Talentontwikkeling Theater Rotterdam

Talentontwikkeling Theater Rotterdam

Stichting Theater Rotterdam (hierna: Theater Rotterdam) is ontstaan uit een fusie van het Ro Theater, de Rotterdamse Schouwburg en Productiehuis Rotterdam. Theater Rotterdam produceert en programmeert grootstedelijk geïnspireerd, internationaal theater en ontwikkelt autonoom functionerend talent. De instelling combineert naar eigen zeggen ‘een sterke stedelijke werking met een internationale voortrekkersrol en artistieke avant-gardementaliteit’. De aanvraag voor een functie als productiehuis in de basisinfrastructuur heeft alleen betrekking op de taken die de instelling ontplooit onder de noemer Talentontwikkeling Theater Rotterdam. De instelling profileert zich als een productiehuis dat jongere regisseurs en groepen en beginnende theatermakers intensieve talentontwikkelingstrajecten biedt.

Subsidieadvies

De Raad voor Cultuur adviseert Stichting Theater Rotterdam een subsidiebedrag toe te kennen van € 500.000.

De raad is positief over de aanvraag van Talentontwikkeling Theater Rotterdam. Dit productiehuis kan in de ogen van de raad goed gedijen binnen het profiel van de nieuwe organisatie waarvan het deel uitmaakt. De instelling biedt goede, maatgerichte ondersteuning en is een inspirerende omgeving, waar nieuwe talenten zich artistiek kunnen ontplooien. Ook de modules waarin specifieke vaardigheden worden aangeleerd vindt de raad een slim idee, omdat goed gebruik wordt gemaakt van de rijke expertise binnen het stadstheater. Het productiehuis is goed geworteld in de stad en gaat relevante samenwerkingsverbanden aan, waarmee de interdisciplinaire mogelijkheden worden vergroot. Talentontwikkeling Theater Rotterdam heeft, mede vanwege de inbedding in Theater Rotterdam, een grote nationale en internationale uitstraling.

De raad verwacht dat het publieksbereik binnen het gefuseerde stadstheater toeneemt, al ontbreken er nog goede marketingplannen. Met name het landelijk publieksbereik mag nog meer toenemen. De raad adviseert het theatergezelschap van Theater Rotterdam een aangepast activiteitenplan te schrijven. Hij verwacht dat dit plan ook positieve gevolgen heeft voor de aspecten op het gebied van publieksbereik en ondernemerschap van de aanvraag van Talentontwikkeling Theater Rotterdam waarop de raad nu kritiek heeft.

Beoordeling

Kwaliteit

Productiehuis Rotterdam was in de periode 2009 – 2012 opgenomen in de basisinfrastructuur. De afgelopen jaren heeft het met behulp van lokale financiering en bijdragen van het Fonds Podiumkunsten gefunctioneerd als een succesvol productiehuis dat de ontwikkeling van een aantal vernieuwende theatermakers en groepen heeft ondersteund. De raad prijst de op maat gesneden en doelgerichte trajecten die het voor theatergezelschappen als Schwalbe en Urland heeft uitgezet.

Het voormalige Productiehuis Rotterdam gaat met ingang van 2017 op in Theater Rotterdam en maakt zodoende deel uit van een groot stadstheater met een overkoepelend profiel en een geheel nieuwe artistieke invulling. Theater Rotterdam wil ‘een sterke stedelijke werking combineren met een internationale voortrekkersrol en een artistieke avant-gardementaliteit’. De raad vindt een dergelijk concept van een grootstedelijk theaterhuis een inspirerend idee. Bevlogen gedachten hierover kunnen leiden tot een nieuw type BIS-instelling waarin gezelschap, productiehuis en schouwburg elkaar versterken.

De plannen van Talentontwikkeling Theater Rotterdam gedijen goed binnen dat nieuwe profiel. De instelling beschrijft overtuigend hoe jonge talenten kunnen profiteren van het internationale makersklimaat dat in de toekomst in Rotterdam zou moeten ontstaan. De raad heeft vertrouwen in de wijze waarop de geselecteerde makers de kans krijgen hun artistieke autonomie verder te ontwikkelen en hun persoonlijke professionele aanpak vorm te geven. Hij waardeert het ook dat talenten met andere vaste makers en gezelschappen van Theater Rotterdam kunnen coproduceren.

De raad vindt het belangrijk dat Theater Rotterdam goed geworteld is in de stad. In de talentontwikkelingsplannen worden er relevante verbindingen aangegaan met festivals als Motel Mozaïque, Operadagen Rotterdam en Circusstad Rotterdam. Mede door deze coproducenten heeft het productiehuis een interdisciplinaire focus. De raad hecht daar veel belang aan.

Ook de culturele diversiteit krijgt vanwege de samenstelling van de stad terecht nadruk in de scouting van talenten en het aangaan van samenwerkingsverbanden. Talentontwikkeling Theater Rotterdam besteedt bij het scouten van talent en het aangaan van samenwerkingsverbanden aandacht aan culturele diversiteit. Dit sluit aan bij de bevolkingssamenstelling van de stad. Het werven van cultureel divers publiek komt in de subsidieaanvraag onvoldoende aan de orde.

Nieuwe makers kunnen zelf een individuele leerlijn van twee à drie jaar uitstippelen. Aanvullend op het maken van producties kiezen zij ook modules uit met onderwerpen als dramaturgie, programmering of vakmanschap van de grote zaal, waarbij ze gebruikmaken van de expertise die bij Theater Rotterdam in huis is. De raad vindt dit een aansprekende werkwijze, die de ervaring van de talenten kan verrijken en die goed gebruikmaakt van de meerwaarde van een stadstheater met producerende en programmerende functies.

Educatie en participatie

Theater Rotterdam besteedt in zijn subsidieaanvraag voor het productiehuis geen aandacht aan educatie. Voor een oordeel over de bevordering van educatie en participatie van het theatergezelschap van Theater Rotterdam: zie het subsidieadvies hierover.

Maatschappelijke waarde

Publieksbereik

Productiehuis Rotterdam heeft met zo’n 11.000 bezoekers in 2013 en 2014 relatief weinig publiek getrokken vergeleken met de andere aanvragende productiehuizen. Voor de komende periode verwacht het productiehuis een toename tot 15.000 bezoekers per jaar. De raad vindt deze ambitie toe te juichen. Met name het aantal bezoekers buiten de standplaats, de komende periode gemiddeld 7.000, mag in de ogen van de raad nog hoger worden.

Indien Theater Rotterdam zich in de toekomst goed als stadstheater kan positioneren, kan het productiehuis daar de vruchten van plukken. Ook de coproducties met festivals, (internationale) partners en gezelschappen kunnen invloed hebben op het publieksbereik. De instelling heeft echter nog geen goede marketingplannen ontwikkeld.

Ondernemerschap

De financiële positie van Theater Rotterdam is gezond en de fusie van de afzonderlijke onderdelen kan (financiële) voordelen opleveren, zoals efficiëntie en risicospreiding. De raad denkt dat Theater Rotterdam terecht inschat dat het vanwege het nieuwe, internationale profiel aanspraak kan maken op ondersteuning uit private fondsen en andere subsidies. Vreemd genoeg ontbreken in de begroting concrete bedragen onder de post private fondsen. Ook heeft de instelling geen strategie in het geval de inkomsten tegenvallen. De raad vindt het een goed streven om voor het domein Talentontwikkeling een bestemmingsreserve op te bouwen.

De organisatiestructuur van Theater Rotterdam oogt topzwaar. Naast een driekoppige directie (van wie naast de artistiek directeur nog twee personen moeten worden aangezocht), zijn er ook nog vier artistiek leiders, van wie één voor het productiehuis. De raad vraagt zich af hoe effectief en (kosten)efficiënt deze constructie is; hij krijgt daar op basis van de cijfermatige gegevens geen inzicht in. Hij onderschrijft wel het plan om in de organisatiestructuur de leiding van Talentontwikkeling Theater Rotterdam een solide plek te laten innemen.

De raad staat positief tegenover het streven om in de raad van toezicht rekening te houden met de vertegenwoordiging van vrouwen, jonge mensen en mensen met een biculturele achtergrond.

De raad adviseert het theatergezelschap van Theater Rotterdam te vragen een aangepast activiteitenplan te schrijven. Hij verwacht dat dit aangepaste plan ook positieve gevolgen heeft voor de aspecten op het gebied van publieksbereik en ondernemerschap waarop de raad nu kritiek heeft.