Introdans

Introdans

Stichting Introdans (hierna: Introdans) is een reizend repertoiredansgezelschap voor volwassenen en jeugd, gevestigd in Arnhem. Het treedt op in de regio Oost, de rest van Nederland en het buitenland. Introdans besteedt veel aandacht aan het erfgoed van het Nederlandse en internationale dansrepertoire. Per jaar stelt het gezelschap een aantal programma’s samen met choreografieën die niet per se speciaal gemaakt zijn, maar wel geschikt zijn voor families en jeugd vanaf zes jaar. De instelling typeert haar danstaal zelf als extravert, dynamisch, vitaal, vol elan en met humor. Introdans ontwikkelt veel activiteiten op het gebied van educatie en participatie. Zij doet dit vanuit een inclusieve visie op de danskunst en richt zich zodoende op het toegankelijk maken van dans voor alle mensen, ongeacht leeftijd, geslacht, kunde of uiterlijk.

Subsidieadvies

De Raad voor Cultuur adviseert Stichting Introdans een subsidiebedrag toe te kennen van € 2.810.000.

Introdans is volgens de raad een degelijk dansgezelschap dat met vakmanschap toegankelijke dansproducties presenteert aan een groot publiek. Hoewel de raad de keuze voor het internationale en historische dansrepertoire waardeert, spoort hij de instelling wel aan om binnen het eigen profiel gewaagdere artistieke keuzes te maken, zodat het publiek kan kennismaken met ontwikkelingen binnen de moderne dans.

Met het unieke aanbod van Introdans Ensemble voor de Jeugd wordt een jong publiek geënthousiasmeerd voor dans. De raad heeft ook veel waardering voor het beleid en de activiteiten op het gebied van educatie en participatie.

Introdans bereikt, zeker in verhouding tot de hoeveelheid subsidie, veel toeschouwers. Het gezelschap ambieert de komende periode een verhoging van de gemiddelde zaalbezetting met 15 procent. De raad waardeert dit, maar twijfelt ondanks de aangescherpte marketingstrategie aan de haalbaarheid van deze doelstelling.

Omdat de instelling zich zorgen maakt over de werkdruk en haar financiële situatie, is de raad van mening dat zij scherpere keuzes moet maken wat betreft het (inter)nationale reisbeleid.

Beoordeling

Kwaliteit

Introdans voert hoogwaardig en aantrekkelijk dansrepertoire uit dat voor een groot publiek in het hele land zichtbaar is. De programma’s die Introdans samenstelt, bevatten veel beproefde klassiekers en interessante (wereld)premières van vermaarde choreografen. De raad is positief over het vakmanschap van de instelling, mede gezien het profiel en de financiële draagkracht.

Het gezelschap stelt dat vernieuwing niet wordt geschuwd, maar de raad vindt dat dat aspect van de programmering extra aandacht behoeft. In de aanvraag treft de raad geen nieuwe namen van choreografen aan en er worden geen nieuwe artistieke impulsen aangekondigd. De raad pleit voor gewaagdere keuzes, waarbij er een grotere diversiteit aan genres wordt getoond die beter aansluit bij actuele ontwikkelingen in de dans. Ook zouden meer jonge choreografen een kans moeten krijgen om werk voor Introdans te maken. Een mix van meer gevestigd repertoire en nieuwer, afwijkender werk zou het publiek kunnen verrassen. Zodoende zou Introdans een groter publiek ook voor nieuwe ontwikkelingen in de danskunst kunnen enthousiasmeren. Daarmee zou ook het danserstableau een interessante uitdaging kunnen worden geboden, die verder gaat dan een puur technische benadering.

De raad is enthousiast over het aanbod voor de jeugd. Het gezelschap kiest een uitdagend repertoire en slaagt er daarmee in jong publiek te interesseren voor dans. Kinderen kunnen dankzij Introdans kennismaken met een breed scala aan vormen van moderne dans, die op een hoog niveau worden uitgevoerd.

Introdans heeft het afgelopen jaar in samenwerking met Generale Oost goede stappen gezet om bij te dragen aan talentontwikkeling. Hiermee neemt de instelling medeverantwoordelijkheid voor het dansmakersklimaat in Oost-Nederland. De raad verwacht dat succesvolle choreografen na de talentontwikkelingsprogramma’s ook zullen doorstromen naar de reguliere programma’s van Introdans en hoopt dat de samenwerking de komende jaren verder wordt geïntensiveerd. In het kader van talentontwikkeling heeft Introdans goede contacten met de verschillende opleidingen en voert het een solide stagebeleid.

De raad vindt het positief dat Introdans zorg draagt voor de digitale archivering van het eigen erfgoed.

De raad mist in de aanvraag een uitgebreide reflectie op de internationale activiteiten van Introdans. Hij waardeert het dat het gezelschap de Nederlandse dans in het buitenland vertegenwoordigt, maar dit mag niet ten koste gaan van de draagkracht en de werkdruk van de organisatie. De raad zet dan ook vraagtekens bij de toename van het aantal buitenlandse voorstellingen van gemiddeld 22 voorstellingen in 2013 en 2014 naar gemiddeld 30 per jaar in de periode 2017 – 2020.

Educatie en participatie

Introdans ontwikkelt veel activiteiten op het gebied van educatie en participatie; deze worden uitgevoerd onder de noemer ‘Introdans Interactie’. De raad is onder de indruk van de bevlogenheid, de diepgang, de diversiteit en het bereik van deze activiteiten. Hij vindt dat het beleid van Introdans Interactie daadwerkelijk zijn inclusieve visie op de dans uitstraalt en dat het op dit gebied innovatief opereert. De raad juicht het toe dat de instelling telkens nieuwe trajecten ontwikkelt en nieuwe doelgroepen weet te bereiken. Zo heeft zij specifieke programma’s voor mensen met autisme, hersenletsel of een progressieve spierziekte. De raad waardeert het dat de projecten gebaseerd zijn op het repertoire van het gezelschap en dat Introdans Interactie duurzame relaties met scholen aangaat.

Maatschappelijke waarde

Publieksbereik

Introdans heeft een solide basis in de eigen stad en regio en gaat goede samenwerkingsverbanden aan. Daarnaast heeft het gezelschap een grote landelijke zichtbaarheid en bereikt het, zeker in relatie tot het subsidiebedrag, een groot publiek; het aantal bezoekers is de afgelopen jaren gestegen naar ongeveer 94.000 in 2014. De raad waardeert het ook dat Introdans Ensemble voor de Jeugd zoveel kinderen in aanraking brengt met dans op een groot podium.

De gemiddelde zaalbezetting van Introdans is 65 procent, en de instelling ambieert een verhoging van dit percentage met 15 procent. De instelling maakt melding van een aanscherping van de marketingstrategie en de raad vindt dat de communicatiemiddelen vooral online zijn verbeterd. Toch maakt Introdans in zijn aanvraag niet aannemelijk dat de zaalbezetting de komende jaren zozeer zal toenemen. Introdans verwacht met name een flinke groei van het aantal scholieren, maar onderbouwt die verwachting niet.

De raad prijst de ambitieuze houding met betrekking tot het publieksbereik en de grote reisbereidheid. Maar hij vraagt zich wel af of Introdans niet een gerichter reisbeleid moet voeren. Het gezelschap bereikt dan misschien minder (nieuwe) bezoekers, maar de hoeveelheid activiteiten is dan meer in evenwicht met de werkdruk binnen de organisatie.

In de standplaats Arnhem is Introdans met een aantal andere podiumkunsteninstellingen onderdeel van de zogenaamde ‘Proeftuin Podiumkunsten’, die tot meer samenwerking en een groter publieksbereik moet leiden. De raad vindt dit een goed initiatief, maar ziet dit in de aanvraag nog niet leiden tot hogere aantallen bezoekers in Arnhem.

De raad mist in de plannen van Introdans enige reflectie op culturele diversiteit, wat opmerkelijk is gezien de nadruk op de inclusieve benadering en de veelkleurige samenstelling van de standplaats. De raad verwacht dat het gezelschap daar in de toekomst aandacht aan zal besteden, zowel bij het werven van publiek als in de samenstelling van de eigen organisatie.

Ondernemerschap

De financiële situatie van Introdans is niet geheel stabiel; de liquiditeit en het weerstandsvermogen waren in 2013 en 2014 aan de lage kant. De instelling maakt zich zelf ook zorgen over haar financiële positie en schrijft dat het lastig is de eigen inkomsten te verhogen. Het is voor de instelling niet mogelijk extra reserves op te bouwen of tegenvallende inkomsten op te vangen. Er wordt volgens Introdans roofbouw gepleegd op de organisatie en de overhead is tot het uiterste beperkt.

De raad vindt deze situatie zorgelijk. De instelling benadrukt in haar plan dat zij grote kwantitatieve ambities heeft. De raad is echter van mening dat het verstandiger zou zijn de ambities beter af te stemmen op het financiële draagvermogen en een optimale product-marktcombinatie te zoeken, waarbij Introdans de inspanningen die het verricht bij het spelen van voorstellingen, aanpast aan de opbrengsten die ze opleveren.

Introdans schrijft dat de Governance Code Cultuur voor het overgrote deel wordt nageleefd, maar licht dit niet verder toe. De instelling kondigt aan dat het bestuur in 2017 wordt omgevormd tot een raad van toezicht.