Likeminds

Likeminds

Stichting Likeminds (hierna: Likeminds) beschouwt zichzelf als een nomadisch productiehuis voor mid career makers, een werkplaats voor nieuwe theatermakers en een plek waar jongeren zich kunnen bekwamen in het maken van theater. Likeminds kiest voor makers die verschillende kunstdisciplines beheersen; culturele diversiteit is voor Likeminds een intrinsieke voorwaarde om tot artistieke diversiteit te komen. De Amsterdamse instelling speelt in theaters, op festivals en op locatie.

Subsidieadvies

De Raad voor Cultuur adviseert Stichting Likeminds geen subsidie toe te kennen.

De raad vindt dat Likeminds een bevlogen plan heeft geschreven en hij waardeert de focus van Likeminds op interculturele en autodidacte talenten. In de ogen van de raad is de organisatie als ontwikkelaar van talent in langdurige trajecten echter nog te zeer in opbouw en is zij nog onvoldoende ervaren om de functie van productiehuis in de basisinfrastructuur te vervullen. Het aantal ontwikkelingsplekken, de begeleidingstrajecten en de output zijn daarvoor te beperkt. Daarnaast zijn de landelijke uitstraling en het aantal bezoekers van Likeminds in de ogen van de raad te bescheiden voor een rijksgesubsidieerd productiehuis. Likeminds initieert verschillende aansprekende activiteiten op het gebied van educatie en participatie.

Beoordeling

Kwaliteit

Likeminds heeft in de ogen van de raad de afgelopen jaren stevig aan de weg getimmerd, waarbij het een paar opvallende producties heeft gemaakt. De raad constateert dat de instelling de afgelopen periode vooral heeft gefunctioneerd als productiekern, waarin het maken van voorstellingen meer op de voorgrond trad dan het ontwikkelen en begeleiden van talenten in langere trajecten. Likeminds heeft in de ogen van de raad een inspirerend plan geschreven. De raad waardeert het dat Likeminds veel aandacht heeft voor culturele diversiteit en daarbij speciaal oog heeft voor autodidacte talenten. Likeminds onderscheidt drie verschillende trajecten die beginnende en ervarener makers de gelegenheid bieden in de juiste maatvoering projecten te ontwikkelen: ‘Non Profit Kapitalist’, de ‘Werkplaats’ en de ‘Factory’.

De raad heeft waardering voor de ambities van Likeminds, maar hij is van mening dat Likeminds als instelling met als kerntaak het ontwikkelen van theatertalent nog te zeer in opbouw is voor een plek in de basisinfrastructuur. De ontwikkelingsmogelijkheden, de faciliteiten en de omvang van de instelling zijn daarvoor nog te beperkt. De raad vindt tevens dat de bevlogen, maar ook dwingende toon van het plan ten aanzien van jonge makers de ongewisse uitkomst veronachtzaamt die ieder talentontwikkelingstraject heeft. Hij is ook van mening dat de instelling onvoldoende laat zien hoe zij jonge makers na een eerste productie begeleidt naar een volgende stap of een langer traject.

Likeminds maakt deel uit van een aantal Amsterdamse samenwerkingsverbanden die erop gericht zijn jong talent in een prille fase te scouten en te begeleiden bij hun ontwikkeling. De raad juicht zulke initiatieven toe, maar vraagt zich af welke vruchten ze concreet hebben afgeworpen.

Educatie en participatie

De educatieve en participatieactiviteiten van Likeminds krijgen gestalte in de ‘Factory’, zijn buitenschoolse ontwikkelingstraject. Hierin kunnen jongeren kennismaken met de verschillende facetten van het theater als eventuele voorbereiding op het kunstvakonderwijs of een verdere carrière. De raad vindt met name het Decamerone-project dat in dit kader wordt ontwikkeld inspirerend. Likeminds kondigt aan educatiepakketten te gaan aanbieden bij de voorstellingen ‘Schijn en Voor mijn Kinderen’. De raad staat hier positief tegenover.

Maatschappelijke waarde

Publieksbereik

Likeminds heeft in 2013, 2014 en 2015 een sterk wisselend aantal bezoekers getrokken, dat fluctueerde tussen een kleine 7.000 bezoekers (in 2014) en ruim 18.000 (in 2015). Het hoge aantal bezoekers schrijft de instelling vooral toe aan het aantal coproducties. Voor de komende periode verwacht Likeminds een gemiddeld aantal bezoekers van ruim 9.000 per jaar. De raad vindt deze ambitie enigszins onvoorspelbaar gezien de grote wisselingen in het aantal bezoekers in de afgelopen jaren. Daarnaast blijft het aantal erg beperkt en in de ogen van de raad te klein voor een productiehuis in de basisinfrastructuur. Met name het landelijke publieksbereik van Likeminds is, met een naar verwachting gemiddeld aantal bezoekers buiten de standplaats van 3.000, te klein.

Gezien de focus op culturele diversiteit is de internationale oriëntatie van Likeminds relevant. Op dit gebied heeft de instelling goede allianties gesloten. Zij verwacht op basis daarvan ook stijgende bezoekersaantallen in het buitenland.

Ondernemerschap

De raad constateert dat de liquiditeit en het weerstandsvermogen van Likeminds aan de lage kant zijn. Voor de komende jaren verwacht Likeminds een toename van publieksinkomsten, sponsorinkomsten en overige inkomsten, zonder dat die toename goed wordt onderbouwd. De raad zou juist een sterke onderbouwing verwachten, aangezien de eigen inkomsten in 2015 zijn afgenomen.

Likeminds heeft geen strategie in het geval de inkomsten tegenvallen. Ook reflecteert de instelling in de aanvraag niet op de Governance Code Cultuur en beschrijft zij niet hoe zij invulling geeft aan goed werkgeverschap.