Korzo

Korzo

Stichting Korzo (hierna: Korzo) is een in Den Haag gevestigd productiehuis voor de dans dat nieuwe ontwikkelingen in gang wil zetten in de hedendaagse podiumkunsten. Daarbij streeft Korzo naar een vruchtbare samenhang tussen het produceren en het presenteren van eigentijdse dans in een nationale en in toenemende mate internationale context. Zijn richtinggevende motto’s omschrijft Korzo als ‘get close to talent’ en ‘be relevant local by being global’. Korzo wil het maken van kunst koppelen aan het beleven ervan, door voortdurend de dialoog te zoeken tussen kunstenaar en publiek. Daarnaast wil Korzo de angst voor het onbekende en het vreemde overwinnen door te tonen dat de wereld polycentrisch is. Het wil niet louter de westerse wereld en cultuur vertegenwoordigen, maar wil de diversiteit laten zien die steeds meer de stadsbevolking van de hedendaagse metropool kenmerkt. Korzo presenteert zowel avondvullend werk van mid career makers als projecten met kortere producties van jonge makers.

Subsidieadvies

De Raad voor Cultuur adviseert Stichting Korzo geen subsidie toe te kennen.

De raad is van mening dat Korzo de afgelopen jaren interessante dansmakers heeft begeleid en goede samenwerkingsverbanden heeft onderhouden. Ook over de samenwerking met het Nederlands Dans Theater en over de internationale allianties van Korzo oordeelt de raad positief. Hetzelfde geldt voor de educatieve activiteiten.

De raad vindt dat Korzo zijn plannen voor de komende periode echter onvoldoende uitwerkt en onderbouwt. Korzo besteedt in zijn aanvraag veel aandacht aan de manier waarop het kunstenaars en publiek wil verbinden, maar licht de artistieke plannen voor de periode 2017 – 2020 onvoldoende toe. De raad mist een beschrijving van de wijze waarop Korzo talenten scout, selecteert, begeleidt en ze helpt door te stromen naar het dansveld. Ook het marketingplan is niet uitgewerkt.

Beoordeling

Kwaliteit

Tot 2013 was Korzo als productiehuis opgenomen in de basisinfrastructuur. De raad is van mening dat Korzo ook de afgelopen jaren interessante makers heeft begeleid en goede samenwerkingsverbanden heeft onderhouden met onder andere Conny Janssen Danst. Enkele makers wisten zich in de kijker te spelen van dansprogrammeurs in Nederland, andere braken door met hun eigen organisaties. De eigen podiumprogrammering van Korzo, waar actuele dans, muziek, theater en cross-overs worden geprogrammeerd, vormt een stevig bed voor de kwetsbaardere eigen producties. Ook over de samenwerking met het Nederlands Dans Theater in de afgelopen jaren, waarin de twee instellingen gezamenlijk de talentontwikkelingstaak van het Nederlands Dans Theater invulden, oordeelt de raad positief. Wel meent hij dat hierdoor de eigen artistieke identiteit van Korzo enigszins verfletste; doordat voornamelijk NDT-dansers en -choreografen werden begeleid, was er minder aandacht voor ongebonden dansmakers van buiten dat gezelschap.

Korzo wil een ‘productiehuis nieuwe stijl’ zijn, waarin het gesprek over kunst deel uitmaakt van de beleving van kunst. Het organiseert daarom naast de voorstellingen vele debatten, colleges en gespreksseries. De raad vindt dit goede manieren om publiek en kunstenaars dichter tot elkaar te brengen. Hij mist in het plan echter een toelichting op en een onderbouwing van de artistieke plannen voor de periode 2017 – 2020. Korzo schrijft niet welke trajecten het gaat doorlopen met welke makers, of voor welke duur. Ook de gewenste uitkomst blijft ongewis. In het plan ontbreekt een toelichting op de wijze waarop Korzo talenten scout, selecteert, begeleidt en ze vervolgens helpt door te stromen naar het dansveld. Korzo schrijft weliswaar dat het begeleide talent relevant zal blijken voor de toekomst, maar licht niet toe waarop het deze verwachting baseert. Evenmin worden de kunstvakopleidingen genoemd waar de instelling mee samenwerkt. Op de specifieke dansstijlen die het huis wil bevorderen gaat de instelling niet in. De raad ziet dit als wezenlijke hiaten in de aanvraag, omdat hij juist dit selecteren en begeleiden van talent als kern ziet van de productiehuistaak, meer nog dan het leggen van een verbintenis tussen makers en publiek.

Ook had de raad met betrekking tot de toekomstplannen graag meer toelichting gelezen op multidisciplinaire projecten. Hiervan noemt Korzo slechts beknopt enkele voorbeelden. Het project met het Cello Octet Amsterdam en choreograaf Samir Calixto in 2017, waarvoor componist Arvo Pärt speciaal muziek zal componeren, spreekt in dit opzicht tot de verbeelding.

De raad is onder de indruk van de vele internationale allianties van Korzo in en buiten Europa, zoals met danscentra in Italië, Zuid-Korea, Taiwan en Senegal. Hij denkt dat inspirerende internationale uitwisselingen kunnen bijdragen aan een verrijking van het (Nederlandse en internationale) dansklimaat. Met de organisatie van het India Dans Festival draagt Korzo in eigen land en in India bij aan een cultureel divers dansklimaat en een bijbehorend publiek.

Educatie en participatie

De raad oordeelt positief over de uiteenlopende activiteiten die Korzo organiseert onder de noemer ‘Korzo Jong’, zoals het talentontwikkelingsproject ‘Crosstown Korzo’, waarbij aan Korzo gelieerde choreografen jongeren wegwijs maken in een breed scala aan dansvormen. Ook de danslessen voor leerlingen van het Joan de Witt College vindt de raad interessant, al vindt hij dat Korzo zich bij deze activiteit niet tot één school zou moeten beperken.

De raad waardeert het voornemen om in samenwerking met de Cultuurschakel dansproducties te gaan maken voor de jeugd met educatieve programma’s voor Haagse basisscholen (‘Cultuureducatie op zijn Haags’). Ook de wekelijkse Monday Movement Classes, waarin choreografen die op dat moment in Korzo aan het werk zijn hun choreografisch onderzoek delen met amateurdansers, vindt de raad aansprekend.

Maatschappelijke waarde

Publieksbereik

Hoewel het danswerk dat Korzo maakt zeker niet altijd gemakkelijk toegankelijk is, slaagt Korzo er toch in om in eigen huis veel publiek naar zijn voorstellingen te trekken, ook dankzij de dansfestivals CaDance en India Dans Festival die het organiseert en waarvoor elders subsidie wordt aangevraagd. De makers die Korzo de afgelopen periode heeft ondersteund, konden op veel draagvlak rekenen bij dansprogrammeurs in Nederland, al blijft de zaalbezetting buiten Den Haag achter. Tot 2020 wil Korzo het aantal bezoekers geleidelijk vergroten tot 49.000, waarvan 10.000 in de standplaats. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2014 (ongeveer 44.500 bezoekers, waarvan ruim 7.000 in de standplaats).

Hoewel Korzo zijn rol als verbinder tussen makers en publiek centraal stelt in zijn plan, ontbreekt een marketingparagraaf. De raad mist een visie op marketing en een uitgewerkt plan om voorstellingen en/of makers de komende periode onder de aandacht te brengen van een groter en divers publiek in Den Haag en in de rest van Nederland. Ook de manier waarop Korzo de zo gewenste dialoog met het publiek wil aangaan, blijft volgens de raad onvoldoende belicht.

Ondernemerschap

Na het wegvallen van de rijkssubsidie voor productiehuizen, die Korzo tot 2013 ontving, opereerde Korzo met subsidies van de gemeente Den Haag, het Fonds Podiumkunsten en diverse private fondsen. Het getuigt volgens de raad van goed ondernemerschap hoe Korzo zich de afgelopen jaren staande heeft gehouden. Korzo is momenteel financieel gezond. De financieringsmix is goed gespreid en Korzo haalt voldoende eigen inkomsten binnen. In 2016 werd de Stichting Vrienden van Korzo opgericht om een actief vriendenbeleid te kunnen voeren.

Korzo vraagt een verhoging van zijn meerjarige subsidie aan bij de gemeente Den Haag, waarvan niet duidelijk is of die wordt toegekend. De instelling benoemt geen strategie voor het geval de inkomsten tegenvallen.

Korzo toont zich volgens de raad een goed werkgever. Korzo heeft een vaste kern van medewerkers en werkt daarnaast met een dynamische groep kunstenaars, ontwerpers, productieleiders en marketeers, die op projectbasis worden aangesteld. De cao Theater en Dans is leidend voor de bedrijfsvoering. Het vaste team wordt in de periode 2017 – 2020 uitgebreid met 1 extra fte voor marketing. Binnen de organisatie is aandacht voor opleiding, bijscholing en loopbaanontwikkeling. Korzo neemt een gidsende rol op zich met betrekking tot het delen van zijn expertise op het gebied van podiumkunstenproductie, door op dit terrein workshops te geven in het buitenland.

Korzo geeft aan de Governance Code Cultuur na te leven en licht dit in zijn plan zeer beknopt toe.