Framer Framed

Framer Framed

Stichting Framer Framed (hierna: Framer Framed) is een presentatie-instelling in Amsterdam. De instelling bevordert de ontwikkeling en expertise op het gebied van interculturele processen in de hedendaagse kunst. Framer Framed gaat naar eigen zeggen op zoek naar plaatsen waar verschillen in wereldbeeld, religie, cultuur en welvaart resulteren in confrontaties en samenwerkingen. In 2014 opende de instelling een expositieruime in het Paviljoen van de Tolhuistuin. Na een reizend programma met symposia, lezingen, artists talks en masterclasses organiseert Framer Framed sinds de opening van de eigen ruimte exposities, performances, debatten, rondleidingen en filmvertoningen. De expositieruimte is acht maanden per jaar geopend; Framer Framed streeft ernaar het hele jaar open te zijn.

Subsidieadvies

De Raad voor Cultuur adviseert Stichting Framer Framed een subsidiebedrag toe te kennen van € 200.000. De raad adviseert niet het gehele beschikbare bedrag toe te kennen, omdat niet meer kan worden toegekend dan door de instelling is gevraagd.

De raad is zeer positief over de aanvraag van Framer Framed. De instelling stimuleert een postkoloniaal (kunst)historisch discours rond de rolverandering van musea en erfgoedinstellingen door de globalisering. Framer Framed maakt gebruik van inzichten uit andere disciplines en ontwikkelt nieuwe perspectieven tegen de achtergrond van maatschappelijke diversiteitsvraagstukken. Profiel en visie werken goed door in de programmering. Framer Framed neemt hierdoor een onderscheidende positie in binnen het kunstenveld en de presentatie-instellingen. De raad vindt de instelling reflexief en innovatief in het denken over de kunsten. Curatorschap wordt op regelmatige basis vervuld door kunstenaars, die daarmee de kans krijgen een artistiek-inhoudelijke benadering te bieden vanuit andere perspectieven op de canon. In de keuze voor kunstenaars, publiek en samenwerkingspartners heeft de instelling veel aandacht voor diversiteit in leeftijd, opleiding, sekse, geaardheid en culturele achtergrond. Framer Framed werkt met regionale, nationale en internationale partners samen.

Framer Framed spreekt een grote groep relatief jonge bezoekers aan. Publiek wordt benaderd vanuit een participatieve opzet. Framer Framed heeft een gevarieerd educatief aanbod. Op het gebied van ondernemerschap valt er nog winst te behalen. De raad vindt het goed dat de organisatie de personeelssamenstelling uitbreidt met extra bureau-ondersteuning en vrijwilligersbegeleiding.

Zeven instellingen dienden een aanvraag in voor een plek in de BIS als presentatie-instelling. Op basis van een vergelijking tussen de aanvragers adviseert de raad Framer Framed te subsidiëren. Voor een integrale afweging tussen de aanvragers, zie de Inleiding Presentatie-instellingen, aanvullende aanvraagronde.

Beoordeling

Kwaliteit

Framer Framed is een relatief klein en jong initiatief dat in 2009 begon met een reizend programma door Nederland, België, Italië en Groot-Brittannië. Inmiddels heeft Framer Framed een eigen expositieruimte in de Tolhuistuin in Amsterdam-Noord. Daarmee heeft de instelling letterlijk haar plek gevonden in het Amsterdamse kunstenveld. In de afgelopen zeven jaar heeft Framer Framed zich gemanifesteerd als een lokaal én internationaal opererende instelling met een helder en onderscheidend profiel. De raad is zeer positief over de inhoudelijke kwaliteit en visie van Framer Framed. Het activiteitenplan geeft de raad het vertrouwen dat de instelling zich in de komende periode verder zal ontwikkelen.

Framer Framed biedt een podium aan zowel opkomende als gerenommeerde kunstenaars en curatoren. Met een internationaal en intercultureel programma onderzoekt Framer Framed de rol van kunst in een globaliserende samenleving. De visie is gebaseerd op ‘superdiversiteit’, een begrip dat staat voor een hybride identiteit ontstaan uit ervaringen met verschillende culturen. Framer Framed stelt dat het uitwisselen van kennis en expertise tussen verschillende disciplines noodzakelijk is om een nieuw (kunst)historisch discours op gang te brengen dat recht doet aan de complexiteit van de huidige samenleving en de belevingswereld van nieuwe publieksgroepen. Met zijn visie positioneert Framer Framed zich tussen culturen, kunstenaars, curatoren, kunstmusea, volkenkundige musea en andere erfgoedinstellingen.

Voor de periode 2017 – 2020 formuleert Framed Framed drie doelstellingen. De instelling wil ruimte bieden aan initiatieven die multidisciplinair zijn en afwijken van traditionele benaderingen. Daarnaast wil ze een bijdrage leveren aan het inhoudelijke debat over hedendaagse kunst door middel van tentoonstellingen en publieksprogramma’s. Ook wil de instelling een verandering teweegbrengen in de ‘hearts and minds’ van het publiek, tegen de achtergrond van maatschappelijke diversiteitsvraagstukken.

De exposities, programmalijnen en samenwerkingsverbanden die Framer Framed in het activiteitenplan beschrijft, vindt de raad relevant en goed passen bij zijn profiel. Wel miste de raad in de afgelopen periode soms scherpte in de wijze van presenteren en de artistieke kwaliteit van de presentaties, wat een gevolg kan zijn van de projectmatige werkwijze van de instelling tot nu toe. De inzet op het gebied van diversiteit vindt de raad bewonderenswaardig. Diversiteit is namelijk in het totale culturele veld nog onvoldoende ontwikkeld. Framer Framed wil een zo divers mogelijk aanbod creëren en een nieuwe groep mensen aan het woord laten. Veel tentoonstellingen worden gecureerd door kunstenaars. De curator wordt als ‘auteur’ aangesproken, met een eigen geschiedenis en een persoonlijke visie.

Framer Framed onderscheidt drie programmalijnen: ‘Changing Perspectives’, ‘Hacking History’ en ‘Homecoming’. De programma’s sluiten goed aan op het profiel en de visie van de instelling. Om de programma’s voor een breder publiek toegankelijk maken, werkt Framed Framed samen met nationale partners zoals Museumnacht, UNSEEN en Photo Fair. Daarbij heeft Framer Framed een uitgebreid netwerk uit de academische wereld en het museale en maatschappelijke veld, en stimuleert de instelling multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. De raad vindt de laagdrempelige ontsluiting van de presentaties in positieve zin opvallen. Alle presentaties zijn herhaalbaar, overdraagbaar en beschikbaar voor derden. Framer Framed heeft een video-archief dat momenteel uit 130 lezingen bestaat. Volgens de raad leidt de werkwijze tot tentoonstellingen die getuigen van oorspronkelijkheid en zeggingskracht.

Framer Framed heeft een sterke internationale oriëntatie met partners in onder meer Johannesburg, Kampala, Kaapstad, Londen en Wenen. De instelling stelt kunst tentoon van buitenlandse kunstenaars en kunstenaarscollectieven en werkt voor zijn programmalijnen veel samen met internationale partners.

Educatie en participatie

Op het gebied van educatie richtte Framer Framed zich hoofdzakelijk op hbo- en universitair studenten. De afgelopen twee jaar heeft de instelling daar ook het voortgezet onderwijs en mbo-studenten aan toegevoegd. Het totale aantal deelnames aan schoolgebonden activiteiten steeg van vierhonderd leerlingen in 2013 naar 750 leerlingen in 2014. Vanaf 2017 wil Framer Framed zich ook richten op het primair onderwijs. De raad moedigt dit aan, omdat het profiel van Framer Framed ook interessant is voor een jongere doelgroep.

Framer Framed is van plan de reeds ontwikkelde curatele praktijk ‘World Art Studies’ te vertalen in een onderwijsprogramma voor een nieuwe generatie curatoren in opleiding. Met het project ‘We Curate’ geeft de instelling het publiek de ruimte eigen perspectieven toe te voegen aan de traditionele wijze van kunstpresentaties. Met deze initiatieven verwacht de raad een dynamische wisselwerking tussen kunst en publiek.

Maatschappelijke waarde

Publieksbereik

De programmering van Framer Framed spreekt een cultureel zeer divers publiek aan. Daarmee onderscheidt Framer Framed zich van veel andere culturele instellingen. Voor de bezoekersaantallen leunt de instelling voor een gedeelte op de achterban van partners waarmee ze samenwerkt. Opvallend is dat de expositieruimte gratis toegankelijk is van twee uur ’s middags tot tien uur ’s avonds. Framer Framed is onderdeel van een uitgaansgelegenheid, waardoor bezoekers relatief jong zijn; 60 procent is tussen de 18 en 34 jaar. De bezoekersaantallen van Framer Framed zijn gestegen van 2.600 in 2013 naar bijna 11.400 in 2014. Framer Framed wil in de periode 2017 – 2020 gemiddeld 17.750 bezoekers ontvangen. De raad vindt dit een realistische schatting. De raad heeft er vertrouwen in dat de instelling de komende periode een nog breder publiek zal bereiken.

Ondernemerschap

Framer Framed toont zich zeer ondernemend met een ambitieus activiteitenplan. De instelling heeft veel groeipotentie; de raad ziet kansen voor Framer Framed om met overheidssteun een financieel sterkere basis te leggen onder zijn voortvarende plannen. Framer Framed heeft, net als veel andere kleinere, culturele instellingen, een kwetsbare financiële positie. De raad mist in het plan een strategie voor in het geval van tegenvallende inkomsten, alsmede een toelichting op het werkgeverschap en het personeelsbeleid van de instelling.

Door het opendeurenbeleid ontvangt Framer Framed geen publieksinkomsten. De instelling is dan ook voor 77 procent afhankelijk van subsidies. De raad is positief over het voornemen de financieringsmix uit te breiden. Framer Framed noemt daartoe het opzetten van een vriendennetwerk en het verkrijgen van zakelijke donateurs en particuliere giften. De extra bureau-ondersteuning en vrijwilligersbegeleiding die Framer Framed vanaf 2017 gaat inzetten, vindt de raad een goede aanvulling op de huidige personeelssamenstelling. In zijn bestuurs- en personeelssamenstelling, programmering, publieksbereik en samenwerkingspartners streeft Framer Framed naar diversiteit voor wat betreft leeftijd, opleiding, sekse, geaardheid en culturele achtergrond.

De instelling onderschrijft de Governance Code Cultuur en beschrijft beknopt het bestuursmodel. De diversiteit en deskundigheid van de bestuursleden worden in het plan niet beschreven.