

Beoordeling

Kwaliteit

Noorderlicht heeft een goede reputatie en een groot netwerk opgebouwd met jaarlijkse fotomanifestaties met een maatschappelijk thema, waaraan fotografen uit de hele wereld bijdragen. Noorderlicht laat tentoonstellingen, die al dan niet in coproductie tot stand zijn gekomen, reizen. De instelling is daar met recht trots op en verwijst in haar terugblik naar lovende recensies in de internationale pers.

De raad heeft waardering voor de uitgesproken, geëngageerde positie die Noorderlicht inneemt, door consequent te kiezen voor maatschappelijke thema’s. Hij onderkent de kwaliteit en relevantie van deze benadering, die een grote schare liefhebbers kent. De raad vindt echter dat Noorderlicht maar ten dele voldoet aan het criterium van experiment en vernieuwing, zoals vereist is op grond van de regeling. Noorderlicht toont onvoldoende de mogelijkheden van de actuele fotografie en de vervlechting daarvan met andere disciplines, zoals de beeldende kunst, en andere denkkaders. De instelling toont zich behoudend in de benaderingswijze van digitale ontwikkelingen en de veranderende markt in relatie tot verdienmodellen voor fotografen. Binnen de presentatievorm biedt Noorderlicht te weinig ruimte aan de artistieke positie van de kunstenaar.

Noorderlicht schetst voor de komende periode drie inhoudelijke lijnen: relatie met de natuurlijke omgeving, kunst en wetenschap en sociaal-economische structuren. De raad vindt de onderwerpen erg generiek en weinig prikkelend. De raad heeft ook twijfels over de keuze van Noorderlicht om het brandpunt van zijn activiteiten te verleggen van een kleinere fotomanifestatie naar een permanentere structuur met presentaties in de fotogalerie en in de openbare ruimte. Hij ziet een risico van versnippering van activiteiten, waardoor het (internationale) publiek afhaakt. De ideeën van Noorderlicht om een modulair, herbruikbaar systeem te ontwikkelen voor presentaties in de openbare ruimte vindt de raad behoudend en onvoldoende ingaand op de relaties die met het publiek kunnen worden gelegd.

De plannen voor vernieuwing van de website en voor het experimenteren met virtuele tentoonstellingen en distributievormen voor fotografische verhalen vindt de raad interessant. Bij de projecten met de musea ontbreekt echter reflectie op de mogelijkheden van fotografie in de context van kunst- en cultuurhistorische musea.

De raad ziet kansen voor Noorderlicht om in de samenwerking met overheden en culturele instellingen in de noordelijke regio zijn profiel te verdiepen en aan draagvlak te winnen.

Noorderlicht is van oudsher sterk gericht op talentontwikkeling en biedt onder de noemer ‘Nieuw Licht’ voor studenten fotografie, fotografen en curatoren initiatieven als stimuleringsopdrachten, traineeships, internationale masterclasses en meetings.

Educatie en participatie

De raad waardeert de aanhoudende inzet van Noorderlicht voor educatie, onder andere door lesbrieven voor scholen te ontwikkelen. Hij vindt wel dat Noorderlicht zich meer zou kunnen richten op actieve participatie van jongeren: de populariteit van beeldcultuur en de actuele thema’s van Noorderlicht bieden aanknopingspunten voor cross-overs. De raad ziet kansen voor Noorderlicht om aan te sluiten bij het programma ‘Cultuureducatie met kwaliteit’. De raad waardeert de keuze om samen te werken met het Noorderpoortcollege (vmbo) en vindt het thema ‘privacy’ binnen het programma dat hiervoor is ontwikkeld, passend.

De banden die Noorderlicht heeft met opleidingen fotografie en de projecten om regionaal publiek en maatschappelijke organisaties te betrekken bij rurale projecten, vindt de raad verstandige keuzes. De raad verbaast zich wel over de conservatieve denktrant van Noorderlicht over amateurfotografie. Door de digitale revolutie heeft amateurfotografie in het laatste decennium sterk aan belang gewonnen ten opzichte van de klassieke vakfotografie. Bij de verbindingen met publieksgroepen bij de projecten wil Noorderlicht het ‘kwalitatief hoogstaande’ werk van topfotografen als ‘spiegel’ voorhouden aan het ingezonden beeldmateriaal van de amateurs.

Maatschappelijke waarde

Publieksbereik

De raad vindt dat Noorderlicht niet duidelijk maakt hoe het zijn internationale profiel overeind wil houden als het de jaarlijkse fotomanifestatie een kleinere rol laat spelen in de programmering. De raad heeft er wel vertrouwen in dat de instelling regionale bezoekers blijft trekken. Noorderlicht verwacht een stijging van de bezoekersaantallen van 5 procent. De raad kan dit niet goed rijmen met een halvering van de geraamde opbrengst uit publieksinkomsten en het verkleinen van de fotomanifestatie.

Ondernemerschap

De raad heeft waardering voor de veerkracht die Noorderlicht heeft getoond na de bezuinigingen in de vorige periode. De instelling heeft de activiteiten doorgezet en de internationale positie en bezoekersaantallen weten te behouden. De financiële positie van Noorderlicht is stabiel, ondanks een tekort in 2014.

In de komende periode gaat Noorderlicht uit van een verdubbeling van de begroting ten opzichte van 2014. Zo rekent de instelling op een forse toename van subsidies, van zowel Rijk als provincie en gemeente. Ook rekent de instelling op aanzienlijke bijdragen uit private middelen. De raad zet daar vraagtekens bij, omdat er momenteel niet of nauwelijks inkomsten uit private middelen zijn en Noorderlicht geen onderbouwing geeft voor zijn veronderstelling.

Noorderlicht werkt als een van de weinige presentatie-instellingen het begrip culturele diversiteit uit in zijn programmering, met onder andere het Ghana-project. De raad waardeert het bijzonder dat Noorderlicht consequent fotografen uit alle continenten een gelijkwaardige stem geeft. De raad vindt het echter jammer dat culturele diversiteit geen rol speelt bij de samenstelling van het personeel van de instelling en van het bestuur. Als gevolg van de bezuinigingen heeft Noorderlicht zijn projecten vooral met flexibele inzet van medewerkers tot stand gebracht.

Noorderlicht

Noorderlicht

Aanvullend advies
14 juli 2016

In een reactie op het advies stelt Noorderlicht dat, door het medium fotografie onder de generieke noemer ‘beeldende kunst’ te scharen, er geen zorgvuldige beoordeling kan plaatsvinden. Beoordeling op experiment en/of vernieuwing vanuit de beeldende kunst doet volgens de instelling onvoldoende recht aan het medium fotografie, waar veel technologische vooruitgang is en cross-overs worden getoond met virtuele fotografie en video- en computerkunst. De raad onderkent het bezwaar van Noorderlicht niet. Fotografie is onderdeel van het brede domein beeldende kunst, waarin grenzen tussen disciplines vervagen. Noorderlicht houdt vast aan een smal segment binnen de (documentaire) fotografie in plaats van fotografie breder op te vatten en te programmeren. De raad vindt dat Noorderlicht hiermee onvoldoende beantwoordt aan de criteria van vernieuwing en experiment die op grond van de regeling zijn vereist voor presentatie-instellingen. Hij baseert zijn oordeel op het presteren van de instelling in de afgelopen periode en op het ingediende plan.

Noorderlicht stelt dit oordeel van de raad ook ter discussie omdat het in strijd zou zijn met het pleidooi van de minister voor meer eigenheid en ruimte voor het specifieke karakter van een instelling. Naar eigen zeggen is de instelling uniek in het versmelten van alle genres in de fotografie en het daaruit destilleren van een overstijgend geëngageerd narratief. De raad merkt op dat het pleidooi van de minister, waarvoor de raad in zijn Agenda Cultuur zelf een voorzet heeft gegeven, onverlet laat dat aan de eis van vernieuwing en experiment moet worden beantwoord. De raad constateert dat het hier een verschil van opvatting betreft. Hij ziet binnen de ontwikkelingen in de beeldende kunst veel vernieuwing op het snijvlak van fotografie en beeldende kunst. Echter, deze vernieuwing vindt hij onvoldoende terug in de tentoonstellingen van Noorderlicht.

Noorderlicht heeft bezwaar tegen de constatering van de raad dat haar denktrant over amateurfotografie conservatief is. Juist de exponentiële groei van iets wat al een massamedium was noopt Noorderlicht tot een verhoging van kwaliteitseisen voor professionele kunstenaars. De raad heeft willen opmerken dat Noorderlicht door onderscheid te maken tussen amateurfotografie en professionele fotografie haar inzet op publieksparticipatie c.q. de doelgroep van amateurfotografen verzwakt in plaats van binding te bewerkstelligen.

Noorderlicht stelt dat ze niet kan voldoen aan de door de raad gevraagde samenwerking met andere kunstvormen omdat niet alle disciplines in het noorden van het land voorhanden zijn. Voor de samenwerking met andere disciplines moet Noorderlicht daarom gedwongen buiten de regio kijken, wat conflicteert met de voorwaarde van de noordelijke subsidiërende overheden om samenwerking te zoeken met regionale instellingen. De instelling meent dat de raad meer rekening moet houden met regionale spreiding. De raad schrijft in het advies dat hij voor Noorderlicht in het noorden kansen ziet voor samenwerking, waardoor Noorderlicht zijn profiel kan verdiepen en aan draagvlak kan winnen. De raad hecht zeer aan regionale spreiding, waardoor er verspreid in het land BIS-presentatie-instellingen een rol spelen. Maar de raad kijkt ook naar andere criteria. Een oriëntatie op de eigen regio sluit niet uit dat er ook naar samenwerking met instellingen buiten de regio of internationaal wordt gekeken. Voor samenwerking met andere kunstvormen en vernieuwend programmeren kan dat een interessante stap zijn.

Op de kritiek van de raad met betrekking tot het verkleinen van de fotomanifestatie benadrukt Noorderlicht dat de manifestatie allerminst wordt afgeschaft. De jaarlijkse manifestatie blijft in de huidige vorm plaatsvinden (afwisselend in Friesland en Groningen), maar zal meer samenhang vertonen met andere regionale activiteiten in de rest van het jaar. Er worden middelen vrijgemaakt voor verbreding van het jaarprogramma door minder met dure manifestatielocaties te werken. De raad kan zich goed vinden in deze toelichting van Noorderlicht. Hij hoopt wel dat het grote (internationale) publiek voldoende aanleiding blijft zien om Noorderlicht te bezoeken nu de manifestatie kleiner wordt en meer gespreid in tijd en ruimte wordt getoond.

Noorderlicht licht toe waarom zij een halvering van de opbrengst uit publieksinkomsten verwacht, terwijl de bezoekersaantallen met 5 procent zullen stijgen. Er zullen meer diverse projecten zijn, verspreid over een langere periode. Daartegenover zullen er minder gelegenheden zijn waarbij entreegelden geheven kunnen worden. Met deze toelichting begrijpt de raad deze halvering beter.

De twijfels van de raad over de beraamde forse toename van subsidies van rijk en provincie en van bijdragen uit private middelen deelt Noorderlicht niet. De instelling licht toe dat de subsidies niet worden verdubbeld, maar worden hersteld naar de situatie van voor 2013. Resultaten in eerdere jaren tonen volgens haar aan dat de eigen inkomstenprognose reëel is. De raad is van mening dat resultaten in het verleden geen zekerheid geven over de haalbaarheid van plannen voor de toekomst.

Ten slotte wijst Noorderlicht er met betrekking tot haar aandacht voor culturele diversiteit bij de samenstelling van het personeel en het bestuur op dat door de bezuinigingen afscheid is genomen van een Spaanse en Bosnische werkneemster; de instelling werkt verder al jaren met een associate curator uit Indonesië en is bovendien bezig met een groot project in Ghana. De raad benadrukt dat hij juist positief is over de aandacht van Noorderlicht voor culturele diversiteit; hij hoopt dat culturele diversiteit ook tot uitdrukking komt in het personeelsbeleid en de samenstelling van het bestuur.

De Raad voor Cultuur ziet in de reactie van Noorderlicht geen aanleiding zijn advies te herzien.

Noorderlicht

Noorderlicht

Stichting Fotografie Noorderlicht (hierna: Noorderlicht) is een presentatie-instelling, gevestigd in Groningen. Noorderlicht brengt ‘vanuit engagement en hartstocht een (inter)nationaal publiek in contact met maatschappelijk relevante fotografie’. De instelling wil kritische en prikkelende verhalen verbeelden over de samenleving overal ter wereld, nieuwe ontwikkelingen signaleren en de relevantie aantonen van de fotografie en de beeldcultuur in de 21e eeuw. Noorderlicht organiseert tentoonstellingen, waaronder de jaarlijkse Manifestatie Noorderlicht die internationaal bekendheid geniet, en door het jaar heen exposities in eigen huis. Daarnaast geeft hij foto-opdrachten en ontplooit activiteiten op het gebied van educatie en talentontwikkeling. Noorderlicht is diep ingebed in de drie noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe, waar de instelling brede steun ondervindt van politieke en maatschappelijke partners. De exposities van Noorderlicht reizen geregeld door naar buitenlandse of regionale podia.

Subsidieadvies

De Raad voor Cultuur adviseert Stichting Fotografie Noorderlicht geen subsidie toe te kennen.

Noorderlicht vroeg reeds subsidie aan in het kader van de Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2017 – 2020. De raad adviseerde hierover in zijn advies van 19 mei 2016 negatief omdat Noorderlicht volgens hem geen vernieuwende rol meer bekleedt in de fotografie.

De nieuwe aanvraag die Noorderlicht indient in het kader van de Subsidieregeling aanvullende aanvraagronde culturele basisinfrastructuur 2017 – 2020 wijkt enigszins af van de vorige, maar de raad constateert dat het vooral aanpassingen in formuleringen en nuances betreft. Zo trekt Noorderlicht iets meer ruimte uit om zijn innovatieve karakter toe te lichten, reagerend op de eerdere kritiek van de raad.

De raad ziet in het aangepaste plan echter geen overtuigender visie op de vernieuwing binnen de fotografie en de rol die Noorderlicht voor zichzelf ziet als presentatie-instelling in Nederland. Hij meent dat de focus van Noorderlicht op verhalende fotografie weliswaar een breed publiek aantrekt, maar niet leidt tot onverwachte experimenten of tot vernieuwing in de fotografie. Een bijdrage aan innovatie acht de raad voor presentatie-instellingen in de BIS van wezenlijk belang. Ook vindt de raad de drie gepresenteerde inhoudelijke concepten nog altijd te algemeen, te weinig prikkelend en te weinig uitgewerkt.

De raad oordeelt positief over de jaarlijkse Manifestatie Noorderlicht en de (inter)nationale successen die Noorderlicht hiermee boekt. Het educatieve aanbod is goed op orde en aansprekend. Ook heeft de raad waardering voor de rol die Noorderlicht op zich neemt in Groningen en de drie noordelijke provincies. De landelijke profilering van Noorderlicht vindt hij te zwak.

Noorderlicht bereikt een groot en trouw publiek en presenteert aansprekende marketingplannen om het publiek te vergroten. Noorderlicht haalt voldoende eigen inkomsten en toont zich een goed ondernemer. Ze werkt aan een nieuw bestuurs- en directiereglement.

Zeven instellingen dienden een aanvraag in voor een plek in de BIS als presentatie-instelling. Op basis van een vergelijking tussen de aanvragers adviseert de raad Noorderlicht niet te subsidiëren. Voor een integrale afweging tussen de aanvragers, zie de Inleiding Presentatie-instellingen, aanvullende aanvraagronde.

Beoordeling

Kwaliteit

In zijn advies over Noorderlicht van 19 mei 2016 uitte de raad de kritiek dat Noorderlicht onvoldoende voldoet aan de criteria van vernieuwing en experiment die op grond van de regeling zijn vereist voor presentatie-instellingen. Ook miste de raad een reflectie van de instelling op haar positionering ten opzichte van andere fotografie-instellingen in Nederland. De nieuwe aanvraag die Noorderlicht indient laat weliswaar op een aantal punten een nadere uitwerking zien, maar deze is onvoldoende en verandert daardoor niet het oordeel van de raad. De raad meent dat Noorderlicht zich op grond van zijn plan de komende periode niet verder zal vernieuwen. Tevens meent hij dat Noorderlicht in zijn plan en in zijn activiteiten geen overtuigender visie presenteert op fotografie, presentatie en zijn rol als presentatie-instelling in Nederland.

Noorderlicht wijst in zijn plan op zijn vernieuwende karakter in het verleden, als eerste instelling die in de jaren negentig digitale fotografie toonde en cross-overs liet zien naar virtuele fotografie en naar video- en computerkunst. Met projecten als ‘Data Rush’ en ‘Arena’ zette de instelling naar eigen zeggen ook de afgelopen periode vernieuwing en experiment centraal, zowel in vorm als in creatieproces. Vanaf 2017 neemt de instelling het onderzoek naar het virtuele beeld en de virtuele wereld explicieter en structureler op in haar projecten.

De raad onderkent dat Noorderlicht met het programma ‘Data Rush’ een breed palet liet zien aan traditionele fotografie, amateurfotografie, webbased art, virtuele fotografie, conceptueel werk en mixed media. Andere programma’s waren echter behoudender van aard. De focus op verhalende fotografie weet een breed publiek aan te spreken, maar leidt met de huidige aanpak niet tot onverwachte experimenten of tot vernieuwing binnen de fotografie. De vernieuwing die de raad in het kunstenveld waarneemt op het snijvlak van fotografie en beeldende kunst ziet hij niet terug bij Noorderlicht. De raad blijft daarom bij zijn constatering dat Noorderlicht niet meer de polemische voortrekker is die hij lange tijd was en dat de instelling niet langer de agenda van de fotografie in en buiten Nederland bepaalt.

Met betrekking tot zijn inhoudelijke plannen geeft Noorderlicht aan de komende vier jaar drie concepten centraal te stellen: de relatie tussen de mens en zijn natuurlijke omgeving, sociaaleconomische structuren en de relatie tussen kunst en wetenschap. De raad blijft bij zijn standpunt uit zijn vorige advies dat hij deze onderwerpen te algemeen en weinig prikkelend vindt, te meer omdat niet wordt toegelicht met welke fotografen en op welke manieren deze onderwerpen worden uitgewerkt. Ook maakt Noorderlicht niet duidelijk hoe eerder genoemd voornemen om het virtuele beeld en de virtuele wereld explicieter op te nemen in zijn projecten terugkeert in zijn benadering van deze drie inhoudelijke concepten. De raad had graag meer gelezen over de wijze waarop vernieuwing in de praktijk zal worden aangejaagd door de keuze van kunstenaars, de koppeling van inhoud en vorm of door nieuwe presentatiewijzen.

De raad oordeelt positief over de jaarlijkse Manifestatie Noorderlicht en de (inter)nationale successen die Noorderlicht hiermee boekt. De keuze om de manifestatie te koppelen aan Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 is volgens de raad een goede manier om de aandacht voor de manifestatie onder (internationale) pers, professionals en publiek nog te vergroten en ook binnen de regio extra aansluiting te vinden bij culturele en maatschappelijke partners.

De raad heeft waardering voor de rol die Noorderlicht op zich neemt in Groningen en in de drie noordelijke provincies. De manier waarop Noorderlicht in zijn aanvraag zijn regionale functie uiteenzet, als culturele instelling met stevige banden met collega-organisaties, vindt de raad overtuigend.

De raad mist daarentegen een nadere uitwerking van de wijze waarop Noorderlicht zich de komende periode ook met nationale cultuurpartners zal verbinden. Hij meent dat het voor een instelling in de basisinfrastructuur niet enkel van belang is regionale banden aan te knopen, maar zeker ook de blik gericht te houden op ontwikkelingen en collega’s elders in het land.

Educatie en participatie

Met zijn educatieve aanbod richt Noorderlicht zich voornamelijk op middelbare scholieren, door ze uit te nodigen op de manifestatie of op een tentoonstelling in de galerie. Deze bezoeken gaan gepaard met kijkwijzers, leskaarten, workshops, gastlessen en rondleidingen. De raad waardeert deze activiteiten en merkt op dat Noorderlicht hiermee een groot bereik heeft. De raad oordeelt ook positief over de keuze om lespakketten te ontwikkelen voor en met het Groningse Noorderpoort College (vmbo).

Zoals reeds in het vorige advies gesteld, ziet de raad voor Noorderlicht nog extra mogelijkheden op het gebied van educatie door zich aan te sluiten bij het programma ‘Cultuureducatie met kwaliteit’.

De raad oordeelt positief over de banden die Noorderlicht onderhoudt met fotografieopleidingen. Hetzelfde geldt voor de ‘rurale projecten’ die Noorderlicht de komende jaren zal organiseren in samenwerking met bewoners en maatschappelijke organisaties, die hierdoor nauw bij Noorderlicht worden betrokken.

De raad blijft verder bij zijn advies dat Noorderlicht zich meer zou kunnen inspannen om jongeren actief te laten participeren in zijn activiteiten; het genre fotografie leent zich daar bij uitstek voor.

Maatschappelijke waarde

Publieksbereik

Noorderlicht heeft goed voor ogen waar zijn (betalende) publiek vandaan komt en brengt dit geregeld in kaart door middel van onderzoeken. De helft van zijn bezoekers komt van buiten Groningen. Noorderlicht heeft een duurzaam publiek weten op te bouwen, met bezoekers die terugkomen voor herhaalbezoek.

Noorderlicht verwacht volgens zijn activiteitenplan een toename van de bezoekersaantallen met 5 procent, van 127.500 in 2017 tot 135.500 in 2020. In zijn prestatie-gegevens over 2013 – 2014 schaart ze het aantal geschatte bezoekers aan presentaties in de openbare ruimte onder de gerealiseerde bezoekersaantallen; veel bezoekers kwamen in die periode af op de permanente tentoonstellingen in Forum Images en Martiniplaza (die de komende periode niet meer plaatsvinden). Hierdoor laten de beoogde bezoekersaantallen zich niet vergelijken met de behaalde aantallen uit de voorgaande periode; gemiddeld 433.000 per jaar in 2013 – 2014.

De publieksinkomsten laten tussen 2014 en 2017 een halvering zien, van bijna 151.000 euro in 2014 naar bijna 74.000 euro in 2017. Dit laat zich verklaren doordat Noorderlicht meer tentoonstellingen zal organiseren over een langere periode, op bestaande expositielocaties en in de openbare ruimte (waar geen of minder entreegelden geheven kunnen worden).

De manieren waarop Noorderlicht zijn marketingactiviteiten wil versterken vindt de raad vertrouwenwekkend. Noorderlicht richt zich de komende periode expliciet op studenten en vijftigplussers, twee doelgroepen die in de regio ruim vertegenwoordigd zijn. Hoewel Noorderlicht in de programmering veel niet-westerse fotografen toont, wordt niet duidelijk welke marketingstrategieën de instelling hanteert om publiek met een niet-Nederlandse of biculturele achtergrond te trekken.

Ondernemerschap

Ondanks de bezuinigingen in de afgelopen periode heeft Noorderlicht zijn internationale en regionale positie weten te behouden, net als zijn bezoekersaantallen. Hiervoor spreekt de raad zijn waardering uit. De financiële positie van Noorderlicht is stabiel, ondanks een tekort in 2014.

Noorderlicht rekent voor de komende periode op een ruime verdubbeling van gemeentelijke subsidie en een grote toename van provinciale subsidies, waarvan de aanvraag niet duidelijk maakt of die reeds zijn toegezegd. Ook wordt een flinke stijging verwacht van bijdragen uit private middelen, die niet wordt onderbouwd. Opmerkelijk vindt de raad ook dat Noorderlicht aan OCW 360.000 euro subsidie aanvraagt, terwijl de minister voor de extra plek in de BIS een bedrag beschikbaar heeft gesteld van maximaal 225.000 euro per jaar. Omdat het weerstandsvermogen van Noorderlicht hoog is, komt de instelling niet direct in gevaar bij tegenvallende inkomsten. In dat geval zal Noorderlicht zich beperken tot die activiteiten waarvoor structurele financiering beschikbaar is.

Aan eigen inkomsten verwierf Noorderlicht in 2013 nog 43 procent; in 2015 is dit nog 24 procent – een percentage dat ook voor 2017 wordt voorzien.

De raad vindt het een goede prestatie dat Noorderlicht met een klein aantal fte zo veel tentoonstellingen weet te realiseren. De komende periode wordt het aantal fte uitgebreid met 1,8, een toename van 40 procent (bij een gelijkblijvend aantal tentoonstellingen). Hiermee komt de organisatie weer op het niveau van voor 2013.

Noorderlicht organiseert veel activiteiten met een cultureel diverse component; er wordt gewerkt met een associate curator uit Indonesië en de instelling is bezig met een groot project in Ghana. De raad vindt echter dat daarnaast actiever kan worden gestuurd op de vertegenwoordiging van culturele diversiteit binnen de eigen organisatie.

Noorderlicht hanteert een bestuur-directiemodel en laat zich leiden door de richtlijnen van de Governance Code Cultuur. De instelling werkt aan een nieuw bestuurs- en directiereglement waarin de artistieke en financiële verhoudingen tussen directie en bestuur zijn geformuleerd. Omdat de huidige directeur de komende periode met pensioen gaat, gaat Noorderlicht ook op zoek naar een nieuwe directeur. De raad had hierover graag alvast een visie gelezen in het plan.