Toneelschuur Producties

Toneelschuur Producties

Stichting Toneelschuur Producties (hierna: Toneelschuur Producties) biedt toptalent begeleiding in een professionele omgeving. De instelling richt zich op talentvolle, startende en meer ervaren theatermakers, die excellent teksttoneel maken voor de kleine zaal, de middenzaal en op locatie. Toneelschuur Producties is gevestigd in De Toneelschuur, een theater- en filmcomplex in Haarlem. De aanvraag heeft alleen betrekking op de producerende organisatie binnen De Toneelschuur.

Subsidieadvies

De Raad voor Cultuur adviseert Stichting Toneelschuur Producties geen subsidie toe te kennen.

De raad erkent de statuur van Toneelschuur Producties als talentontwikkelaar voor regisseurs van teksttoneel en zijn rol bij de doorstroming van makers naar toneelgezelschappen in de basisinfrastructuur. Hij is echter van mening dat een dergelijke focus voor een productiehuis in de basisinfrastructuur te smal is. Daarnaast vindt hij dat de plannen voor producties die de instelling voor de komende jaren heeft ontwikkeld zodanig zijn uitgewerkt dat ze niet het best tot hun recht komen in een productiehuis.

Toneelschuur Producties heeft een goede reputatie en een sterke positie in het land met een aantal betrouwbare samenwerkingspartners. In dit licht vindt de raad het een ongewenste ontwikkeling dat het aantal bezoekers volgens de prognose van Toneelschuur Producties de komende jaren sterk zal afnemen. Toneelschuur Producties is een financieel gezonde organisatie.

Beoordeling

Kwaliteit

De Toneelschuur is als podium en producent al enkele decennia een vaste waarde in de Nederlandse theatersector. De instelling scout talentvolle theatermakers die zich willen specialiseren in teksttoneel en biedt hun een solide begeleiding, die leidt tot een – meestal – succesvolle carrière als zelfstandige maker of als regisseur bij een theatergezelschap. Deze regisseurs krijgen de gelegenheid hun artistieke signatuur te ontwikkelen, maar kunnen ook, indien zij dit willen, worden voorbereid op het regisseren voor de grote zaal. Het theater functioneert als een warm bad voor deze regisseurs en vormt een inspirerende artistieke omgeving. De raad prijst de nauwe samenwerking met Toneelgroep Amsterdam, Theater Utrecht, Theater Rotterdam en de Toneelmakerij om getalenteerde regisseurs te begeleiden bij hun ontwikkeling. Hij heeft ook waardering voor het initiatief ‘de Coproducers’, dat erop gericht is om samen met zeven andere theaterinstellingen nieuwe makers een groter landelijk speelgebied te bieden.

De raad vindt dat de focus op teksttoneel voor een productiehuis in de basisinfrastructuur vrij smal is. De raad mist in de plannen daarnaast een visie op innovatie en verbreding van het artistieke beleid die aansluit bij de ontwikkelingen in de podiumkunstensector.

De instelling onderscheidt in haar plannen twee trajecten: het ‘Schuur Atelier’, waar pas afgestudeerde makers gedurende een korte periode hun eerste schreden in het regievak kunnen zetten, en de meerjarige trajecten, die vier regisseurs de kans geven zich gedurende een aantal jaren verder te ontwikkelen. De raad vindt de beschreven trajecten helder, maar acht de maatvoering ervan niet ideaal. Het ‘Schuur Atelier’ biedt weliswaar kansen aan veel regisseurs, maar er zijn slechts beperkte mogelijkheden om een voorstelling te maken. De meerjarige trajecten daarentegen stellen makers in staat om gedurende een aantal jaren volwaardige producties te maken waarvan de titels al vaststaan. Hierbij is het aantal makers (vier) te beperkt. De raad mist een type traject dat daartussenin ligt, met meer flexibiliteit en een grotere maatvoering, en voor meer makers. De raad is ook van mening dat een productiehuis in de basisinfrastructuur niet de best passende plek is om deze al zeer uitgestippelde meerjarige trajecten uit te voeren.

Educatie en participatie

Toneelschuur Producties organiseert educatieve activiteiten rond de voorstellingen, zoals inleidingen, workshops, rondleidingen en nagesprekken. Deze activiteiten zijn goede manieren om jongeren aan het theater te binden. De raad vindt ook de jongerenvoorstelling ‘Starring#’ en het inzetten van jongerenambassadeurs goede methodes om jongeren in Haarlem voor theater te interesseren.

De raad waardeert de randprogrammering voor volwassenen, maar betreurt het dat die alleen in het eigen theater plaatsvindt, en niet bij reizende voorstellingen.

Maatschappelijke waarde

Publieksbereik

Door de combinatie van de reputatie van de instelling, goede coproducenten, de keuze van talentvolle regisseurs en een aantal relatief bekende gastacteurs slaagt Toneelschuur Producties er voor een productiehuis goed in een redelijk groot publiek te bereiken, van gemiddeld 21.000 bezoekers in 2013 en 2014.

De raad juicht het toe dat Toneelschuur Producties in zijn activiteitenplan schrijft dat het zijn publieksbereik zowel in de standplaats als op tournee wil vergroten. De cijfers wijzen echter uit dat de instelling ten opzichte van 2013 – 2014 juist verwacht ongeveer een derde minder bezoekers te bereiken, tot gemiddeld 13.500 per jaar. De raad vindt dat een ongewenste ontwikkeling. Ook gezien het initiatief ‘de Coproducers’, dat de landelijke afzet moet vergroten, vindt de raad het vreemd dat wordt verwacht dat het aantal voorstellingen in het land flink daalt.

De raad waardeert het dat Toneelschuur Producties de culturele diversiteit in de producties en bij het publiek wil vergroten en nieuwe mogelijke maatschappelijke publieksgroepen in kaart wil brengen.

Ondernemerschap

De financiële positie van Toneelschuur Producties was in de jaren 2013 en 2014 in orde. De instelling beschikt over voldoende reserves die ze kan aanspreken bij tegenvallende inkomsten. Er worden geen mogelijkheden voor kostenreductie genoemd in het geval zich financiële tegenvallers voordoen.

De instelling heeft verschillende marketingstrategieën ontwikkeld om nieuw publiek te trekken en hanteert een gedifferentieerd prijsbeleid. De raad waardeert dit, maar kan het niet rijmen met de verwachte forse afname van het aantal bezoekers.

Toneelschuur Producties meldt dat het de Governance Code Cultuur naleeft, maar licht dit niet verder toe. Daarnaast schrijft de instelling dat ze de cao Theater volgt en zich opstelt als een goed werkgever. Hiervan ontbreekt eveneens een uitwerking.

Toneelschuur Producties

Toneelschuur Producties

Aanvullend advies
14 juli 2016

Toneelschuur Producties schrijft in zijn reactie niet de visie van de raad te delen op het profiel waaraan productiehuizen in de basisinfrastructuur moeten voldoen. Toneelschuur Producties beschrijft dat hij zich onderscheidt van andere productiehuizen en dat hij daarmee voldoet aan de typering van productiehuizen die in De Cultuurverkenning is gegeven.

In de ogen van de instelling heeft de raad, door nu te kiezen voor productiehuizen met een brede waaier aan disciplines, voor een nieuwe invalshoek gekozen. Hierdoor komt het profiel van Toneelschuur Producties niet meer overeen met het profiel dat de raad voor een productiehuis in de BIS heeft bepaald. De raad vindt het gekozen profiel van Toneelschuur Producties, dat zich specifiek richt op tekst- en repertoiretoneel, van grote waarde voor het Nederlandse podiumkunstenbestel.

Mede vanwege de beperkte ruimte voor productiehuizen in de basisinfrastructuur, heeft de raad gekozen voor productiehuizen die makers uit meer verschillende disciplines de gelegenheid geven zich te ontwikkelen. Zijn voorkeur voor productiehuizen met een interdisciplinaire basis heeft de raad reeds uitgesproken in Agenda Cultuur en daarna in het Beoordelingskader opgenomen.

Toneelschuur Producties spreekt tegen dat de ‘randprogrammering voor volwassenen […] alleen in het eigen theater plaatsvindt, en niet bij reizende voorstellingen’, zoals de raad schrijft. De instelling schrijft dat ‘letterlijk in onze aanvraag staat: ‘Randprogramma’s worden aangeboden rond de producties in huis en op tournee. Op deze wijze proberen wij een breed landelijk publiek te binden aan onze producties, makers en huis.’ De raad heeft de eerste zin echter niet in de aanvraag kunnen terugvinden. Uit de aanvraag en observaties van de raad is niet duidelijk geworden dat de instelling ook op tournee randprogramma’s organiseert. Als Toneelschuur Producties die wel regelmatig organiseert, dan juicht de raad dit toe.

Toneelschuur Producties vindt het niet juist dat de raad bezoekcijfers uit 2013 en 2014 vergelijkt met de verwachte cijfers voor 2017 – 2020, en dat hij vervolgens concludeert dat de instelling een derde minder bezoekers gaat trekken. De instelling stelt dat zij in die jaren veel extra voorstellingen heeft gespeeld vanwege producties in het Theaterfestival en producties waarvoor zij in het kader van de Nieuwe Makersregeling extra subsidie van het Fonds Podiumkunsten heeft ontvangen. Daarom kunnen de resultaten uit het verleden volgens Toneelschuur Producties niet worden vergeleken met de verwachte bezoekersaantallen. De instelling schrijft dat zij wel uitgaat van een lichte stijging van het gemiddeld aantal bezoekers per voorstelling.

De raad erkent dat Toneelschuur Producties in 2013 en 2014 extra voorstellingen heeft gespeeld in het Theaterfestival en in die jaren over een hoger subsidiebedrag beschikte dan hij voor de komende periode bij OCW kon aanvragen. In de aanvraag van Toneelschuur Producties heeft de raad echter gelezen dat het ‘speerpunt in de komende periode […] een verdere vergroting van het publieksbereik’ is. Dat vindt hij op gespannen voet staan met een afname van het aantal bezoekers met ongeveer een derde.

Hierbij tekent de raad aan dat het totale subsidiebedrag met gemiddeld slechts 70.000 euro zal afnemen. Voor de komende periode heeft de instelling het gemiddeld aantal bezoekers per voorstelling geprognosticeerd op 126, in plaats van gemiddeld 123 over de afgelopen periode. In de ogen van de raad is dat geen ‘lichte’, maar een minimale stijging.

De Raad voor Cultuur ziet in de reactie van Toneelschuur Producties geen aanleiding het advies te herzien.