Toneelgroep Oostpool

Toneelgroep Oostpool

Stichting Toneelgroep Oostpool (hierna: Toneelgroep Oostpool) maakt kleine- en grotezaalproducties voor publiek vanaf twaalf jaar in Arnhem en in de rest van Nederland. Het gezelschap omschrijft zichzelf als ‘huis van makers’ en wil via een breed aanbod een breed publiek trekken. De verschillende makers concentreren hun producties gezamenlijk rondom de vraag ‘hoe nu mens te zijn’. Toneelgroep Oostpool ziet naar eigen zeggen theater als middel voor onvoorziene ontmoetingen met andere mensen, tijden en denkbeelden. Het gezelschap beschikt over een eigen theaterzaal in Arnhem, Huis Oostpool, en profileert zich als huisgezelschap van Oost-Nederland. Het richt zich daarnaast op landelijke samenwerkingen met andere gezelschappen, podia en festivals. Daarnaast vervult Toneelgroep Oostpool nadrukkelijk de rol van talentontwikkelaar van jong maar reeds bewezen talent dat kan doorgroeien naar grootschalig theater.

Subsidieadvies

De Raad voor Cultuur adviseert Stichting Toneelgroep Oostpool een subsidiebedrag toe te kennen van € 2.670.000.

De raad oordeelt over het geheel genomen positief over Toneelgroep Oostpool. Het gezelschap heeft de komende periode een getalenteerde groep regisseurs en acteurs onder zijn hoede. De raad vindt de aangekondigde plannen interessant. De raad verwacht van Toneelgroep Oostpool dat zij zich als groot theatergezelschap in de basisinfrastructuur meer dan in de afgelopen subsidieperiode gaat richten op de grote zaal.

De raad waardeert de trailervoorstellingen en de overige educatieve activiteiten van het gezelschap. Ook vindt de raad het stadsproject een goede stap om meer te wortelen in de regio. Toneelgroep Oostpool bereikt een groot, relatief jong publiek, met name in de kleine zaal. De raad gaat ervan uit dat het gezelschap de komende jaren moeite zal doen om het aantal speelbeurten en het publieksbereik in de grote zaal te vergroten. De raad is benieuwd welke extra marketingstrategieën worden gekozen om meer publiek te trekken in Oost-Nederland. Toneelgroep Oostpool is financieel stabiel en gaat goede strategische en inhoudelijke samenwerkingen aan.

Beoordeling

Kwaliteit

Toneelgroep Oostpool heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een theatergezelschap met een divers palet aan artistieke signaturen. De verschillende regisseurs(groepen) leveren een spannend, interessant en breed aanbod op. Daarbij is het de raad opgevallen dat de kwaliteit van de producties onderling sterk verschilt.

De komende periode is er een wisseling te zien in het artistieke team van Toneelgroep Oostpool. Sarah Moeremans en Jeroen De Man nemen, naast Marcus Azzini en Timothy de Gilde, de plaats in van Joeri Vos en Boogaerdt/Van der Schoot. De raad kijkt uit naar deze nieuwe constellatie van artistieke signaturen. De verbindende thematiek van ‘hoe nu mens te zijn’ komt tot uiting in de keuze van de stukken. Ook stemmen de nieuwe namen in de ‘pool’ van acteurs de raad positief. Toneelgroep Oostpool heeft daarmee een relatief jonge, vaardige en energieke groep van acteurs tot haar beschikking. Wel mist de raad een meer cultureel diverse samenstelling.

Toneelgroep Oostpool maakt daarnaast speciale theaterproducties voor het voortgezet onderwijs die worden opgevoerd in een trailer op het schoolplein. Voor deze producties werkt de instelling sinds drie jaar nauw samen met het jeugdtheatergezelschap Sonnevanck. De producties worden gekenmerkt door een energieke stijl en sluiten inhoudelijk goed aan bij de belevingswereld van jongeren.

De raad vindt het opvallend dat de artistieke ambities en prioriteiten van Toneelgroep Oostpool de afgelopen jaren voornamelijk gericht waren op de kleine en middelgrote zaal (waaronder het eigen Huis Oostpool). De raad constateert dat het gezelschap in 2013 en 2014 aanzienlijk minder in de grote zaal heeft gespeeld dan in de kleine en middelgrote zaal en dat de meest onderscheidende producties niet in de schouwburgzaal hebben plaatsgevonden. Daarnaast merkt de raad op dat het gezelschap de afgelopen jaren weinig in Stadstheater Arnhem heeft gespeeld. Toneelgroep Oostpool heeft als groot theatergezelschap in de basisinfrastructuur de opdracht om in substantiële mate in de grote zaal te spelen. De raad vindt dat het gezelschap tot nu toe op dit gebied een minimale inspanning heeft getoond. In dit kader merkt de raad ook op dat Toneelgroep Oostpool met haar kleinezaalvoorstellingen veelvuldig en/of langdurig in vlakkevloertheaters in het land speelt, met verdringing van kleinere gezelschappen tot gevolg.

Vier jaar geleden merkte de raad in zijn advies op dat het gezelschap zich nog in de grote zaal moest bewijzen. De raad vindt dat het bespelen van de grote zaal nog steeds een aandachtspunt is voor Toneelgroep Oostpool en hij mist daarop een reflectie in de aanvraag.

De plannen voor de komende periode lijken te wijzen op een lichte verschuiving: Toneelgroep Oostpool heeft een intentieverklaring getekend voor een samenwerking met het Stadstheater Arnhem en het gezelschap is in gesprek met andere schouwburgen in de regio om de ambitie ‘huisgezelschap van Oost-Nederland’ nader invulling te geven. Bovendien zijn de plannen wat betreft de grote zaal interessant en kijkt de raad uit naar de eerste stappen van De Man en De Gilde naar de grote zaal. De raad is blij met de afstemming tussen Toneelgroep Oostpool en productiehuis De Nieuwe Oost, maar mist op dit vlak nog concrete plannen. Vooralsnog richt het gezelschap zich zowel op De Nieuwe Oost als op Productiehuis Frascati.

De raad verwacht dat Toneelgroep Oostpool de komende jaren laat zien dat zij terecht wordt aangemerkt als een groot theatergezelschap. Dat betekent meer speelbeurten en bezoekers per grotezaalproductie, een stevige begeleiding van de jonge makers naar de grote zaal en een goede relatie met de schouwburg in de eigen standplaats.

Educatie en participatie

De raad vindt de verantwoordelijkheid die Toneelgroep Oostpool op het gebied van educatie neemt zeer goed en inspirerend. Naast de trailervoorstellingen organiseert Toneelgroep Oostpool diverse andere activiteiten voor jonge theaterliefhebbers, waarmee zij ook daadwerkelijk een jong publiek weet aan te trekken.

De raad is enthousiast over de nieuwe concepten die het gezelschap in aanvulling op de andere educatieve activiteiten gaat uitproberen; ze zijn verdiepend en maatschappelijk interessant. Zo kijkt de raad uit naar het jaarlijks terugkerende stadsproject waarin het gezelschap ingaat op actuele thema’s. Met dit project sluit Toneelgroep Oostpool goed aan bij haar streven om zich in Oost-Nederland als huisgezelschap te profileren. Bovendien is dit een stap in de goede richting om een diverser publiek te bereiken.

Maatschappelijke waarde

Publieksbereik

Toneelgroep Oostpool heeft de afgelopen jaren, met gemiddeld ruim 42.000 bezoekers in 2013 en 2014, voldoende publiek getrokken. De grotezaalvoorstellingen zijn daarentegen aanzienlijk minder goed bezocht. Het gezelschap heeft de afgelopen jaren succesvol geïnvesteerd in het aantrekken van een jong publiek. Toneelgroep Oostpool verwacht in de komende periode een toename van het aantal voorstellingen en bezoekers. Op basis van de gerealiseerde toename van het bezoek in 2014 en de voorgenomen toename van het aantal voorstellingen, vindt de raad deze ambitie reëel.

Toneelgroep Oostpool wil de komende periode minder losse speelbeurten in het land verzorgen en langere speelreeksen in de regionale theaters houden, om het aantal bezoekers uit Oost-Nederland – ten opzichte van de totale omvang – gemiddeld met een kwart te vergroten. De raad is benieuwd welke extra marketingstrategieën er worden gekozen om dit proces beter te begeleiden. Het marketingplan gaat vooralsnog in op het meest noodzakelijke, maar mist een strategie waarmee de gewenste publiekstoename in Oost-Nederland kan worden gerealiseerd.

Het experiment met verschillende aanvangstijden van voorstellingen in eigen huis vindt de raad een goed idee. Zo kan het gezelschap meer rekening houden met de verschillende wensen van het publiek.

Ondernemerschap

Toneelgroep Oostpool heeft de afgelopen jaren nieuwe sponsoren aangetrokken, haar netwerk uitgebreid en hoge inkomsten uit kaartverkoop en coproducties gehaald. De financieringsmix van het gezelschap vertoont een relatief stabiel beeld en het haalt de eigen inkomstennorm.

De Governance Code Cultuur wordt toegepast, al wordt in de aanvraag onvoldoende toegelicht op welke manier Toneelgroep Oostpool daarmee omgaat. Het personeelsbeleid valt in positieve zin op. Er is een onderbouwde toelichting op het aanstellingsbeleid van de instelling. Wel vindt de raad het opvallend dat de Code Culturele Diversiteit nu pas op de rol staat om besproken te worden met de raad van toezicht.