MU

MU

Stichting MU (hierna: MU) is in de afgelopen jaren gegroeid van een kleine naar een middelgrote presentatie-instelling en is verhuisd naar Strijp-S in Eindhoven. MU profileert zich met tentoonstellingen, waarmee de grensgebieden van de hedendaagse kunst worden verkend. Daarbij richt de instelling zich op beeldende kunst en technologisch design. MU rangschikt de activiteiten binnen drie programmalijnen: ‘Urban Mutations’, met aandacht voor verstedelijking, ‘Post Digital and Transhuman Explorations’, met aandacht voor biotechnologische ontwikkeling en digitale cultuur, en ‘The Art of Design, The Design of Art’, met aandacht voor vrije en toegepaste ontwerpcultuur. In relatie met de exposities produceert MU verschillende randactiviteiten. MU heeft daarnaast programma’s die op talentontwikkeling en educatie van diverse publieksgroepen gericht zijn.

Subsidieadvies

De Raad voor Cultuur adviseert Stichting MU een subsidiebedrag toe te kennen van € 500.000.

MU heeft weten uit te groeien tot een middelgrote presentatie-instelling, zonder zijn jonge elan te verliezen. MU heeft een duidelijke visie en missie, en deze zijn goed doorontwikkeld naar de activiteiten en programmering. De instelling kan vanuit de stevige positie die ze heeft verworven, verder groeien door de organisatie te versterken en door in te zetten op verdieping. Het is volgens de raad een logische stap om strategisch beleid te ontwikkelen ten behoeve van internationale activiteiten en in te zetten op vergroting van de naamsbekendheid.

Beoordeling

Kwaliteit

De instelling is volgens de raad op haar plek op de nieuwe locatie, die als broedplaats voor de creatieve industrie wordt ontwikkeld en diverse festivals telt. MU kiest voor een duidelijke positionering als vernieuwende en onderzoekende instelling, die zowel de randen als de raakvlakken van kunstdisciplines verkent. De raad vindt het positief dat MU zich als een van de weinige BIS-instellingen richt op digitale ontwikkelingen in de kunsten.

Ook zijn er weinig instellingen die zoals MU de verbinding leggen tussen design en beeldende kunst. De instelling sluit volgens de raad goed aan op het profiel van Eindhoven, dat een zwaartepunt heeft in technologie en design. De organisatie heeft een jeugdig elan weten te behouden, onderzoekt de actualiteit en richt zich meer op het tonen en produceren van kunst dan op intellectuele verdieping en duiding.

MU is volgens de raad nu op een punt beland waarop toekomstgerichte keuzes gemaakt moeten worden. MU neemt zich voor minder tentoonstellingen te organiseren – gemiddeld elf per jaar. De instelling wil investeren in de organisatie en het personeelsbestand uitbreiden. De raad hoop dat deze stap ertoe bijdraagt dat MU zich inhoudelijk verdiept en meer aandacht schenkt aan nevenactiviteiten die intellectuele verdieping aan de programma’s verlenen. De raad is ervan overtuigd dat de rol van MU binnen en buiten Nederland daardoor aan betekenis zal winnen.

De raad verwacht dat MU in de komende periode de internationale activiteiten verder uitbouwt. De internationale connecties die de instelling heeft, bieden daar voldoende aanknopingspunten voor.

Educatie en participatie

De raad heeft veel waardering voor de inspanningen van MU op het gebied van educatie. De instelling biedt een uitgebreid programma aan en richt zich daarbij op diverse doelgroepen waarbij ze alle onderwijsniveaus bereiken. MU is een instelling die gericht is op innovatie, en dat blijkt ook uit het educatieprogramma. Met ‘Play and Learn’ levert MU een waardevolle bijdrage aan onderwijsinnovatie. Ook bepaalt MU zorgvuldig voor welke doelgroepen de tentoonstellingen interessant zijn en laat het tijdig educatieve programma’s ontwikkelen die daarbij aansluiten.

Ook heeft de raad er waardering voor dat MU in zijn labprogramma actief de samenwerking tussen jongere en oudere generaties stimuleert. Op het gebied van talentontwikkeling stelt MU zich op als productiehuis. De raad vindt het positief dat kunstenaars begeleiding en ruimte geboden wordt voor onderzoek in speciaal daarvoor ingerichte containers.

Maatschappelijke waarde

Publieksbereik

MU behaalt volgens het plan mede dankzij participatie in de festivals op Strijp-S relatief hoge bezoekersaantallen van circa 45.000 per jaar. MU wil graag een laagdrempelige instelling zijn en heft daarom weinig of geen entree.

Het huidige debatprogramma trekt relatief weinig bezoekers. Dat heeft volgens de raad te maken met het feit dat MU er intern nog te weinig aandacht voor heeft om deze programma’s breder te promoten. De raad ziet ruimte om hier de publieksaantallen te laten groeien, als de debatten en andere randprogrammering goed worden omkleed en gepromoot.

Ondernemerschap

De financiële positie van de instelling is stabiel. MU streeft naar een evenwichtige verhouding tussen structurele subsidiëring en steun vanuit de regio. Voor de komende periode verwacht MU een verhoging van de provinciale subsidie.

MU behaalt voldoende eigen inkomsten. Deze zijn vooral afkomstig uit de bijdragen van private fondsen, uit de verhuur van ruimtes en expertise, alsmede uit het aanbod van educatieprogramma’s. Doordat de sponsoring van de huisvesting ten einde loopt, moet MU op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen. De raad is benieuwd hoe de samenwerking met projectontwikkelaars voor de inrichting van de openbare ruimte van Strijp-S in dat verband zal uitpakken voor de instelling.

MU vermeldt meer mensen in vaste dienst te willen nemen, zodat het personeelsbestand in 2020 uitkomt op 7,5 fte. MU werkt tevens met een flexibele schil van freelance medewerkers. MU hanteert de Governance Code Cultuur, maar de diverse punten werkt het niet of nauwelijks uit.