BonteHond

BonteHond

Stichting Theater- en Productiehuis Almere (hierna: BonteHond) maakt voorstellingen voor kinderen vanaf twee jaar in haar standplaats Almere, in de rest van Nederland en in het buitenland. Het gezelschap wil met anarchistisch jeugdtheater ‘de verbeelding van kinderen levend houden, hun verwondering voeden en beschermen tegen hokjesgeesten en regelneven’ via een vorm en inhoud die ook volwassenen uitdaagt. BonteHond vervult in de jonge provincie Flevoland een pioniersrol en legt daarmee een culturele basis. Het gezelschap zet de komende periode nadrukkelijk in op talentontwikkeling en op samenwerkingen met andere podia, scholen, en culturele en maatschappelijke instellingen in de regio.

Subsidieadvies

De Raad voor Cultuur adviseert Stichting Theater- en Productiehuis Almere geen subsidie toe te kennen.

De raad heeft waardering voor de ambitieuze en omgevingsgerichte houding van het gezelschap. De producties en de educatieve activiteiten zijn artistiek bevlogen en toegankelijk, en sluiten goed aan bij de huidige tijdsgeest. De raad is te spreken over de verantwoordelijkheid die BonteHond neemt op het gebied van talentontwikkeling.

De educatieve activiteiten en locatieprojecten vindt de raad van solide kwaliteit. Hij onderstreept het belang van deze activiteiten voor het werven en binden van publiek. De raad constateert dat BonteHond goed zicht heeft op de diverse doelgroepen en niet schroomt om zich met gewaagde voorstellingen daartoe te verhouden. Het gezelschap heeft een gezonde financiële positie en toont een ondernemende houding.

Er zijn acht instellingen in de regio’s Oost, Midden en Zuid die een aanvraag doen als jeugdtheatergezelschap. Op basis van een vergelijking tussen de aanvragers adviseert de raad BonteHond niet te honoreren als jeugdtheatergezelschap. Voor een toelichting op de onderlinge afweging, zie de Inleiding Theater en jeugdtheater.

Beoordeling

Kwaliteit

Sinds de komst van artistiek leider René Geerlings in 2013 heeft BonteHond stevig aan de weg getimmerd. De fysieke en beeldende producties zijn van goede kwaliteit. De anarchistische voorstellingen worden gekenmerkt door een speelse en prikkelende vorm, die voor een breed publiek toegankelijk is. Het gezelschap sluit met zijn thema’s aan bij de huidige tijdgeest.

De komende periode zet de BonteHond zijn artistieke koers voort. De raad is positief over de ambitieuze en omgevingsgerichte houding van het gezelschap en kijkt uit naar de aangekondigde producties. Het gezelschap doet geen artistieke concessies én staat tegelijkertijd midden in de maatschappij. Ook de samenwerkingen met diverse gezelschappen, zoals met Abattoir Fermé en Maas, vindt de raad interessant.

Naast de reguliere producties heeft BonteHond de publiekswerkingsprogramma’s voor de komende periode tot een vast onderdeel van het artistieke beleid gemaakt. Deze locatieprojecten rondom maatschappelijke thema’s tonen de betrokkenheid van het gezelschap met de omgeving. Ook binnen deze projecten is de beeldende en fysieke stijl herkenbaar, wat de algehele artistieke werking van het gezelschap versterkt.

BonteHond beschouwt talentontwikkeling als een van zijn kerntaken. Het gezelschap geeft twee jonge makers de komende periode de ruimte om een productie te maken, en helpt bij het lanceren van een nieuw jeugdtheatergezelschap. De verantwoordelijkheid die BonteHond neemt met betrekking tot jong talent moedigt de raad aan.

Educatie en participatie

BonteHond benadrukt het belang van educatie voor het werven en binden van publiek in Almere; het draagt naar eigen zeggen bij aan de verankering in de regio. Het gezelschap geeft invulling aan educatie en participatie door voorstellingsmateriaal te verschaffen bij zijn theater- en schoolvoorstellingen, door samenwerkingsprojecten met scholen te initiëren om een breder kunstbegrip te onderwijzen, en door ateliers te organiseren voor kinderen zodat zij op een laagdrempelige manier in contact komen met kunst, en in het bijzonder met theater. De raad ziet de visie van BonteHond goed terug in deze creatieve educatieve activiteiten.

Maatschappelijke waarde

Publieksbereik

BonteHond weet met zijn producties het publiek van Almere en Flevoland goed te bereiken; het gezelschap ontving in 2013 en 2014 gemiddeld 20.000 bezoekers. De doelgroepen van het gezelschap zijn peuters en kleuters, het primair onderwijs, en de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs. BonteHond wil deze verschillende leeftijdsgroepen in aanraking brengen met kunst. De zogenoemde ‘meegroei-aanpak’ van basisschool naar middelbare school is naar eigen zeggen effectief gebleken en wordt de komende periode voortgezet. Het werven van nieuw publiek vindt voor een groot deel plaats via de educatieve activiteiten en locatieprojecten.

BonteHond streeft ernaar zijn activiteiten uit te breiden van twaalf naar dertig scholen. De raad vindt dit een mooi streven, om zo op toegankelijke wijze (toekomstig) publiek te enthousiasmeren voor kunst. De raad vindt dat het gezelschap goed zicht heeft op de verschillende bevolkingslagen in Almere en Flevoland, die om verschillende benaderingen vragen. De raad heeft waardering voor de manier waarop het gezelschap expliciet deze diverse groepen benoemt en zich daartoe met gewaagde voorstellingen durft te verhouden. Het lef en de inzet van BonteHond geven de raad vertrouwen.

BonteHond is zich bewust van het belang van culturele diversiteit: wat betreft de acteursbezetting, het kantoorpersoneel en het publiek is het gezelschap een goede afspiegeling van zijn omgeving.

Ondernemerschap

BonteHond heeft een goede financiële positie en voldeed de afgelopen jaren aan de eigen inkomstennorm. Het plan getuigt van een uitgesproken visie op cultureel ondernemerschap. BonteHond gaat de komende periode, zowel artistiek als zakelijk, opnieuw goede lokale, regionale en landelijke relaties aan met theaters, scholen en festivals. Het gezelschap wil zijn voorstellingen zelf gaan verkopen om een nog betere band met theaters op te bouwen. De raad hoopt dat het gezelschap de relatie met Schouwburg Almere zal verstevigen.

De aanvraag van BonteHond bevat duidelijke risicobeperkende maatregelen. Voorstellingen in de doorlopende leerlijnen, extra reprises en een groot aantal kleutervoorstellingen garanderen voldoende aanbod, waarmee een eventueel tegenvallende kaartverkoop bij reguliere voorstellingen opgevangen kan worden. Het gezelschap heeft voor de komende periode vaste contracten (in totaal 4,2 fte) met medewerkers in de backoffice en flexibele contracten (in totaal 5,8 fte) met het artistieke team van acteurs, technici en vormgevers. Voor allen wordt de cao gevolgd. De raad onderstreept het belang van continuïteit op de afdelingen educatie, marketing en productie voor het opbouwen en bestendigen van een goed netwerk.

De raad mist in het plan een toelichting op de naleving van de Governance Code Cultuur. BonteHond gaat niet in op de wijze waarop bevoegdheden en taakverdeling, toezicht en deskundigheid van het bestuur zijn geregeld.