Het Filiaal theatermakers

Het Filiaal theatermakers

Stichting Het Filiaal theatermakers (hierna: Het Filiaal theatermakers) maakt voorstellingen voor kinderen van vier tot veertien jaar vanuit haar standplaats Utrecht. Het gezelschap wil met zijn interdisciplinaire voorstellingen en educatieve activiteiten bezoekers ‘verleiden tot het verkennen van alle uithoeken van hun gevoel en verstand’. Het Filiaal theatermakers profileert zich door middel van samenwerkingen met podia, gezelschappen en andere culturele instellingen als Utrechts gezelschap met reizende voorstellingen in de regio Midden-Nederland, in de rest van het land en in het buitenland. Het Filiaal theatermakers benadrukt in het bijzonder zijn onderzoekende profiel op het gebied van kunsteducatie en onderzoekend leren, waarvoor het gezelschap samenwerkt met het (hoger) onderwijs.

Subsidieadvies

De Raad voor Cultuur adviseert Stichting Het Filiaal theatermakers een subsidiebedrag toe te kennen van € 585.000.

De raad is positief over Het Filiaal theatermakers en heeft vertrouwen in de continuïteit van de huidige uitstekende artistieke koers. De producties zijn van hoge kwaliteit, toegankelijk en actueel. De verantwoordelijkheid die het gezelschap neemt voor talentontwikkeling stelt de raad op prijs.

De raad apprecieert de wijze waarop Het Filiaal theatermakers zich verhoudt tot (de ontwikkelingen in) het hoger onderwijs en de manier waarop het gezelschap zijn onderzoekende houding laat terugkomen in zijn voorstellingen en educatieve activiteiten. Het Filiaal theatermakers is voorbeeldstellend op het gebied van educatie.

Het Filiaal theatermakers bereikt een groot en breed publiek; het gezelschap heeft goed zicht op zijn stad en de regio. De raad waardeert de actieve houding in de verschillende (Utrechtse) netwerken zeer. Het Filiaal theatermakers heeft een goede financiële positie. Ook over het zakelijke beleid is de raad positief.

Er zijn acht instellingen in de regio’s Oost, Midden en Zuid die een aanvraag doen als jeugdtheatergezelschap. Op basis van een vergelijking tussen de aanvragers adviseert de raad Het Filiaal theatermakers te honoreren als jeugdtheatergezelschap. Voor een toelichting op de onderlinge afweging, zie de Inleiding Theater en jeugdtheater.

Beoordeling

Kwaliteit

Het Filiaal theatermakers heeft zijn positie als interdisciplinair jeugdtheatergezelschap de afgelopen jaren verstevigd en heeft een herkenbare en toegankelijke theatertaal ontwikkeld. De theaterproducties vallen op door hun muzikale en beeldende kwaliteit en hebben een grote theatrale zeggingskracht; de producties zitten verfijnd en vakkundig in elkaar. Het Filiaal theatermakers schroomt niet om ingewikkelde muziek te gebruiken en volwassen thematiek aan te snijden in zijn producties.

Het Filiaal theatermakers zet zijn huidige artistieke koers de komende periode voort. De raad meent dat de aangekondigde producties en educatieve activiteiten getuigen van een doordachte artistieke visie. Het gezelschap maakt vanuit zijn eigen interdisciplinaire theatertaal vernieuwende en gelaagde voorstellingen, waarin belangrijke ontwikkelingen in de samenleving centraal staan. Ook de komende periode brengt Het Filiaal theatermakers volwassen thema’s en gaat het gezelschap bijzondere coproducties aan, onder andere met De Dansers. In 2019 brengt Het Filiaal tevens een grotezaalvoorstelling.

Het Filiaal theatermakers continueert de komende jaren zijn onderzoekende houding. In de producties zelf bevragen de makers steeds opnieuw hun werkwijze en verkennen zij nieuwe stijlen of technieken. Deze zoektocht levert transparante, gelaagde en kwetsbare voorstellingen op. Daarnaast zet Het Filiaal theatermakers zijn banden met het onderwijs voort. Daardoor kan het actief vernieuwingen op het gebied van kunsteducatie en onderzoekend leren betrekken bij zijn producties en overige activiteiten. De raad waardeert deze werkwijze zeer.

Het Filiaal theatermakers heeft niet de capaciteit om jonge makers een volwaardig talentontwikkelingstraject te bieden. Waar mogelijk heeft het gezelschap de afgelopen jaren talenten op kleine schaal begeleid. Ook voor de komende periode onderstreept Het Filiaal theatermakers het belang van talentontwikkeling. Het gaat hiervoor interessante samenwerkingen aan met andere culturele instellingen in de stad. De raad stelt het daarnaast op prijs dat Het Filiaal theatermakers twee jonge makers de mogelijkheid geeft om een speellokaalvoorstelling te gaan maken. Ook geeft het gezelschap twee jonge componisten de ruimte om zich te ontwikkelen.

Educatie en participatie

Het Filiaal theatermakers heeft educatie stevig geïntegreerd in de organisatie. Het gezelschap heeft een hoogwaardig educatief aanbod voor zowel kinderen als jongeren. De raad juicht het toe dat het gezelschap de afgelopen jaren in samenwerking met een aantal andere Utrechtse instellingen Cultuur & School heeft opgericht, een initiatief waarmee het educatieve aanbod voor scholen in de stad wordt gecoördineerd. De programma’s voor het primair onderwijs zijn toegankelijk, divers en interdisciplinair en sluiten goed aan bij het artistieke beleid.

De komende periode zet Het Filiaal theatermakers zijn huidige succesvolle educatieve beleid en de samenwerkingen op het gebied van kunsteducatie met zijn huidige partners voort. Vanuit het artistiek-inhoudelijke proces worden ook nu weer goed gestructureerde en innovatieve activiteiten bedacht. De raad vindt het vernieuwde aanbod, zoals Filiaallab (XL), De Speelvloer en Theaterbezoek Plus, inspirerend. De raad is enthousiast over de verantwoordelijkheid die het gezelschap neemt om een sterk kennisfundament te creëren bij en met leerkrachten (in opleiding).

Maatschappelijke waarde

Publieksbereik

Het Filiaal theatermakers bereikte met gemiddeld 28.000 bezoekers in 2013 en 2014 een groot publiek. Het gezelschap kiest bewust voor zowel bekende als minder bekende titels. Ook speelt het regelmatig met succes in het buitenland. Het Filiaal theatermakers is goed zichtbaar in de publiciteit en is stevig geworteld in de stedelijke regio. Het gezelschap zet zijn samenwerkingen met verschillende Utrechtse partners op het gebied van marketing en publiciteit de komende periode voort.

De komende periode gaat Het Filiaal theatermakers gemiddeld 25.000 bezoekers trekken, wat gemiddeld nauwelijks afwijkt van de vorige jaren. Dat vindt de raad een realistische inschatting. In 2019 wordt een toename van het publiek voorzien in verband met een grotezaalproductie. Ook streeft het gezelschap naar een geconcentreerdere verkoop van meer speelbeurten bij minder theaters.

Ondernemerschap

Het Filiaal theatermakers is een financieel gezonde instelling en voldeed de afgelopen jaren aan de eigen inkomstennorm. De financieringsmix van het gezelschap blijft in de komende periode ongeveer gelijk. De instelling heeft voor succesvolle voorstellingen een reprisebeleid ontwikkeld. De raad heeft vertrouwen in de continuering van het huidige zakelijke beleid.

Het Filiaal theatermakers is onder meer online actief, analyseert zoekgedrag van potentieel publiek en stemt campagnes daarop af. Het gezelschap wijst erop dat de publieksinkomsten afnemen door landelijk dalende uitkoopsommen. Het meldt goede initiatieven en resultaten met het werven van private fondsen en sponsoren.

Het Filiaal theatermakers heeft naar eigen zeggen een compact en veelzijdig team, dat conform de cao Theater wordt betaald. Het gezelschap gaat kort in op de organisatie en schetst enkele kenmerken van het beleid. De raad waardeert het dat het bij sollicitaties let op de culturele diversiteit van de organisatie. De raad vindt het verstandig dat de educatieafdeling de komende periode wordt uitgebreid.

Het gezelschap hanteert de Governance Code Cultuur en licht in zijn aanvraag toe hoe hiermee wordt omgegaan.