Oerol

Oerol

Stichting Terschellings Oerol Festival (hierna: Oerol) is een podiumkunstenfestival dat jaarlijks in juni plaatsvindt op Terschelling. Het festival biedt makers de ruimte om te onderzoeken, te creëren en te presenteren. Het nodigt publiek uit om op een avontuurlijke, open manier het landschap in te stappen en het locatietheater te beleven. Oerol profileert zich als internationale voortrekker op het gebied van landschapstheater, waarbij het festival nadrukkelijk werkt vanuit de specifieke publieke ruimte van het eiland. Het zoekt daarbij ook de verbinding op met andere maatschappelijk domeinen en (inter)nationale partners.

Subsidieadvies

De Raad voor Cultuur adviseert Stichting Terschellings Oerol Festival een subsidiebedrag toe te kennen van € 500.000.

De raad oordeelt positief over de aanvraag van Oerol. Het festival is toonaangevend op het gebied van landschapstheater en de artistieke plannen sluiten goed aan bij zijn profiel. De aangekondigde producties, bespelers en randprogramma’s ogen interessant en zijn veelbelovend. De inspanningen op het gebied van educatie zijn binnen het kader van dit festival voldoende. De verdiepende activiteiten voor het reguliere publiek zijn gedegen.

Aangezien de groep trouwe bezoekers ouder wordt, vindt de raad het verstandig dat het festival zich de komende jaren richt op het werven van een nieuw, jong en divers publiek. Oerol positioneert zich daarnaast als platform voor professionals onderling.

Beoordeling

Kwaliteit

Oerol heeft in de loop der jaren een sterke positie in het festivallandschap opgebouwd. Hoewel het niveau van de afgelopen edities niet constant is, biedt het festival in het algemeen een veelzijdig, spannend en gelaagd aanbod. De raad waardeert de onderzoekende houding van het festival met betrekking tot zijn rol in het culturele en maatschappelijke veld. Ook vindt de raad zowel de lokale inbedding als de Europese verbinding, door deelname in het IN SITU-netwerk, bewonderenswaardig.

De komende periode zet Oerol zijn artistieke koers voort. Het festival stelt de drie thema’s landschap, locatietheater en onderzoek & ontwikkeling centraal. Hierbinnen verdiept het festival zich in de samenhang tussen cultuur en natuur, waarmee het een onderscheidende bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van de podiumkunsten in Nederland en Europa. De raad vindt deze ambitie overtuigend geformuleerd en goed uitgewerkt in concrete programmalijnen en -voorstellen.

De raad is positief over de artistieke plannen en kijkt uit naar de nieuwe initiatieven binnen de programmering. Zo stelt Oerol de komende periode per editie een gastcurator aan en initieert het festival muzieklabs met cross-overs tussen stijlen en disciplines. Ook gaat het weer een makelaarsfunctie tussen programmeurs en kunstenaars vervullen, waarmee het zijn positie als ontmoetingsplaats voor (inter)nationale professionals verstevigt. De raad is daarnaast enthousiast over het talentontwikkelingstraject ‘Atelier Oerol’, waarbinnen nieuwe makers de ruimte krijgen om zich te bekwamen in het werken op locatie. Informatie over de wijze waarop de begeleiding plaatsvindt en over de vraag wie deze voor zijn rekening neemt, ontbreekt echter in het plan.

Educatie en participatie

Oerol besteedt in zijn reguliere programmering aandacht aan educatie en participatie voor volwassenen via expedities en ontmoetings- & verdiepingsactiviteiten. Deze contextprogramma’s, die tot de kernactiviteiten van Oerol behoren, worden door het festival goed ontwikkeld. De raad vindt het een verstandige keuze om studenten hierbij te betrekken, waardoor het een dubbel leertraject wordt.

Aanvullend op deze activiteiten staat participatie centraal bij diverse theaterprojecten. Ook biedt Oerol naar eigen zeggen een goede leeromgeving voor studenten. De raad waardeert het uitgebreide netwerk van Oerol, met een groot aantal universiteiten en hogescholen. De educatieve activiteiten voor het primair en voortgezet onderwijs beperken zich hoofdzakelijk tot voorstellingsbezoek. Binnen de mogelijkheden van het festival vindt de raad de educatieve inspanningen voldoende.

Maatschappelijke waarde

Publieksbereik

Oerol bereikte de afgelopen jaren een groot aantal bezoekers: gemiddeld bijna 317.200 in 2013 en 2014. Het festival heeft zijn doelgroepen goed in beeld en heeft een solide basis van trouwe bezoekers. De komende periode is gericht op het bestendigen van het aantal bezoekers en het diversifiëren van de publieksamenstelling. Omdat de groep trouwe bezoekers vergrijst, streeft Oerol de komende jaren naar verjonging van het publiek. Om dit doel te behalen, werkt het festival veel samen met studenten en past het zijn keuzes in met name de muziekprogrammering hierop aan. Ook houdt Oerol – vanwege de hoge kosten voor accommodaties – de ticketprijzen laag om het festival betaalbaar te houden voor meer mensen, en vooral ook voor jonger publiek. De raad heeft begrip voor deze keuze en waardeert de vooruitziende blik van het festival om de hoge bezoekersaantallen ook voor de toekomst veilig te stellen, maar ziet tegelijkertijd dat Oerol mede daardoor aan de grenzen zit van zijn verdienvermogen.

Behalve naar verjonging streeft Oerol ook naar een cultureel diverser publiek door niet-westerse makers en verhalen uit de wereldliteratuur in het programma op te nemen. De raad is blij met deze ambitie.

Ondernemerschap

Oerol heeft een hoog eigen inkomstenpercentage. Er is sprake van een mix van publieksinkomsten, sponsoring, private middelen en overige inkomsten. Ondanks een toename van de structurele subsidie in de komende jaren blijft de druk op de eigen inkomsten hoog, waaronder de private middelen van bijna een miljoen euro. De raad zou het toejuichen als lokale ondernemers en lagere overheden ook in financieel opzicht meer bijdragen aan het voor hen belangrijke festival, waardoor Oerol niet zelf de hoge verblijfskosten van zijn bezoekers hoeft te compenseren.

Afgezet tegen de totale baten schiet het eigen vermogen iets tekort, waardoor het weerstandsvermogen van het festival aan de lage kant is. De raad mist daarom des te meer een uitgebreide strategie voor het geval de inkomsten tegenvallen.

Opvallend is dat het aandeel beheerlasten daalt van vijftien naar tien procent. De raad vraagt zich af in hoeverre de continuïteit van de organisatie de komende jaren gewaarborgd blijft. Het festival leunt vooralsnog sterk op flexibele krachten en vrijwilligers. De veelheid aan activiteiten legt een behoorlijke druk op de organisatie, en daardoor op haar partners en bespelers. Van een festival in de basisinfrastructuur verwacht de raad dat het goed werkgeverschap, goed partnerschap en goed opdrachtgeverschap nastreeft. Ook vindt de raad dat Oerol rijkelijk laat komt met het voornemen om vanaf nu meer diversiteit door te voeren in het personeelsbeleid.

In de aanvraag beschrijft Oerol binnen afzienbare tijd over te stappen op een raad-van-toezichtmodel. Het festival geeft een korte toelichting op het huidige bestuursmodel en de manier waarop de taakverdeling, de bevoegdheden en de deskundigheid in het bestuur zijn geregeld.