Holland Festival

Holland Festival

Stichting Holland Festival (hierna: Holland Festival) is het internationale podiumkunstenfestival van Nederland. Jaarlijks vinden in juni op verschillende locaties in Amsterdam voorstellingen plaats. Het festival biedt naar eigen zeggen avontuurlijke kunst ‘die dwingt te kijken naar de wereld van vandaag’. Het wil actuele, unieke en hoogstaande (inter)nationale (co)producties aan een zo breed mogelijk publiek presenteren. Via intensieve samenwerkingen met lokale en (inter)nationale partners profileert het festival zich in de stad, in de rest van het land en in het buitenland.

Subsidieadvies

De Raad voor Cultuur adviseert Stichting Holland Festival een subsidiebedrag toe te kennen van € 3.180.000.

De raad oordeelt positief over het Holland Festival. Het heeft in de loop der jaren een toonaangevende positie in het culturele veld verworven in binnen- en buitenland. De raad heeft vertrouwen in de artistieke koers en kijkt uit naar de komende edities; wel mist hij in bepaalde genres een vernieuwender en urgenter aanbod.

De raad staat positief tegenover de ambities van het festival om de programmering toegankelijker te maken voor een zo breed mogelijk publiek. De uitwerking hiervan vindt hij goed beargumenteerd. Ook waardeert de raad de programma’s die worden georganiseerd voor talentontwikkeling. De educatieve activiteiten zijn daarentegen beperkt.

Het Holland Festival is een financieel gezonde instelling en haalt hoge inkomsten uit bijdragen van particulieren, bedrijven en private fondsen.

Beoordeling

Kwaliteit

Het Holland Festival heeft de afgelopen decennia een solide positie opgebouwd als internationaal podiumkunstenfestival met een breed aanbod van theater, dans, muziek en interdisciplinaire kunstvormen. Het is een gewaardeerd platform voor (inter)nationale (co)producties en het fungeert als een van de vlaggenschepen van de Nederlandse podiumkunstensector. De producties zijn in het algemeen van hoog niveau, al verschilt het vernieuwende karakter van het festival enigszins per editie.

Sinds 2015 is de artistieke leiding van het Holland Festival in handen van Ruth Mackenzie. Onder haar leiding heeft het festival zijn artistieke kernwaarden behouden en heeft het een aantal nieuwe accenten gekregen. Het Holland Festival richt zich via diverse programmalijnen op een breder publiek en zet sterker in op (de ontwikkelingen van) digitalisering binnen de kunst en de marketing. De raad waardeert deze ontwikkelingen, waarmee het festival aansluit bij de huidige tijdgeest en een groter draagvlak creëert. Het Holland Festival presenteert een hoogstaand aanbod van zowel internationale als, in mindere mate, nationale podiumkunsten en staat veelal aan de wieg van nieuwe (co)producties en experimenten. Daarmee geeft het festival een inkijk in de actuele podiumkunsten. De raad vindt de voortzetting van deze artistieke koers in de komende periode dan ook verstandig.

Het Holland Festival beschrijft in zijn aanvraag duidelijk zijn artistieke profiel en de wijze van programmeren, dat kort van tevoren plaatsvindt en uitgaat van een actueel aanbod. Op basis van de beschreven producties meent de raad dat het geprogrammeerde aanbod van muziek doorgaans innovatiever is dan dat van dans en theater. Een voorbeeld hiervan vindt hij de operacyclus ‘Licht’ van Stockhausen.

Het Holland Festival heeft een brede opdracht, maar een klein budget – in vergelijking met vergelijkbare buitenlandse festivals. Daardoor is er minder ruimte om bepaalde hoogstaande (buitenlandse) producties naar Nederland te halen of te initiëren. Toch verwacht de raad van een festival met een dergelijke statuur heldere en bewuste artistieke keuzes binnen het gehele programma.

De raad waardeert de verantwoordelijkheid die het Holland Festival neemt voor talentontwikkeling van kunstvakstudenten. Het festival heeft, ondanks de relatief korte duur, een goede manier gevonden om kansen te bieden aan aanstormende talenten. Zo geven geroemde bespelers masterclasses aan jonge kunstenaars en kunstvakstudenten, krijgen conservatoriumstudenten de ruimte om op te treden en zijn er zogenoemde ‘Frascati-sessies’. De komende periode worden deze sessies geïntensiveerd en is het festival betrokken bij een nieuw programma voor jonge schrijvers. De raad is enthousiast over de voortzetting en intensivering van deze activiteiten en ziet uit naar de resultaten ervan.

Educatie en participatie

Het Holland Festival richt zich met zijn educatieve programma’s op scholieren en volwassenen. De schoolgebonden activiteiten voor het voortgezet onderwijs zijn de komende jaren summier. Net als vier jaar geleden constateert de raad dat het festival geen prioriteit geeft aan educatie. Doordat het Holland Festival niet in het schoolseizoen plaatsvindt, zijn educatieve activiteiten voor het middelbaar onderwijs volgens de organisatie lastig uitvoerbaar.

De verdiepende en introducerende activiteiten voor regulier publiek, zoals workshops, inleidingen en nagesprekken, zijn divers en van goede kwaliteit. Met deze activiteiten weet het Holland Festival context te bieden aan zijn programmering. De raad ziet kansen voor het festival om als boegbeeld initiatieven te ontwikkelen, waarbij het zijn kennis op organisatorisch vlak overdraagt aan en verder ontwikkelt met andere festivalorganisaties.

Maatschappelijke waarde

Publieksbereik

Het Holland Festival heeft de afgelopen jaren, met gemiddeld bijna 84.000 bezoekers in 2013 en 2014, een groot publiek weten te bereiken. Het festival heeft zijn publiek goed in beeld en zet voor deze doelgroepen de juiste marketingstrategieën in. Ook de komende jaren wil het Holland Festival het programma voor zo veel mogelijk toeschouwers toegankelijk maken. De diverse contextprogramma’s, de projecten in de openbare ruimte en de veelvuldige samenwerking met Amsterdamse partners moedigt de raad daarom aan.

Het Holland Festival heeft de ambitie nieuw en vooral jong(er) publiek aan zich te binden. De strategieën die het festival hiervoor inzet, zoals de acties in samenwerking met CJP en kunstvakopleidingen, de activiteiten van het jongerenplatform HF Young en het gebruik van digitale applicaties, vindt de raad veelbelovend. In dit kader waardeert hij ook de Holland Festival Proms, waarbij het publiek vijf concerten op één dag kan bezoeken voor tien euro per kaartje. In een verdere uitwerking van de prijsstrategie ziet de raad (nog) meer kansen om een nieuw en jonger publiek aan te trekken.

Ook wil het Holland Festival de komende periode zijn publiekssamenstelling diverser maken. Hierbij richt het zich in de programmering bewust op bezoekers met andere etnische of culturele achtergronden, op buitenlandse bezoekers en op publiek met een lager opleidingsniveau. De raad heeft waardering voor de programmeringskeuzes en kijkt uit naar de voortzetting hiervan.

Ondernemerschap

Het Holland Festival is een financieel gezonde instelling. Het festival haalt ruim de eigen inkomstennorm en weet bewonderenswaardig veel inkomsten te genereren uit bijdragen van particulieren, bedrijven en private fondsen. Als strategie voor tegenvallende inkomsten begroot het Holland Festival de komende periode voorzichtig, net onder het niveau van 2014. Daarnaast is de vermogenspositie zodanig dat het festival incidentele tegenvallers kan opvangen.

Het Holland Festival werkt met een klein en flexibel team van vaste werknemers. Verder maakt het festival gebruik van regelmatig terugkerende freelancers. Het personeel wordt conform de cao Theater betaald.

Het Holland Festival hanteert de Governance Code Cultuur, al wordt in de aanvraag niet toegelicht op welke manier de taakverdeling, bevoegdheden en deskundigheid in het bestuur zijn geregeld.