TRC

TRC

Stichting Textile Research Centre (hierna: Textile Research Centre) profileert zich als kenniscentrum op het gebied van textiel, textieltechnieken, kleding en accessoires. De instelling beschikt over een eigen collectie, een bibliotheek en een tentoonstellingsruimte, waarin zij geregeld onderdelen uit de collectie exposeert. Textile Research Centre ontwikkelt diverse cursussen voor liefhebbers en professionals.

Subsidieadvies

De Raad voor Cultuur adviseert Stichting Textile Research Centre geen subsidie toe te kennen.

Textile Research Centre heeft een aanvraag ingediend met het doel de eigen collectie te digitaliseren. Deze doelstelling komt niet overeen met hetgeen in artikel 3.44 wordt beoogd, namelijk het verstrekken van subsidie aan een instelling met een sectoroverstijgende kernactiviteit op het gebied van digitalisering van culturele informatie.

Beoordeling

Kwaliteit

Textile Research Centre vervult een erfgoedfunctie voor een specifieke categorie, te weten textiel en textiele werkvormen. De instelling is nauw verbonden met de gemeente Leiden, waar zij is gevestigd en waar zij contacten onderhoudt met diverse musea en de universiteit. De raad moedigt Textile Research Centre aan het gebruik en de bekendheid van zijn collectie te bevorderen. De voorgenomen digitalisering van de collectie zal hieraan ongetwijfeld bijdragen, net als de ontwikkeling van een online catalogus.

De raad waardeert het dat Textile Research Centre zijn specialistische kennis en informatie rondom de eigen collectie breder onder de aandacht wil brengen, maar wijst erop dat rijkssubsidiëring in het kader van artikel 3.44 niet bedoeld is voor deze missie en doelstellingen. Om op het gebied van digitalisering een functie te vervullen in de basisinfrastructuur, moet een instelling bovensectorale doelstellingen en kernactiviteiten ontwikkelen. Deze dienen verband te houden met het ontwikkelen en verspreiden van kennis over digitalisering en beheer, en het digitaal beschikbaar stellen van culturele informatie in het algemeen. Een instelling die aanspraak wil maken op zo’n functie, moet zorgen voor een duurzame nationale ICT-infrastructuur voor culturele informatie en samenwerking tussen culturele sectoren, en tussen collectiebeheerders en gebruikers. Textile Research Centre geeft er geen blijk van dat het een bovensectorale functie ambieert.

Educatie en participatie

Textile Research Centre stelt zijn kennis ter beschikking aan studenten, wetenschappers en liefhebbers. De instelling onderhoudt in verband daarmee contact met de Universiteit Leiden en andere opleidingen. De instelling biedt cursussen en workshops die veelal worden verzorgd door vrijwilligers. Jaarlijks organiseert Textile Research Centre enkele intensieve, Engelstalige cursussen. Deze cursussen worden goed bezocht en ook bijgewoond door professionals die werkzaam zijn bij diverse internationale musea met textielcollecties.

Maatschappelijke waarde

Publieksbereik

In het plan zijn geen cijfermatige gegevens opgenomen over het publieksbereik. Wel maakt de raad eruit op dat Textile Research Centre met het cursusaanbod zowel amateurs als professionals aantrekt en dat de tentoonstellingen in de galerie opengesteld worden voor publiek. Zo verwacht Textile Research Centre een verdubbeling van de publieksinkomsten in de periode 2017 – 2020, maar het onderbouwt deze stijging niet aan de hand van een activiteitenplan.

Ondernemerschap

De financiële positie van Textile Research Centre is, volgens opgave van de instelling zelf, gezond. De raad kan daar geen oordeel over vellen, omdat door Textile Research Centre geen goedgekeurde jaarrekeningen zijn ingediend. De instelling werkt voornamelijk met stagiairs en vrijwilligers, die worden aangestuurd door de directeur van de stichting. Ten behoeve van de digitalisering van de collectie wil Textile Research Centre de personeelsformatie uitbreiden met 2,6 fte.

Het Textile Research Centre heeft een bestuursmodel; de leden zijn actief betrokken. De instelling vermeldt in het plan niet of zij de Governance Code Cultuur naleeft.