Schrit_tmacher

Schrit_tmacher

Stichting StEP by StEP (hierna: Schrit_tmacher), gevestigd in Heerlen, is onlangs opgericht om de organisatie van het Nederlandse gedeelte van het jaarlijks terugkerende internationale dansfestival Schrit_tmacher over te nemen van Parkstad Limburg Theater Heerlen, dat het van oorsprong Duitse festival sinds 2010 ook in Nederland realiseert. Voor de totstandkoming van het festival werkt de nieuwe stichting eveneens nauw samen met de Duitse partner Kulturbetrieb Aken.

Het festival richt zich op internationale dans, niet-westerse ontwikkelingen, performancekunst en disciplinaire cross-overs. Schrit_tmacher wil zowel de laatste ontwikkelingen in de dans tonen als nieuwe impulsen initiëren; het wil de artistieke dialoog aangaan met het publiek, de makers en vakgenoten. Het festival profileert zich naar eigen zeggen actief in de verdere transitie in het postindustriële gebied van de Euregio Maas-Rijn door duurzame culturele samenwerkingen aan te gaan op nationaal, euregionaal en internationaal niveau.

Subsidieadvies

De Raad voor Cultuur adviseert Stichting StEP by StEP geen subsidie toe te kennen.

Op grond van artikel 3.23, derde lid, in samenhang met het eerste lid onder c., kan subsidie worden verstrekt indien de activiteiten van de instelling niet aan te merken zijn als activiteiten van één specifieke schouwburg, concertzaal of andere organisatie die zich primair richt op de presentatie van cultuuruitingen. Op basis van de plannen stelt de raad vast dat Schrit_tmacher inmiddels weliswaar formeel losstaat van Parkstad Limburg Theater Heerlen, maar feitelijk – zowel financieel, inhoudelijk als organisatorisch – (nog) niet onafhankelijk is. Op grond daarvan voldoet het festival niet aan deze vereiste.

De raad waardeert de inzet van Parkstad Limburg Theater Heerlen om de Nederlandse tak van het festival mogelijk te maken. Hij oordeelt positief over een groot aantal projecten van Schrit_tmacher, maar mist een overkoepelende artistieke visie vanwaaruit het festival zijn programma samenstelt en (co)producties initieert. Schrit_tmacher heeft een breed draagvlak in de eigen omgeving. Voor een festival dat een landelijke uitstraling ambieert, verwacht de raad hiervoor meer aandacht in het plan.

Beoordeling

Kwaliteit

Vijf weken per jaar staan Parkstad Limburg Theater Heerlen en de fabriekshal Stahlbau Sprang & Co in het teken van het dansfestival Schrit_tmacher. De raad waardeert de ambitieuze houding van het festival. Het heeft zich naar eigen zeggen tot doel gesteld het (internationale) dansaanbod te verzorgen in een regio waar dit (te) weinig wordt geprogrammeerd. Het is Schrit_tmacher gelukt om vanuit een heldere intrinsieke motivatie een succesvol platform op te bouwen voor dans in de Euregio Maas-Rijn. Het festivalprogramma bestaat in het algemeen uit een divers en prikkelend aanbod.

De komende periode continueert Schrit_tmacher zijn artistieke koers en breidt het die verder uit. De aangekondigde producties stemmen de raad positief; de dansgezelschappen en choreografen die de aanvraag vermeldt, zijn aansprekend. Het festival biedt met zijn programma een uniek aanbod in de regio. Toch mist de raad een duidelijke focus in de artistieke plannen. Er wordt in de aanvraag weliswaar een groot aantal ambities verwoord, maar de raad kan daaruit niet opmaken wat de overkoepelende visie van Schrit_tmacher is. Evenmin krijgt de raad zicht op de verhouding tussen de Nederlandse en de Duitse tak van het festival.

Schrit_tmacher presenteert niet alleen bestaande producties, maar geeft ook makers, onder wie jonge talenten, de ruimte om voorstellingen te creëren. Het festival beschrijft echter niet op welke manier het zijn rol als coproducent, initiator en begeleider van talent vervult. Evenmin wordt de ambitie om een (inter)nationaal dansplatform voor het professionele netwerk te zijn in concrete stappen uitgewerkt. Dat is opmerkelijk, omdat het festival zelf aangeeft dat het in Nederland, ook bij menig Nederlands dansprofessional, nog relatief onbekend is.

Educatie en participatie

Schrit_tmacher ziet het als zijn taak jong talent uit de regio te laten kennismaken met de professionele podiumkunsten. Vanuit deze visie organiseert het festival workshops, ontmoetingen en masterclasses. De komende periode programmeert Schrit_tmacher ook jeugd- en schoolvoorstellingen, waarmee het festival een potentieel jong publiek voor dans bereikt. Daarnaast organiseert het voor deze doelgroep verschillende dansactiviteiten. Binnen de mogelijkheden van het festival doet Schrit_tmacher voldoende op het gebied van educatie. Het is de raad niet gebleken of deze activiteiten alleen plaatsvinden tijdens het festival of ook daarbuiten.

Schrit_tmacher stelt met diverse partners, waaronder SCHUNK*, samen te werken. Het festival geeft summier aan waarop deze samenwerkingen zijn gebaseerd.

Maatschappelijke waarde

Publieksbereik

Schrit_tmacher heeft de afgelopen jaren een behoorlijk draagvlak gecreëerd in de eigen regio. Het wist in Nederland tussen 2013 en 2014 gemiddeld 430 bezoekers per voorstelling te bereiken. Hoewel de voorstellingen van het festival vaak uitverkocht zijn, streeft Schrit_tmacher in Nederland naar een toename van bezoekers (van ruim 9.400 naar 15.700) en onderstreept het daarvoor het belang van capaciteitsvergroting. Er ontbreekt in het plan echter een uitwerking van deze ambitie. Hoeveel bezoekers er op het festival in Duitsland afkomen, is niet duidelijk.

De raad is positief over de worteling van Schrit_tmacher in de euregio. Hij ziet dat de marketingstrategieën voornamelijk hierop gericht zijn en vindt deze valide. Voor een festival dat zich meer wil profileren in Nederland gebruikt het opmerkelijk weinig landelijke communicatiekanalen.

Ondernemerschap

De Nederlandse tak van het festival Schrit_tmacher, dat aanvankelijk onderdeel was van Parkstad Limburg Theater Heerlen, heeft begin 2016 de juridische status van een stichting aangenomen. Het festival geeft geen toelichting op deze keuze, op de consequenties voor de organisatie of op de taakverdeling van de betrokken partners. Met deze nieuwe organisatievorm is het festival formeel gezien geen activiteit meer van één specifieke schouwburg. De raad stelt echter vast dat Parkstad Limburg Theater Heerlen nog steeds betrokken is als uitvoerder van het festival, zoals vermeld in de aanvraag. Zo draagt dit theater nog steeds de financiële risico’s voor de stichting. De raad waardeert de inspanningen van het theater om een dergelijk festival te organiseren en daarvoor capaciteit vrij te maken, maar constateert dat het festival hierdoor niet in aanmerking kan komen voor rijkssubsidie op basis van de huidige regeling.

De (streef)cijfers voor (betalende) bezoekers, die zijn opgenomen in het inhoudelijke gedeelte van de aanvraag, corresponderen niet met de aantallen in de begroting. De raad vindt het opvallend dat de activiteitenlasten twee keer zo groot zijn als de toename van het aantal producties, de bezoekaantallen en de publieksinkomsten.

Tot nu toe wordt het festival vanuit Parkstad Limburg Theater Heerlen gerealiseerd zonder structurele subsidies van overheden; de begrote subsidies vanuit het Rijk, de provincie en de gemeente worden nergens gemotiveerd.

De raad stelt het op prijs dat het festival diversiteit van het personeelsbestand en de makers hoog in het vaandel heeft staan. Over de Governance Code Cultuur en de wijze waarop Schrit_tmacher hieraan invulling geeft, wordt vermeld dat Parkstad Limburg Theater Heerlen deze code naleeft. Het bestuursmodel van Schrit_tmacher wordt niet toegelicht; de taakverdeling, de benoeming en de samenstelling van het bestuur en de invulling van het toezicht evenmin.