Theater Artemis

Theater Artemis

Stichting Theater Artemis (hierna: Artemis) is een jeugdtheatergezelschap dat zich concentreert rond het werk van Jetse Batelaan. Met interactieve en anarchistische producties prikkelt hij het publiek van jeugd en jongeren in Noord-Brabant en de rest van Nederland. De voorstellingen zijn fysiek en conceptueel van opzet en ontregelend in hun uitwerking. Artemis heeft een educatief programma waarin kinderen ervaren dat ze kunnen vertrouwen op hun eigen creativiteit en aanpassingsvermogen.

Subsidieadvies

De Raad voor Cultuur adviseert Stichting Theater Artemis een subsidiebedrag toe te kennen van € 585.000.

De raad is enthousiast over de aanvraag van Artemis. Het gezelschap vervolgt de unieke artistieke koers die de afgelopen jaren is ingezet en presenteert aanstekelijke plannen. Het gezelschap gaat inspirerende samenwerkingsverbanden aan en brengt in zijn beleid een goede samenhang aan tussen artistieke en educatieve activiteiten. Gezien de hoge kwaliteit van het gezelschap betreurt de raad het dat het zijn ambities op het gebied van publieksbereik niet sterker heeft aangezet. De financiële situatie van Artemis is redelijk stabiel, al is het gezelschap niet zo goed in staat eventuele tegenvallers op te vangen.

Er zijn acht instellingen in de regio’s Oost, Midden en Zuid die een aanvraag doen als jeugdtheatergezelschap. Op basis van een vergelijking tussen de aanvragers adviseert de raad Artemis te subsidiëren als jeugdtheatergezelschap. Voor een integrale afweging tussen de verschillende aanvragers jeugdtheater, zie de Inleiding Theater en jeugdtheater.

Beoordeling

Kwaliteit

Aan het begin van de huidige subsidieperiode heeft er bij Artemis een directiewisseling plaatsgevonden. In 2014 is Jetse Batelaan aangetreden, waarna een artistieke koerswijziging is ingezet. De raad vindt Batelaan een getalenteerde, eigenzinnige theatermaker die bij Artemis verder kan bouwen aan zijn unieke oeuvre. Zijn anarchistische producties behandelen kenmerkende kinder- en puberthema’s en -ervaringen op unieke, zeer theatrale wijze en dagen het jonge publiek op een bijzondere manier uit.

De raad is enthousiast over de subsidieaanvraag voor de komende periode. Artemis wil in de middenzaal, de grote zaal en op locatie op zomerfestivals de grenzen van het jeugdtheater oprekken en onderzoeken. Daarvoor gaat de artistiek directeur een samenwerking aan met een aantal interessante theatermakers die het jeugdtheater op een andere, maar even inspirerende manier een nieuwe impuls kunnen geven. De plannen van Artemis zijn niet alleen in theatraal opzicht prikkelend, maar snijden ook inhoudelijk relevante onderwerpen aan.

Het Zuidelijk Toneel zal de komende jaren als coproducent optreden van drie familievoorstellingen voor de grote zaal. De raad is erg nieuwsgierig naar deze voorstellingen.

Gezien de bijzondere kwaliteit van het werk van Artemis ondersteunt de raad de internationale ambities. Artemis is daarvoor goede samenwerkingen aangegaan. Ook Vlaanderen is een geschikt speelgebied voor Artemis.

De raad maakt uit de aanvraag op dat Artemis ervoor kiest weinig nadruk op talentontwikkeling voor makers te leggen. De raad waardeert het dat Jetse Batelaan op individuele basis toch talenten begeleidt, onder andere in het kader van het Brabantse samenwerkingsverband PLAN.

Educatie en participatie

De raad oordeelt positief over de wijze waarop Artemis zijn educatieve programma’s vormgeeft en waardeert het dat het op dit vlak ook samenwerkt met Het Zuidelijk Toneel.

De instelling geeft vanuit een integrale benadering invulling aan deze programma’s, waardoor theater en educatie een goede wisselwerking met elkaar aangaan. Op die manier worden de voorstellingen voor scholieren op een toegankelijke wijze ingebed in een educatieve omgeving. Om de drempel voor regulier publiek te verlagen zou het mooi zijn als ook de landelijke reisvoorstellingen op die manier van een context werden voorzien. Ook de kunstprojecten voor scholieren, zoals het ‘Parlement van de dingen’, zorgen voor een interessante dialoog tussen kunst en onderwijs.

Artemis ontwikkelt daarnaast aansprekende educatieve programma’s die losstaan van specifieke voorstellingen, zoals een cursus applaus geven.

Maatschappelijke waarde

Publieksbereik

Artemis heeft de afgelopen jaren in vergelijking met andere jeugdgezelschappen een redelijk groot publiek bereikt; het aantal bezoekers voldeed ook aan de prestatie-eis. De raad is van mening dat het werk van Artemis een nog groter publiek verdient, maar kan zich voorstellen dat zijn producties vanwege het grillige, onvoorspelbare karakter niet op voorhand gemakkelijk te verkopen zijn. Niettemin vindt de raad het jammer dat Artemis niet ambieert het aantal bezoekers de komende periode te vergroten; dat zou reëel zijn, gezien de grotezaalproducties die het gezelschap gaat maken.

De raad vindt het verstandig dat Artemis ervoor kiest vooral op een aantal vaste podia te spelen. Reprisetournees worden pas georganiseerd bij succesvolle voorstellingen, waardoor een grotere afzetmarkt wordt bediend. De raad heeft er waardering voor dat Artemis (kritisch) reflecteert op de wijze waarop culturele diversiteit in de organisatie is verankerd en stelt het op prijs dat het gezelschap op dit gebied extra inspanningen wil verrichten.

Ondernemerschap

Artemis heeft een redelijk stabiele financiële positie, waarbij het weerstandsvermogen aan de lage kant is. De raad is dan ook van mening dat de instelling, anders dan zijzelf beweert, bij tegenvallers niet goed kan terugvallen op haar financiële reserves. Wel is er sprake van een gemengde financieringsmix, waardoor de financiële risico’s gespreid zijn. Daarbij vraagt de raad zich af hoe zeker de door Artemis verwachte stijging van de provinciale subsidie is.

Artemis kiest voor een marketingstrategie die goed aansluit bij de eigen doelgroepen. Bij elk van de artistieke kenmerken die de instelling zelf heeft gedefinieerd, ontwikkelt ze een eigen communicatiestrategie. Artemis onderscheidt zes typen publiek, met een viertal kernwaarden. Aan de hand hiervan, en van de samenwerking met de verschillende partners, beschrijft de instelling hoe een gerichte en effectieve communicatiestrategie tot aansprekende resultaten leidt. Marketing is voor Artemis ook erg belangrijk om de bijzondere, vernieuwende jeugdtheaterproducties onder de aandacht te brengen. Een goede kruisbestuiving tussen educatie en marketing kan daarbij van dienst zijn.

De raad juicht het toe dat Artemis oog heeft voor de individuele ontwikkeling van zijn personeel en de arbeidsvoorwaarden ook voor medewerkers in tijdelijke dienst en zzp’ers goed toepast.

De organisatie hanteert de Governance Code Cultuur en licht in haar aanvraag toe hoe hiermee wordt omgegaan. Ervaring en kennis zijn vertegenwoordigd in de raad van toezicht.