Theater Sonnevanck

Theater Sonnevanck

Stichting theater Sonnevanck (hierna: Sonnevanck) is een landelijk jeugdtheatergezelschap dat zijn basis heeft in Enschede. Het maakt muziektheaterproducties voor kinderen en jongeren in de leeftijd van vier tot achttien jaar. Het gezelschap positioneert zich in de oostelijke regio met voorstellingen in speellokalen van basisscholen en op schoolpleinen in een theatertrailer, samen met Toneelgroep Oostpool. Het vertoont in theaters in het hele land voorstellingen voor de kleine zaal en de middenzaal. Binnen de jeugdtheatersector onderscheidt Sonnevanck zich naar eigen zeggen met narratief, geëngageerd muziektheater.

Subsidieadvies

De Raad voor Cultuur adviseert Stichting theater Sonnevanck een subsidiebedrag toe te kennen van € 585.000.

De artistieke kwaliteit van Sonnevanck is de afgelopen jaren volgens de raad flink toegenomen. De instelling maakt hoogwaardige muziektheaterproducties voor de jeugd, met originele en gedurfde titels en muziek. Voor de komende jaren heeft de instelling met een groep goede regisseurs inspirerende plannen gemaakt die vertrouwen wekken voor de toekomst. Ook de samenwerking met Toneelgroep Oostpool leidt volgens de raad tot producties van hoge kwaliteit met uitdagende thema’s. Deze coproducties dragen sterk bij aan het artistieke en maatschappelijke profiel van de instelling. Sonnevanck levert met een brede waaier aan activiteiten een goede bijdrage aan de cultuureducatie in de regio Oost. De verwachte lichte stijging van het aantal bezoekers in de komende jaren acht de raad met het oog op de producties en educatieve activiteiten realistisch.

Er zijn acht instellingen in de regio’s Oost, Midden en Zuid die een aanvraag doen als jeugdtheatergezelschap. Op basis van een vergelijking van de aanvragers adviseert de raad Sonnevanck te subsidiëren als jeugdtheatergezelschap. Voor een integrale afweging tussen de verschillende aanvragers jeugdtheater, zie de Inleiding Theater en jeugdtheater.

Beoordeling

Kwaliteit

De artistieke kwaliteit van Sonnevanck heeft de afgelopen jaren een stijgende lijn laten zien. De raad is van mening dat de instelling op originele wijze intelligente muziektheaterproducties maakt, waarbij het muzikale en het theatrale aandeel met elkaar in evenwicht zijn en elkaar versterken. De producties zijn toegankelijk voor een groot publiek zonder dat er concessies worden gedaan aan de kwaliteit; de keuzes voor titels en muziek zijn origineel en gedurfd. Sonnevanck heeft zich ten opzichte van de periode 2009 – 2012 sterk gerevitaliseerd. De instelling heeft naast artistiek directeur Flora Verbrugge een aantal getalenteerde (jonge en mid-career)regisseurs aangetrokken, die de afgelopen jaren geslaagde theaterproducties hebben gemaakt.

Sonnevanck heeft een inspirerend en samenhangend plan geschreven. De raad heeft er vertrouwen in dat er ook de komende jaren aanstekelijk en relevant muziektheater wordt gemaakt. De genoemde titels spreken tot de verbeelding. De raad juicht het ook toe dat de instelling alvast rekening houdt met het vertrek van de huidige artistiek directeur in 2020 en stappen zet voor haar opvolging.

Met de jongerenproducties die de instelling samen met Toneelgroep Oostpool maakt in een tot theater omgebouwde trailer, heeft Sonnevanck zijn aanbod en doelgroepen verbreed. In deze voorstellingen worden op een artistiek hoogwaardige wijze aansprekende thema’s voor jongeren aangesneden. Voor de komende periode hebben Sonnevanck en Oostpool een aantal veelbelovende gastregisseurs uitgenodigd die de mogelijkheden van het relatief nieuwe genre ‘trailertheater’ verder kunnen verbreden.

In het kader van talentontwikkeling waardeert de raad het concours voor muziektheaterconcepten 2Scoremusictheatre, dat Sonnevanck organiseert in samenwerking met de Nederlandse Reisopera, het Kameroperahuis en het ArtEZ Conservatorium. Daarnaast heeft Sonnevanck met Karlijn Kistemaker een talentvolle, pas afgestudeerde regisseur aangetrokken die zich binnen het gezelschap kan ontwikkelen.

Educatie en participatie

Sonnevanck werkt op het gebied van educatie op een goede manier samen met zogenaamde adoptiescholen. Het gezelschap heeft een band opgebouwd met de leerkrachten op deze scholen en heeft zich de afgelopen tijd sterk ingezet op het gebied van deskundigheidsbevordering. De manieren waarop Sonnevanck kinderen laat participeren in zijn voorstellingen vindt de raad slim en aanstekelijk.

De raad vindt het positief dat Sonnevanck voor een vraaggerichte benadering kiest en de komende jaren binnen zijn educatieve pakketten meer aandacht wil besteden aan de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden. Het werk van Sonnevanck biedt daar veel aanknopingspunten voor. De raad juicht het ook toe dat Sonnevanck educatieve activiteiten wil ontwikkelen voor het speciaal onderwijs.

De samenwerking tussen Sonnevanck, de Nederlandse Reisopera en Orkest van het Oosten, waarin ook oog is voor een doorlopende leerlijn, kan de educatieve werking in de regio Oost versterken. Ook vindt de raad het positief dat de instelling haar educatieve activiteiten permanent evalueert.

Maatschappelijke waarde

Publieksbereik

Sonnevanck heeft de afgelopen jaren, mede door zijn coproducties met Toneelgroep Oostpool, het aantal bezoekers van vrije en schoolvoorstellingen aanzienlijk uitgebreid. Voor de komende periode streeft de instelling naar een lichte toename van het aantal bezoekers naar ruim 30.000 in 2020, die met name haar beslag moet krijgen in de standplaats. Daarvoor heeft Sonnevanck een goede samenwerkingspartner gevonden in het Wilminktheater in Enschede, waarmee het een gezamenlijk marketingplan gaat ontwikkelen. De instelling zet zich ervoor in om meer kennis over het publiek te verwerven.

Gezien de grote vraag van de scholen in de regio Oost is het goed dat Sonnevanck daar zijn positie probeert te versterken. Het gezelschap streeft ernaar het bereik van zijn schoolgebonden activiteiten te vergroten. Het bereik van leerlingen in het voortgezet onderwijs blijft echter gelijk.

Ondernemerschap

De raad constateert dat de financiële positie van de instelling niet zo solide is. Met name het eigen vermogen en de liquide middelen zijn beperkt. De instelling heeft de afgelopen jaren ruim de eigen inkomstennorm gehaald en de komende jaren zullen er naar verwachting geen grote financiële risico’s worden genomen. Niettemin vindt de raad dat mogelijkheden om financiële tegenvallers op te vangen aandacht behoeven. Sonnevanck verwacht voor de komende jaren privaat geld te verwerven voor de activiteiten in het speciaal onderwijs. Op die manier kan de financieringsmix van het gezelschap verder worden verbreed.

De instelling toont zich een goed werkgever, waarbij veel aandacht uitgaat naar de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers.

De raad is van mening dat het bestuursmodel goed wordt beschreven, waarbij in de raad van toezicht diversiteit in kennis en vaardigheden aanwezig is. In de aanvraag wordt gereflecteerd op de wijze waarop de raad van toezicht de Governance Code Cultuur toepast.

Theater Sonnevanck

Theater Sonnevanck

Aanvullend advies
14 juli 2016

Sonnevanck schrijft dat, in tegenstelling tot wat de raad beweert, de huidige artistiek directeur niet in 2020, maar pas in 2022 zal vertrekken. Zo staat het ook in de subsidieaanvraag van de instelling vermeld. De raad erkent dat hij een foutief jaartal heeft genoemd.

De reactie van Sonnevanck heeft geen consequenties voor het positieve advies van de Raad voor Cultuur.