Extrapool

Extrapool

Stichting Kulturele Nijmeegse Universele Stichting (hierna: Extrapool) profileert zich als een presentatie-instelling, muziekpodium en productiehuis, dat zich specialiseert in beeldende kunst, grafische kunst en geluidskunst. De instelling beschikt over een artist in residence ruimte. Extrapool gaat naar eigen zeggen op zoek naar het onbekende, het tegendraadse en het innovatieve. De instelling wil een podium bieden aan kunst die buiten het dominante reguliere circuit valt. Extrapool presenteert zich met zijn stencilwerkplaats als wegbereider voor andere werkplaatsen.

Subsidieadvies

De Raad voor Cultuur adviseert Stichting Kulturele Nijmeegse Universele Stichting geen subsidie toe te kennen.

De raad ziet Extrapool momenteel vooral als een interessante productiewerkplaats met een culturele randprogrammering. Extrapool zet wel stappen naar een professionelere programmering en een grotere reikwijdte, maar profileert zich artistiek-inhoudelijk nog onvoldoende als presentatie-instelling. De keuze voor de drie werkvelden kunst, drukwerk en geluid is uniek, maar wordt onvoldoende toegelicht. De raad mist een visie op de wijze waarop de onderdelen onderling samenhangen en elkaar kunnen versterken. Wel is de raad van mening dat Extrapool een grote betekenis heeft voor de regio en een toegevoegde waarde levert aan de lokale culturele infrastructuur.

Op educatief vlak heeft Extrapool nog geen track record; voor de komende periode is een (te) bescheiden ambitie geformuleerd. Daarbij zijn er geen reguliere openstellingen met vaste openingstijden voor publiek. Extrapool geeft in de aanvraag geen blijk van samenwerking met internationale instituten.

De raad is positief over het ondernemerschap van Extrapool. De aanvraag bevat een strategie voor tegenvallende inkomsten en een goede toelichting op de financieringsmix. Extrapool wil de organisatie versterken met een algemeen coördinator en extra fte’s voor marketingactiviteiten. De raad vindt deze uitbreiding goed passen bij de plannen voor de komende jaren.

Zeven instellingen dienden een aanvraag in voor een plek in de BIS als presentatie-instelling. Op basis van een vergelijking tussen de aanvragers adviseert de raad Extrapool niet te subsidiëren. Voor een integrale afweging tussen de aanvragers, zie de Inleiding Presentatie-instellingen, aanvullende aanvraagronde.

Beoordeling

Kwaliteit

Extrapool is in 1991 voortgekomen uit een privéonderneming op het gebied van drukwerk. In dat jaar begon Extrapool in een eigen gebouw met het cureren van tentoonstellingen. Inmiddels is Extrapool actief als instelling voor experimentele muziek, beeldende kunst en grafisch werk. De instelling stelt zelf dat het zwaartepunt op het maakproces ligt en profileert zich tot dusverre vooral als een (internationaal) expertisecentrum en werkplaats voor (Riso)drukwerk. Hiervoor heeft de instelling in 2015 een A2 Risomachine aangeschaft. De instelling toont zijn vakmanschap op deze artistieke activiteiten.

Extrapool wil zich de komende jaren meer richten op de presentatie van kunst, drukwerk en geluid in plaats van op het maakproces. De combinatie van de stencilwerkplaats met beeldende- en geluidskunstprogramma’s is uniek in het Nederlandse culturele veld, maar de instelling licht deze keuze verder niet toe. Hoewel de onderdelen op zichzelf aantrekkelijk zijn, presenteert Extrapool deze in het activiteitenplan nog niet als een samenhangend geheel. Extrapool geeft aan nieuwe verbanden te zullen leggen tussen de werkvelden. De raad had daarom verwacht dat Extrapool in het plan meer zou inzetten op programmering die de vermenging van de disciplines en het experiment daarbinnen centraal zet. De raad vindt dat Extrapool zijn profilering als presentatie-instelling onvoldoende heeft uitgedacht; hij mist inhoud en verdieping van de artistieke ambities van de instelling.

In de programmering ligt de focus op beginnende kunstenaars zonder uitgebreid netwerk en kunstenaars die in de grensgebieden van de kunst opereren. Op het gebied van beeldende kunst stimuleert Extrapool bijvoorbeeld jong talent door exposities te organiseren met werken van pas afgestudeerde kunstenaars van verschillende Nederlandse kunstacademies. Extrapool kiest voor activiteiten die een mix vormen met andere disciplines. Zo spelen in ‘My name is Salomon’ gevoel en geluid de hoofdrol en staat in ‘(In)discernible (Ir)regularties’ het werk van kunstenaars en ontwerpers centraal. De raad vindt de originaliteit van de programma’s wisselend. Vernieuwing wordt vooral gezocht in de technische mogelijkheden van de disciplines en minder in inhoudelijke programma’s.

De raad is van mening dat Extrapool vooral waardevol is voor zijn nabije omgeving en een toegevoegde waarde heeft voor de culturele infrastructuur in de regio. Internationalisering is gebaseerd op beursbezoeken en op deelnemende kunstenaars aan projecten. Het aantal nationale samenwerkingspartners is naar de mening van de raad te mager en Extrapool beschrijft geen verbinding met internationale instituten.

Educatie en participatie

De raad vindt de in het plan beschreven ambitie op het gebied van educatie te minimaal. Volgens Extrapool was de organisatie tot dusver te klein om een educatieaanbod met schoolgebonden activiteiten te ontwikkelen en richtte ze zich meer op talentontwikkeling. In de periode 2017 – 2020 wil de instelling de mogelijkheden tot het ontwikkelen van een educatieprogramma gaan onderzoeken. Zij verwacht jaarlijks gemiddeld 75 studenten uit het mbo en hbo te ontvangen. Dat vindt de raad onvoldoende. Extrapool geeft incidenteel workshops op beurzen en wil een samenwerking aangaan met de Radboud Universiteit voor een publieksprogramma. In 2014 is de stencildrukwerkplaats een tweede, zogenaamde ‘Riso DIY’-werkplaats begonnen in het Amsterdams Grafisch Atelier, waar ook workshops worden gegeven.

Maatschappelijke waarde

Publieksbereik

In het activiteitenplan geeft Extrapool aan zich te richten op volwassenen tussen de twintig en vijftig jaar oud. Over het algemeen is het publiek hoogopgeleid, blank en autochtoon, en eenzijdig van samenstelling. In 2013 ontving Extrapool ruim 4.100 bezoekers. In 2014 daalde dit aantal naar bijna 3.300. Er is nog geen beleid aangaande de diversiteit van het publiek. Aandacht voor andere culturen komt wel tot uiting in de projecten.

De komende periode wil Extrapool nieuw publiek generen door regelmatig deel te nemen aan festivals en beurzen in binnen- en buitenland. De instelling licht niet toe om welk publiek het precies gaat. Extrapool wil een nieuwe, tweetalige website maken en het publiek meer deelgenoot maken van de creatieve processen. Extrapool is voornemens een blog te maken die gekoppeld is aan de website. Ook wil Extrapool een vlog opzetten met periodieke afleveringen met korte programmabesprekingen. De raad vindt dit duidelijke en werkbare doelen. De raad mist in het plan echter een uitwerking van de marketingstrategie en een doelgroepenbeleid. Ook kan de raad niet uit het plan opmaken of er reguliere openstellingen zijn met vaste openingstijden.

Ondernemerschap

De raad is positief over het ondernemerschap van Extrapool. Extrapool heeft een laag liquiditeitsrisico, een hoge solvabiliteit en een hoog weerstandsvermogen. In het plan is uitgewerkt dat de programmering bij tegenvallende inkomsten wordt versoberd. De toelichting op de financieringsmix geeft voldoende inzicht in de verschillende inkomstenbronnen. De eigen inkomsten uit opdrachten, verkoop en verhuur van de artist in residence ruimte, zaal en materiaal geven de financieringsmix een toekomstbestendig karakter.

Voor de periode 2017 – 2020 wil Extrapool nieuwe mensen aantrekken ter versterking van de organisatie, zoals een algemeen coördinator en extra fte’s voor marketingactiviteiten. De raad vindt deze uitbreiding in lijn met de plannen voor de komende jaren. Extrapool werkt veel met zzp’ers. De raad mist een uitwerking van het vrijwilligersbeleid.

Extrapool onderschrijft de Governance Code Cultuur, maar de toepassing ervan wordt slechts beknopt toegelicht. Uit het activiteitenplan kan de raad niet opmaken hoe de verschillende verantwoordelijkheden in de organisatie zijn belegd. Evenmin kan uit het plan worden opgemaakt over welke deskundigheden de leden van de raad van advies beschikken.